Prova Tema 7_Resolt (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova 5 Descripció: Oscil·lacions i ones Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 20:00 del dia 11-05-2006 fins les 14:00 del dia 12-05-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 11-05-2006 a les 15:37.
La prova consta de 15 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 25 minuts.
inici > Oscil·lacions i ones 1. Un so de 60 dB té una intensitat a) que és el doble d'un so de 30 dB b) que és més petita que la d'un so de 30 dB c) que és més gran que la d'un so de 30 dB d) Les respostes a i c són correctes inici > Oscil·lacions i ones 2. Un so es propaga a 340 m/s a l'aire i a 1500 m/s a l'aigua. Sota l'aigua es produeix un so de 256 Hz. A l'aire, la freqüència serà a) la mateixa i la longitud d'ona serà més petita b) més gran, i la longitud d'ona serà la mateixa c) més petita i la longitud d'ona serà més gran d) la mateixa i la longitud d'ona també serà la mateixa inici > Oscil·lacions i ones 3. La llum a) no es difracta perque és una ona transversal b) no es difracta perque es propaga pel buit c) es difracta tan poc que és impossible veure-ho a ull nu d) cap de les anteriors inici > Oscil·lacions i ones 4. La potència d'una ona de propagació depèn a) del quadrat de l'amplitud b) del quadrat de la freqüència c) de les característiques del medi d) totes les respostes anteriors són certes inici > Oscil·lacions i ones 5. L’equació y(x,t) = A sin(wt-kx) a) Descriu únicament les ones transversals b) Descriu únicament les ones harmòniques c) Descriu únicament les ones longitudinals d) Descriu únicament les ones sonores inici > Oscil·lacions i ones 6. L'efecte Dopler consisteix en el canvi en la freqüència degut al moviment relatiu entre la font del so i el receptor a) quan la font i el receptor s'acostem el so es percep més agut.
b) quan la font i el receptor s'allunyen el so es percep més greu c) quantitativament no és el mateix si el que es mou és la font o el que es mou és el receptor d) Totes les respostes són correctes inici > Oscil·lacions i ones 7. En un moviment oscil·latori esmorteït a) el que produeix l'esmorteïment és la fricció b) l'amplitud roman constant c) la freqüència no depèn de la fricció d) cap de les respostes anteriors és certa inici > Oscil·lacions i ones 8. Una corda de 10 m longitud L subjectada pels dos extrems a) Té només una ona estacionària b) No té ones estacionàries c) L’ona estacionària fonamental té una longitud d'ona 20 m d) L’ona estacionària fonamental té una longitud d'ona igual a 5 m.
inici > Oscil·lacions i ones 9. El nivell d'intensitat del so d'una sirena mesurat a 4 metres de distància és de 80 dB a) A vuit metres de distància el nivell d'intensitat és 10 dB b) A vuit metres de distància la intensitat es redueix a una quarta part c) A vuit metres de distància la intensitat roman constant.
d) Cap de les anteriors inici > Oscil·lacions i ones 10. Una ona estacionària a) No produeix cap moviment b) Transporta energia però sempre la mateixa c) Només es forma en recintes tancats d) No transporta energia pel medi inici > Oscil·lacions i ones 11. Una ona sonora d'intensitat 10*-10 W/m*2 a) té un nivell d'intensitat de 20 dB b) té un nivell d'intensitat de 10 dB c) té un nivell d'intensitat de 100 dB d) cap de les respostes anteriors és certa inici > Oscil·lacions i ones 12. La velocitat de propagació d'una ona harmònica a) Depèn del medi per on es propaga b) És constant sempre c) Depèn de com es genera l'ona d) Cap de les anteriors inici > Oscil·lacions i ones 13. Un estudi sobre contaminació acústica afirma que el nivell d'intensitat sonora a Barcelona augmenta anualment 1 dB. Si el nivell d'intensitat mitjà és de 50 dB, en deu anys a) El nivell d'intensitat del so es duplicarà b) La intensitat sonora es duplicarà c) La intensitat sonora es multiplicarà per 10 d) Cap de les anteriors respostes és correcta inici > Oscil·lacions i ones 14. El fenomen de la ressonància es produeix a) en un oscil·lador forçat b) quan la freqüència de forçament se sembla a la freqüència natural de l'oscil·lador c) l'amplitud depèn, en d'altres, de la diferència dels quadrats de les freqüències de l'oscil·lador i de forçament d) totes les respostes anteriors són certes inici > Oscil·lacions i ones 15. Els sons aguts a) Experimenten una menor difracció que els sons greus b) Experimenten la mateixa difracció que els sons greus c) Experimenten una major difracció que els sons greus d) Els sons aguts no experimenten la difracció ...