Tema 2 : Liberalisme (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Pensament Contemporani
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  2:  LIBERALISMO   Una  doctrina  política  son  els  ideals  i  les  idees,  coses  que  expliquen  perquè   plantegen  les  coses  de  determinada  manera.     El  liberalisme  es  la  doctrina  política  de  modernisme,  que  sempre  va  associat  a  un   sistema  econòmic,  en  aquest  cas  al  capitalisme.  I  al  predomini  d’una  classe  social   que  en  el  moment  es  denominava  la  burgesia.  I  també  hi  ha  un  determinats  valors   amb  uns  autors  fonamentals  per  parlar  del  liberalisme.   Jhon  Loke  va  ser  considerat  el  pare  del  liberalisme.  Afirma  la  existència  de  drets   individuals  anteriors  al  Esta.  Era  partidari  de  la  teoria  empirista.  Tractava  temes   que  tenia  a  veure  amb  el  coneixement  humà.  No  va  primer  aquest  autor  sinó  un   moment  històric  en  el  que  passen  coses  on  s’està  trencat  el  pensament  medieval,   s’està  perdent  el  creure  amb  el  poder  de  l’església,  s’està  trencant  el  sistema  feudal   i  per  tant  sorgeixen  noves  filosofies  o  ideologies  que  expliquen  que  es  el  que  esta   passant  i  cap  a  on  es  vol  anar.  El  primer  element  que  marca  és  la  existència  de   drets  individuals.  No  existien  drets  individuals  sinó  que  eren  drets  col·lectius  i  de   diferents  classes.   El  liberalisme  també  va  associat  a  un  altre  ideologia  que  es  l’individualisme,  es  vol   la  reivindicació  dels  drets  individuals.  Considera  que  tots  hauríem  de  partir  de  la   igualtat  per  tant  tots  tenim  dret  a  tenir  drets.     L’Estat  sorgeix  com  una  entitat  que  regula,  un  determinat  territori  al  s.XVIII  i  a   finals  d’aquest  segle  coincideix  amb  la  creació  del  estat-­‐  nació.   Es  considera  el  pare  del  constitucionalisme  d’occident.  La  declaració  de   independència  de  EEUU  i  la  constitució  de  Philadelfia.  També  infklueix  en  la   declaració  dels  drets  humans.     CARACTERÍSTIQUES  DEL  LIBERALISME   • Immobilisme  de  la  economia  medieval.  No  es  podia  pujar  de  categoria  social,   si  erets  pobre  o  erets  duran  tota  la  vida.  Per  tant  es  evident  que  no  hi  ha   llibertat  de  moviment  social.  Hi  ha  un  moment  en  el  qual  es  bol  millorar   l’estat  social.     • Antropocentrisme  renaixentista.  La  mirada  del  home  es  va  girant  en  funció   d’ell  mateix  es  va  considerant  el  centre  de  la  història.     • Racionalisme.     • Individualisme.  Es  vol  pel  fe  d’estar  tant  agafat  el  moviment  de  cada   individu.  Però  la  evolució  d’aquest  portat  al  extrem  es  negatiu  que  es  podria   dir  que  és  el  que  estem  vivint  avui  dia.     • Llibertat.  De  moviment     • Autonomia  moral.     • Naturalisme.   • Racionalisme  laïcista.  Es  van  construint  les  religions  laiques.     • Contractualisme  social.  Be  donat  per  Roseau  en  el  seu  contracte  social.     • Democràcia.  Sobretot  en  el  S.XVIII.  Parteix  de  la  igualtat,  som  iguals  i  tenim   els  mateixos  drets  i  tenim  dret  a  escollir  per  qui  volem  ser  governats.  Però   en  aquest  moment  de  la  història  no  estem  incloses  les  dones.         TRES  GRANS  MOVIMENTS  FILOSOFICS  DE  LA  MODERNITAT   • Empirisme:     • Racionalisme:  Es  basa  en  la  confiança  amb  la  raó  i  aquesta  serà  la  que  generi   el  progrés.     • Il·lustració  (  avança  i  fa  una  aportació  en  altres  termes  científics,  filosòfics  i   polítics).  És  la  transformació  i  avenç  de  la  humanitat  mitjançant  el   desenvolupament  de  la  seva  pròpia  naturalesa  racional.  En  la  creació  de  la   enciclopèdia  van  ser  determinants  (  Diderot,  Rousseau  ...).  Les  seves   tasques  fonamentals  eren;    el  destapament  de  les  lleis  de  la  naturalesa  i  el   ordenament  racional  de  la  vida  humana.  Es  confia  en  que  la  veritat  esta  en   la  pròpia  naturalesa  i  descobrirem  a  partir  de  la  raó  les  lleis  que  les   regeixen  i  aquestes  lleis  venen  donades  per  la  natura.  Deia  que  els  essers   humans  eres  bon  per  naturalesa  i  es  preguntava  si  les  ciències  havia   contribuït  a  millorar  la  vida  dels  essers  humans.  Es  contradiu  a  una  idea  de   la  religió  amb  el  pecat  original,  però  ell  es  discutia  perquè  ell  deia  que   nosaltres  per  naturalesa  som  bons.  Però  això  no  vol  dir  que  mes  endavant   puguem  tenir  actes  dolents.  Parla  de  la  propietat  privada.  També  volia   instaurar  un  sistema  polític  que  respectes  la  llibertat  natural  dels  individus,   eliminant  qualsevol  rastre  autoritari.     Newton  i  Rousseau  INFLUÈNCIES  DEFINITIVES  PER  KANT.   • Newton  representa  tota  la  culminació  de  la  ciència  moderna.  Busca  les  lleis   en  la  naturalesa.     • Rousseau  representa  el  filòsof  de  la  subjectivitat.     IMMANUEL  KANT:  IDEALISME  ALEMÀN   • És  una  filosofia  crítica  que  tractarà  d’analitzar  i  comprendre  la  possibilitat  i   límits  de  la  raó  tant  en  el  seu  aspecte  teòric  com  en  la  seva  dimensió   pràctica.  Deia  que  la  raó  tenia  moltes  possibilitats  però  tenia  límits.  En  tot   moment  el  que  intenta  és  establir  els  principis  i  límits  del  coneixement   científic  de  la  naturalesa.       LA  REVOLUCIÓ  FRANCESA     • Llibertat,  Igualtat,  i  fraternitat.   • Liberalisme  com  ideologia.     • El  capitalisme  econòmic  com  sistema.     • El  laïcisme  com  esperit.     ...