Sistemes d’informació en epidemiologia i salut pública (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Sistemes d’informació en epidemiologia i salut pública Salut pública "Disciplina d'organitzar i dirigir els esforços col·lectius destinats a promoure i restaurar la salut dels habitants d'una comunitat" Sistemes d’informació Societat Dades Obtenció i codificació Informació Anàlisi, interpretació i presentació Intervencions Política sanitària (Salut Pública) § Procés sistemàtic de recollida i manteniment de bases de dades.
§ Obtenció periòdica o continuada de valors sobre magnitud i tendències de problemes relacionats amb la sanitat.
§ Població específica, àrea geogràfica definida i marc temporal concret.
§ Recursos destinats al seu desenvolupament i manteniment.
§ Bastants sistemes d'informació sanitaris NO depenen directament del sistema de salut.
§ Equilibri quantitat persones valorades, periodicitat, variables per individu.
§ Caràcter censal, mostral o discrecional.
1. Recollida única (certificat defunció) 2. Recollida contínua (CMBD d'altes hospitalàries) 3. Recollida periòdica (Enquestes de salut cada 2-3 anys) § Temps de retard o demora (ocurrència i disponibilitat) § Procés d'agregació i filtres per avaluar la qualitat de les dades.
§ Noves tecnologies de la informació redueixen aquestes limitacions.
Sistemes d’informació en salut pública 1. Estadístiques vitals (àrea Atenció Ciutadana / Justícia) - Registre naixements - Registre mortalitat - Registre morts fetals tardanes Registre Mortalitat § Certificat de defunció (CMD) - Gener 2009: Document únic - Butlletí Estadístic de Defunció (BED) § CMD - BED: - Causes de defunció: interval temporal (hores, dies, mesos) entre l'inici de cada afecció i la data de la defunció.
- Registres provincials i estatals (www.ine.es/sociedad) Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Certificat de Defunció § § § § Identificació mort Lloc, data i hora de la mort Causes de defunció (immediata, antecedent intermedi i antecedent fonamental) Codificació OMS (CIE-10) 2. Registres sanitaris - Registre de càncer (CA provincial) - Registre de sida - Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes - Conjunt mínim bàsic de dades d'altes hospitalàries (CMBD) - Registre de centres sanitaris Conjunt mínim bàsic de dades d'Altes Hospitalàries (CMBD) § § § § Informe d'Alta à CMBD Obligació hospitals públics Voluntari hospitals privats Codificació diagnòstics i procediments realitzats (hospital) * (CIM-9 Modificació Clínica) CMBD § § § § § § Codi centre No identificació malalt Data naixement Sexe Residència habitual Règim econòmic Data admissió Tipus admissió Data alta Tipus alta Diagnòstic principal Diagnòstics secundaris (inclou comorbiditats) Procediments diagnòstics i terapèutics realitzats § Si causa externa: mecanisme de lesió § § § § § § § 3. Enquestes - Enquesta nacional de salut - Enquesta sobre discapacitats - Plaensa (catsalut) - Qualitat aigües de bany - Accidents domèstics i d'oci - Enquesta drogodependències Enquesta Nacional Salut (INE) § § § § § Enquesta telefònica voluntària Variables demogràfiques Necessitats d'atenció sanitàries prèvies Impacte problemes de salut sobre l'activitat habitual Valoració pròpia de la salut (autoreferida ....) Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria 4. Sistemes de notificació - Malalties declaració obligatòria - Sistema d'informació microbiològica - Accidents de trànsit Accidents de Trànsit amb víctimes § § § § § § Morts (24h) Ingrés hospitalari (ferits greus) Assistència lloc (ferits lleus) Lesions i gravetat no incloses Centralització Direcció Trànsit Extrapolació morts 24 h / 30 dies Cooperació sistemes d'informació (xarxes) § I.N.E. (Www.ine.es/sociedad/salud ) § Eurostat (Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal ) § OMS (www.who.int ) Disponibilitat Sistemes d'Informació § Accés directe a les dades agregades (sense identificació individual dels casos.
§ Accés per finalitat investigadora (sol·licitud específica).
...