Resum Tema 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Empresa y Tecnología - 1º curso
Asignatura Sistemes Operatius
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 7
Subido por

Descripción

Resum del Tema 1 de Sistemes Operatius on aparèixen els Conceptes bàsics i funcionament dels processadors.

Vista previa del texto

SISTEMA OPERATIUS TEMA 1 Definicions bàsiques: - Informàtica: Prové de les paraules INFORmació i autoMàtica. Conjunt de coneixements tècnics i científics que permet el tractament automàtic de la informació a traves dels computadors.
Ordinador: Màquina que accepta unes dades d’entrada per fer operacions lògiques i/o d’aritmètica i que retorna unes dades a través d’una sortida. Tot això sense control humà i sota unes instruccions.
Dada: Conjunt de símbols que expressen un valor, objecte o idea. Es tot allò que no es una instrucció.
Bit(Binary digit): Unitat més elemental de l’informació. Pot ser el valor de 0 o 1.
Els sistemes informàtics actuals processen la informació en format binari.
Byte: Conjunt 8 bits.
Instrucció: Conjunt de símbols que representen una ordre d’operació i es capaç de compendre un computador.
Programa: Conjunt d’instruccions que indiquen les operacions o feines que ha de realitzar el pc.
Lenguaje de programación: Simbols i regles que permeten construir i redactar programes: EX: Ensambladors(instruccions màquina), C, C#...
Representació de la informació - Valors numèrics: Les computadores efectuen les operacions aritmètiques utilitzant una representació per les dades numèriques basada amb el sistema de numeració base dos(binari).
Sistemes de numeració octal i hexadecimal s’utilitzen per obtenir codis intermitjos.
Representació posicional dels nombres: Sistema de numeració “base b” utilitza per representar els nombres un alfabet de b símbols: Sistema de numeració hexadecimal o base 16 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F] Sistema de numeració decimal o base 10 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] Sistema de numeració octal o base 8 [0,1,2,3,4,5,6,7] Sistema de numeració binari o base 2 [0,1] - Transformar de base binaria a decimal. (Mirar exemples amb decimals) 1 0 1  1* 2^2 + 0* 2^1 + 1* 2^0 = 4 + 0 + 1 = 5 • Quin es el valor en decimal de 11011? 1 1 0 1 1  1*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0= 16+ 8+0+2+1 = 27 - Transformar de base decimal a binaria. (Es allò de dividir entre dos i el residu es el número binari).
Transformar de base octal a binaria. ( Depenen de quina base, hi han els 0 o 1 més seguits de dalt a baix. Exemple al full).
Representación de datos numèricos con y sin signo: Sin signo: El valor del número es expresado en binario natural(base 2) Con signo: Se representa en el bit de más a la izquierda. 0 positivo 1 negativo.
acabar de mirar diapos de signe, resta i ultimes de representació (+22) Funcionament d’un ordenador - Elements interns del processador: 1. Registre: És una petita memoria per emmagatzemar una dada, direcció o instrucció individual. Solen ser de 8, 16, 32, 64 o 128 bits. Si la senyal de control es uno(C=1) la informació es carrega al registre canviant el seu contingut. Si el senyal es 0(C=0) la informació no es carrega al registre(diapo 34) Tipus de registre: Registre d’ús general(RF): emmagatzema temporalment les dades.
Registre temporal(RT) i Registre d’estat(FF): Informen de successos o condicions que succeeixen durant l’execució de les instruccions.
Registre de direcció(AR): Emmagatzema la direcció de la dada o instrucció.
Registre de dades(DR): Emmagatzema la dada a escriure a la memoria o la informació llegida de la memoria.
Registre d’instrucció(IR): Emmagatzema temporalment la instrucció del programa que la unitat de control està interpretant o executant.
Contador del programa(PC): Registre-comptador que conte en tot momet la direcció de moemoria on es troba la instrucció següent a executar.
2. Unitat Aritmètico Lògica(ALU): Realitza les operacions matemàtiques bàsiques( suma, resta, multiplicació i divisió) i lògiques (And, Or, Xor).
- Memoria central o principal: Es divideix en un conjunt de paraules consecutives d’un tamany fix(normalment d’un byte). Per accedir a les paraules de la memoria es necessari proporcionar la seva direcció( Mirar diapo 38) Funció principal: Es la part de l’ordenador on s’emmagatzema els programes a executar, bàsicament el seu codi executable(instruccions màquina) i les seves dades.
Tipus de memòries: 1. Volatils: Necessiten un subministrament continu d’energia per mantenir la informació. Són conegudes com RAM(Random Acces Memory).
Tipus: · Dinamicas(DRAM) Refresco para evitar la perdida de datos. Tipo de memoria principal que llevan la mayoria de dispositivos · Estàtiques(SRAM)  No necesitan refresco. Son más rapidas que las DRAM pero también mucho más caras.
2. No volàtils: No necesiten subministrament continu d’energia. Són conegudes com a ROM(Read Only Memory).
Tipus: · ROM: No borrable, escriptura realitzada a la fàbrica.
· PROM: Escriptura realitzada per l’usuari.
· EPROM: 1 borrable per raig UVA, 1 sola escriptura per l’usuari.
- Capacitat d’una memoria principal: · Es medeix en múltiples d’un byte · Tamany de les direccions d’una memoria principal: Amb direccions binaries de N bits podem direccionar un total de 2^N posicions de memoria o paraules, de la 0 a la 2^N -1.
- Buses: · Conjunt de conductors que transfereixen en paral·lel la informació(una paraula per exemple).
· Serveixen de cami de interconexió entre les unitats i altres.
· Els buses que interconecten les diferents unitats funcionals, es componen de tres busos: Bus de direcció, bus de dades i bus de control.
- Format de les instruccions màquina * Codi d’operació: India quina operació ha de fer la instrucció.
• Operandos: Són les fonts d’origen de les dades i el destí de la operació.
- Execució d’instruccions: La CPU realitza la execució de les instruccions màquina en dos fases: 1. Fase de captació de la instrucció: Llegeix la instrccuó següent a executar i la situa al registre IR, incrementant el registre PC.
2.Fase d’execució: Es realitzen les operacions específiques corresponents al codi d l’operació de la instrucció llegida.
- Tipo de processadors segons les seves instruccions · CISC(Complesx Instruction Set Computers): Muchas instrucciones especializadas, complejas y de diferentes tamaños y tienen diferentes tiempos de ejecución.
· RISC(Reduced Instruction Set Computers): Pocas instrucciones simples, se necesitan más instrucciones para hacer ciertas operaciones frecuentes. Formato sencillo y tamaño fijo.
- Perifèrics o dispositius d’Entrada/Sortida.
Característiques principals: · Diversitat de perifèrics: Teclat, pantalla, mousse, disc dur....
· Velocitat de transferència més lenta que la CPU.
· Format de dades diferents.
Funció: Comunicar i emmagatzemar Informació.
Com conectar la diversitat de dispositius perifèrics al sistema? A través d’un modul(o controlador), que es el responsable del control dels dispositius exters i del intercanvi de dades entre els dispositius i la memoria principal o els registres de la CPU.
...