00. Recull preguntes test BLOC 1 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2013
Páginas 6
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 121
Subido por

Vista previa del texto

Jon_Snow RECULL PREGUNTES EXÀMENS – FARMACOLOGIA II Trastorns de la son 1. El zolpidem és exclusivament hipnòtic 2. Els barbitúrics son de primera elecció en el tractament de l’insomni.
3. L’alprazolam és una benzodiazepina de durada d’acció intermitja.
4. L’acció relaxant del diazepam es produeix a dosis menors que les ansiolítiques.
El tractament de l’insomni de conciliació 5. Les benzodiazepines indicades son les que tenen una vida mitja superior a 30 hores.
6. Els antihistamínics H1 son d’elecció per la seva potència 7. Les eszopliclona, provoca alteracions en les fases REM i No REM de l’arquitectura de la son 8. El zolpidem presenta un efecte sedant diürn molt intens.
9. Les benzodiazepines d’acció llarga tenen menys risc de desenvolupament de dependència que les d’acció curta.
25 años,que padece de depresión + ansiedad, falta de sueño y además, de manera intermitente, episodios compulsivos: 10. Sería correcto el tratamiento con Trazodona.
11. Para tratar el insomnio a corto plazo, podría tomar Alprazolam.
12. En caso de que existiera trastorno bipolar, se podría tratar con litio.
13. A los 60 años el médico le introduce una dieta hiposódica, además de un diurético.
Bajo estas circunstancias, la dosis de Litio debe aumentarse.
Trastorns d’ansietat.
14. L’acció ansiolítica es produeix per una inhibició de l’acció del GABA a nivell del ionòfor del clor.
1 Jon_Snow 15. Les benzodiazepines d’acció llarga com el diazepam son les de elecció en el trastorn d’ansietat generalitzada.
16. En el tractament del trastorns d’estrès posttraumàtic, les benzodiazepines com el flunitrazepam, son les més efectives 17. A llarg termini l’ansietat s’ha de tractar amb antidepressius tricíclics (ATC).
Trastorns depressius 18. La Trazodona es un fármaco empleado para tratar la depresión asociada a ansiedad.
19. El uso de Amitriptilina sería útil en el episodio depresivo, debido a que sus efectos aparecen de manera inmediata.
20. Como tratamiento de larga duración para la depresión, podría utilizarse la Fluoxetina.
21. La medicación de seguimiento es aquella que se utiliza cuando no se responde al tratamiento del fármaco.
22. Els inhibidors de la MAO són d’elecció en el tractament de la depressió.
La maria pateix un trastorn depressiu. Pot ser un tractament adequat: 23. L’amitriptilina 24. Clonazepam 25. Si a més a més té ansietat, li podem prescriure alprazolam 26. En fer-se gran li apareix taquicàrdia, en aquest cas serà d’elecció un inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina, com la fluoxetina.
Antidepressius tricíclics.
27. Donat el seu efecte antiàlgic poden associarse a anestèsics.
28. Inclouen fàrmacs amb acció antagonista alfa 2 com la mirtazapina.
29. La imipramina inhibeix la recaptació de serotonina de forma selectiva.
30. S’han d’associar a un IMAO per tal d’aconseguir acció antidepressiva.
2 Jon_Snow Fàrmacs antiepilèptics i anticonvulsivant 31. La politeràpia és una estratègia comú en el tractament d’alguns tipus d’epilèpsies.
32. L’etosuximida és eficaç en crisis generalitzades.
Mecanisme d’acció de fàrmacs antiepilèptics / anticonvulsionants: 33. L’etosuxamida bloca els canals de Ca 34. La fenitoina actua com antagonista del receptor NMDA 35. El diazepam inhibeix l’acció del glutamat al tàlem 36. El topiramat actua interaccionant amb receptors AMPA i GABA i amb canals de sodi.
37. La lamotrigina potencia l’acció glutamatèrgic.
38. Totes les benzodiazepines són d’elecció en el tractament de les crisis epilèptiques.
39. Els blocadors del canals de sodi, com el valproat també s’usen en les manies.
40. El topiramat inhibeix l’alliberament de glutamat i és antagonista AMPA.
41. La major part d’antiepilèptics potencien la neurotransmissió glutamaèrgica.
42. La gabapentina bloca canals de calci voltatge dependents i té una eficàcia antiepilèptica 43. La primidona és un profàrmac dels fenobarbital amb una gran eficàcia antiepilèptica 44. La fenitoïna bloca canals de sodi voltatge dependents i és eficaç en epilèpsies generalitzades.
