Anàlisi d’una estructura administrativa: el Departament de Governació i Relacions Institucionals (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

      INTRODUCCIÓ A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA      Anàlisi d’una estructura administrativa: el Departament  de Governació i Relacions Institucionals                                                             Berta Caihuelas Navajas  9 de Maig del 2014  Ciències Polítiques i de l’Administració ­ Grup   1. Descripció de la jerarquia del Departament  En  aquest  exercici  es  durà  a  terme  una  anàlisi  del  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  regulat  pel  DECRET  184/2013  del  25  de  juny  i  d’acord amb l’organigrama annexat al final.  El  Gabinet  de  la  Vicepresidència  encapçala   el  Departament  i  està  format  per  la  Vicepresidenta  ­  actualment  l’Honorable  Senyora  Joana  Ortega  (UDC) ­,  que  és elegida  pel  President  de  la  Generalitat,  i  els  seus  assessors,  que  s’integren  en  les  Oficines  de  Relacions  Institucionals,  Secretaria,  Comunicació  i  Protocol.Tots  els  membres  del  Gabinet  són elegits per la Vicepresidència, de manera que parlem de càrrecs polítics.  El  Departament  que  ens  ocupa,  així  com les altres Conselleries,  s’estructura en Secretaries  Generals,  Direccions  Generals  i Oficines. Dins les primeres trobem la Secretaria General de  Governació  i  Relacions  Institucionals  ­  que  al  seu  torn  inclou   la  Direcció  de  Serveis,  Assessoria  Jurídica,  Gabinet  Tècnic,  Àrea  de  Processos  Electorals  i   Consultes  Populars  i  Serveis  Territorials  en  set ens, seguint el model de vegueries  ­  la Secretaria d’Administració i  Funció  Pública  ­  integrada  per  les  àrees  de  Organització  de  l’Administració  i  del  Sector  Públic,  de  Planificació i  Anàlisi  de Recursos Humans i Difusió, i la de Recursos Econòmics i  Eficiència  del  Sector Púbic,  a més  de  l’Oficina  de  Processos  i Administració Electrònica i la  Direcció  General   de  Funció  Pública  ­  i,  finalment  la  Secretaria  de  Cooperació  i Coordinació  de  les  Administracions  Locals,  de  la que depèn la Direcció General d’Administració Local i el  Programa de Reforma Local.  Pel  que  respecta  a les  Direccions  Generals  en  trobem  dues:  la  de  relacions  Institucionals  i  amb  el  Parlament  i  la  d’Afers  Religiosos.  La  primera  inclou  les  Subdireccions  Generals  de  Relacions  amb  el  Parlament,  la  de  relacions  Institucionals  i  foment   de  la  Qualitat  Democràtica  i   la  de  Memòria,  Pau  i  Drets  Humans;  a  més  també  depèn  directament  d’aquesta  Direcció  General  el  Memorial  Democràtic.  La  Direcció  General  d’Afers  Religisos,  al seu torn, conté una subdirecció amb el mateix nom.   Tant els secretaris generals com els directors generals són elegits directament pel Conseller  del  Departament,  de  manera  que  no  es  tracta   de  càrrecs  als   que  s’accedeixi  a  través  d’opsicions, estan polititzats.   Un  altre  organisme  que  depèn  directament  del   Departament  és  l’Oficina  per  al  Desenvolupament  de l’Autogovern.  D’altra  banda,  com  a  organismes adscrits,  és  a dir en la  categoria  d’Agències,  trobem  el  Programa  d’Innovació  i  Qualitat  Democràtica,  l’Institut  d’Estudis  Autonòmics,  l’Escola  d’Administració  Pública  i el Jurat d’Expropiació de Catalunya.  En  tractar­se  d’agències  escapen  del  dret  administratiu,  de  manera  que  l’accés  no  és  obligadament a través de proves públiques de sel∙lecció.    2. Descripció dels criteris de departamentalització  Pel que respecta a la lògica de divisió dels departaments es regeix per un criteri funcional, és  a  dir,  cada  Secretaria,  Direcció  General,  Oficina  i  Organisme  adscrit   tenen  aquesta  configuració  responent a  la tasca que desenvolupen, les seves funcions i interlocutors.  En el   seu  si,  cadascun  d’ells es  subdivideix  també  pel  mateix  criteri  funcional  i atenent al nivell de  concreció necessari per a cada cas.  Trobem  un altre  criteri dins la Secretaria General de Governació  i Relacions Institucionals, on  els  serveis  es   distribueixen  segons  l’àmbit  territorial,  d’aquesta  manera  hi  ha  Serveis  Territorials  per  a  cadascuna  de  les  vegueries  (Barcelona,  Tarragona,  Girona, Lleida,  Terres  de l’Ebre, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran).     3. Identificació amb l’estructura de Mitzberg  Henry  Mitzberg   descriu  5  parts  fonamentals  d’una  estructura  aplicable  a  qualsevol  organització.  En  el  cas  del  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals  s’aplicaria  de la següent manera:   En  al  cúpula  estratègica,  on  trobem  càrrecs  de  presa  de decisions, situem el Conseller, així  com  la  Secretaria  General  i  la  Direcció  de Serveis  que  s’inclou en l’anterior i les Secretaries  de  Adminsitració  i  Funció  Pública  i  la  de  Cooperació  i  Coordinació  de  les  Administracions  Locals.   La  part   encarregada  de  la  coordinació  i  la  transmissió  d’informació  s’anomena,  segons  aquesta  tipologia,  línia  intermèdia  i és on situem les Direccions Generals (de Funció Pública,  d’Administració  Local,  de  Relacions  Institucionals  i  amb   el  Parlament   i  d’Afers  Religiosos)  amb les seves respectives Subdireccions.  La  tecnoestructura  engloba  aquelles  unitats   encarregades  de  donar  suport  especialitzat,  tenic,  a  tots  els  nivells  de  l’estructura,  per  tant  en  formarien  part  les  Oficines  incloses en  el  Gabinet de la Viceprèsidencia, l’Assessoria Jurídica i el Gabinet Tècnic.   Finalment,  en  la  part  més  baixa  de  l’esquema  ideat  per  Mintzberg  trobem  el  nucli  d’operacions;  encarregat  d’executar  de  manera  directa  la finalitat de l’organització. En el cas  analitzat,  els  que  encaixen  millor  en  aquesta  categoria  serien  els  de tipus  agència,  es  a  dir  l’Escola  d’Administració  Pública,  Institut  d’Estudis  Autonòmics  i   el  Jurat   d’Expropiació  de  Catalunya.          ANNEX: Organigrama del Departament de Governació i Relacions Institucionals.          ...