Tema 11_Comunicació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Tema 11: Comunicació La comunicació és important en el cas de la farmàcia clínica i la comunicació ja que té a veure amb la comunicació farmacèutica. Aquesta comunicació es té que relacionar amb diferents àmbits com altres professionals de la salut, però sobretot, la comunicació és molt important en els receptors del medicament (familiars, cuidadors, etc.) La comunicació es pot donar amb persones que estan fora del àmbit de la salut, a les quals haurem de modular o variar el nostre llenguatge per que ens puguin entendre.
La pròpia informació estarà condicionada por la experiència personal:  Elements bàsics del missatge o Comprensible: que el missatge tingui lògica o Credibilitat:  Assertivitat: defendre les pròpies idees respectant les dels demes:  demostrar que escolta i entén  dic lo que penso o opino  dci lo que vull que passi  ofereix una solució raonables  Empatia: estat mental en que un mateix s’identifica com a un grup o persona  La falta d’empatia és una dificultat  L’excés d’empatia pot ser un inconvenient i inclús arribar a ser negatiu o Oportunitat: has d’estar en el lloc adequat en el moment adequat per tal que la comunicació es doni de manera adequada.
o Pertinencia: ha de haver una congruència entre el que es fa i el que es diu. Per tal que el missatge arribi de manera correcte.
o Claredat Del 100% d’un missatge, aporta a la totalitat del mateix: 1. Les paraules que utilitzem7% 2. La paralingüística (forma en com ho diem, el to, el volum, etc.)38% 3. Els gestos i tota la nostre comunicació no verbal55% La nostra capacitat de retenció és: 1.
2.
3.
4.
D’un missatge oral35% D’un missatge escrit45% D’un missatge oral i escrit65% (no és un valor additiu) Del que practiquem95% Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes L’arca de distorsió es la degradació de la comunicació entre el que es pensa dir i el que al final s’acaba dient.
L’esquema de la comunicació té el esquema que veiem a continuació. L’emissor emet un missatge que arriba a nivell de receptor, i d’aquests tornarà a l’emissor per un sistema de feedback.
Sempre hi ha un soroll exterior que pot distorsionar molt el missatge. També és molt important la contextualització del missatge, perquè sinó podem mal interpretar o no entendre el que es diu en realitat.
Elements basics per millorar la comunicació: 1. Primer contacte: és causar una bona impressió 2. Confiança: té molta relació amb l’autoestima. Sempre s’ha d’anar amb una mica de humilitat.
3. Oportunitat 4. Proximitat física 5. Escoltar Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Comunicació verbal: sistema de comunicació que transmet el missatge mitjançant paraules per canals orals i escrits.
Comunicació no verbal: sistema de comunicació que transmet el missatge mitjançant l’expressió del nostre cos i/o la nostra veu. El 90% de la comunicació és no verbal.
Aspectes rellevants del la comunicació no verbal:    Cinestèsia: a base de gestos, expressions facials i moviments corporals.
o Emblemes: gestos que convenen usar quan els canal verbals són poc accessibles o estan bloquejats.
o Il·lustradors: moviments que emfatitzen el que estem dient (moviments explicatius amb les mans). Podem usar-los de manera voluntària, però augmenten de forma inconscient en situacions extremes (positives o negatives).
o Mostres d’afecte: configuracions facials o posturals usades per expressar estats d’afecte.
o Reguladors: mantenen i regules la comunicació.
o Adaptadors Paralenguatge: són senyals no verbals relacionades amb parlar. Inclouen tant la forma de donar els missatges com la matització que això suposa.
o Característiques vocals: riure, badalls, sospir, etc.
o Qualificadors vocals: intensitat de la veu (volum), altura (to)i extensió (forma de parlar). Presenten una marcada influència cultural.
o Segregadors vocal: es tracta d’admiracions que es fan al parlar.
Proxèmia: representa el espai físic i psicològic que rodeja a una persona i que es considera com a propi. Té un marcat component territorial.
Comunicació no verbal:   Com NO ha de ser: o Ne desviar la mirada o Expressió facial escèptica o Posició corporal tensa o Està pendent de factors externs de la conversa o To de veu massa alt o parlar massa ràpid o Trobar-se massa a prop o massa lluny distància idònia ha de ser entre els 0,40 i el 1,2 metres.
Com ha de ser de cara el pacient: o Mirar directament als ulls o Posició corporal relaxada (evitar moviments, distraccions, tics, etc.) o Gestos coherents o Entorn tranqulen que el pacient s’hi senti comode, que doni caliu o Distancia interpersonal adequada Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes o o To de veu tranquil però NO monòton i adequat al tipus de pacient I el més important... SOMRIU! Elements i factors fonamentals de la comunicació: Algunes barreres general en la comunicació:             Falta de capacidad de síntesis Falta de vocabulario adecuado Información no estructurada Medios externos inadecuados Falta de atención Entorno no adecuado Escucha defectuosa Esquema preestablecidos Falta de capacidad de análisis Percepción subjetiva Falta de conveniencia Neofobia Barreres psicològiques en la comunicació:    Semàntica: o malinterpretació (utilitzar el mateix llenguatge que el pacient, no tecnicismes) o ambigüetat (donar un significat d’una paraula que no és l’intencionat).
Diferències perceptives: o com entens el missatge? (el mateix missatge es pot percebre de formes diferents) o quina percepció tens del farmacèutic? (ex: farmacèutic botiguer) Feedback: o No corroborar que el pacient hagi entés el missatge pot suposar un malentés: hem d’assegurar-nos que el pacient ho va entenent tot al llarg de la sessió.
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes  Actitud del farmacèutic: o El farmacèutic ha de transmetre seguretat en si mateix i estar segur de les seves habilitats comunicatives.
...