Niña epiléptica con crisis de ausencia; si suspende el tratamiento con antiepilépticos, sufre convulsiones tónico clónicas.
45. En niños pequeños,las crisis de ausencia responden a la etoxinamida.
46.En niños pequeños es de elección la Carbamazepina.
47. En las crisis convulsivas mioclónicas se puede dar ácido Valproico + Fenobarbital.
48.Las crisis de ausencia y generalizadas responden a monoterapia con Levetiracetam.
3 Jon_Snow Valpromida i epilèpsia 49.Bloca el canal de sodi voltatge-depenent 50. És antagonista del receptor GABAa 51. S’usa en el tractament de les manies 52. S’usa en crisis generalitzades Antipsicòtics i manies 53. El bloqueig 5th2A és imprescindible per l’efecte antipsicòtic.
54. El decanoat de zuclopentixol s’usa pel tractament de manteniment d’un pacient amb esquizofrènia.
55. Els antipsicòtics típics com l’haloperidol, bloquegen els receptors dopaminèrgics D2 nigroestrials i donen lloc a efecte extrapiramidals 56. La risperidona pot usar-se en l’autisme.
57. L’olanzapina és un dels antipsicòtics amb més efectes parkinsonians 58. Els antipsicòtics atípics, com la paliperidona són efectius en símptomes negatius d el’esquizofrenia.
59. Los efectos antipsicóticos de los Atípicos son debidos a su acción sobre los receptores tanto de la Dopamina como de la Serotonina.
60.Haloperidol: es un antipsicótico potente y con potentes efectos secundarios, como discinesias… 61. Una vez estabilizada la enfermedad, debe utilizarse el Decanoato de Flufenacina como mantenimiento.
62. El uso de antagonistas dopaminérgicos puede dar lugar al síndrome neuroléptico maigno.
Malaltia de Parkinson 63. La rasagilina és un inhibidor de la MAO B utilitzada en el tractament del Parkinson.
64.El fenòmen de wearing off o dissipació de la dosi apareix les prmeres setmanes del tractament amb levodopa.
4 Jon_Snow 65. L’entacapona s’administra juntament amb la levodopa en les fases inicials de la malaltia del Parkinson.
66. Els agonistes dopaminèrgics ergòtics no s’utilitzen en monoteràpia.
67. Els agonistes dopaminèrgics presenten menys efectes adversos neuropsiquiàtrics que la levodopa.
68. L’administració d’entacapona millora la biodisponibilitat de la levodopa.
69. La carbidopa és un inhibidor de la Dopa descarboxilasa perifèrica que s’administra conjuntament amb la levodopa per augmentar la biodisponibilitat d’aquesta.
70. El tractament amb agonistes dopaminèrgics està contraindicat en pacients amb afeccions vasculars i cardiopaties.
71. Alteracions en el recptor dopaminèrgic D4 són les principals responsables de la simprmatologia motora de la malaltia de Parkinson.
Hombre con parkinson , sufre de temblores en las manos; Al cabo de unos años: alteraciones del movimiento bilaterales, bradicinesia, rigidez y dificultad para caminar.
72. Es de elección la Rotigona en las primeras fases de tratamiento para controlar el temblor.
73. Es de elección la Amantidina 74. Si presenta alteraciones cardiovasculares, como bradicardia, el tratamiento adecuado consiste en un anticoligérnico como el biperide.
75. Si la sintomatología parkinsoniana empeora, ha de llevarse a cabo monoterapia con Levodopa.
En JPD, de 49 anys, presenta tremolor a les mans i dificultats per aixecar-se de la cadira. Li diagnostiquen la Malaltia de Parkinson.
76. Una opció de tractament a llarg termini es l’amantadina 77. Els agonistes dopaminèrgics com la pergolida també són indicats.
78. La rotigotina en pegats transdèrmics redueix els símptomes motors de la malaltia 79. La levodopa està contraindicada en aquest cas ja que encara no presenta hiponímia.
5 Jon_Snow Malaltia d’Alzheimer 80.La memantina és un antagonista no competitiu del receptor NMDA, on s’hi uneix de manera dependent del potencial de membrana.
81. Els inhibidors de l’acetilcolinesterasa redueixen la pèrdua neuronal.
82. La memantina s’ha d’administrar en la fase lleu de la malaltia.
83.A la terapèutica es pot incloure un neurolèptic si el pacient ho requereix.
84. La farmacoterapèutica amb donepezil millora la siptomatolofia 85.El tractament anticolinesteràsic es manté fins la mort del pacient.
86. El tractament amb memantina es duu a terme en etapes lleus-moderades de la malaltia.
6 ...