Contabilitat tema 7 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 7: HARMONITZACIÓ I NORMALITZACIÓ COMPTABLE 7.1 Procés d’harmonització: les NIC / NIIF L’objectiu de l’harmonització comptable internacional és obtenir la màxima homogeneïtat per aconseguir una adequada comptabilització i facilitat en la interpretació i l’anàlisis a nivell internacional de la informació comptable elaborada per les diferents entitats, per facilitat i afavorir les preses de decisions d’ordre econòmic i financer.
  Per poder arribar a una homogeneïtzació a nivell de tota la Unió Europea, l’any 2002 la UE va aprovar un nou marc normatiu que obligava a la utilització de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) a totes les empreses que actuessin en el nivell de la Unió Europea.
Pel que es refereix a Espanya, el 2007 és va modificar l’ordenament comptable amb l’aprovació de la llei 16/2007 del 4 de Juliol per adaptar-se a les directives Europees i harmonitzar-se segons les NIC. Al mateix temps van ser aprovats dos decrets lleis, els quals promulgaven el Nou Pla General Comptable (PGC) que substituïa el vigent fins llavors, aprovat l’any 1990.
7.2 El pla general de comptabilitat El Pla General Comptable està dividit en 5 parts:      Primera part: Marc Conceptual (obligat compliment) Segona part: Normes de registre i valoració (obligat compliment) Tercera part: Comptes anuals (obligat compliment) Quarta part: Quadre de comptes Cinquena part: Definicions i relacions comptables 7.3 Quadre de comptes La quarta part del Pla General Comptable fa referència al quadre de comptes, que recull els comptes necessaris per reflectir els fets comptables que van succeint en la vida de l’empresa.
   El quadre de comptes està dividit en 7 grups bàsics de comptes, agrupats per característiques econòmiques i comptables similars.
Els 5 primers grups recullen els comptes del balanç de situació i els dos últims recullen comptes de gestió (Compte de pèrdues i guanys).
Els grups establerts en el PGC són els següents:  Grup 1: Finançament bàsic. Grup 6: Compres i despeses.
 Grup 2: Actiu no Corrent. Grup 7: Vendes i ingressos.
 Grup 3: Existències.
 Grup 4: Creditors i deutors per operacions comercials.
 Grup 5: Comptes financers.
 Grup 6: Compres i despeses  Grup 7: Vendes i ingressos ...

Tags: