Bloc 6 segona part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Quantitativa vs. Qualitativa Variable quantitativa i variable qualitativa Amb números: - Agrupem els valors de la variable quantitativa (Y) en grups. Aquests grups són les categories de la variable qualitativa (X). - Calculem les mesures resum que coneixem pels valors de Y en cada grup de categories de X: o Mitjana, desviació típica, mínim, màxim, rang, quartils, etc. Amb gràfics: - Fem un gràfic apropiat per variables quantitatives, per representar els valors de la variable Y en cada grup de la variable X: o Histograma o diagrama de caixa. Exemple: valoració imatge i sexe Què podem dir de la relació entre X i Y? § Y: variable resposta § X: variable explicativa § Diem que X i Y estan relacionades – en la mostra – si la mesura resum (mitjana) de la variable Y és diferent segons els grups definits per les categories de la variable X. § Però, si estem considerant una mostra, no té perquè ser cert en la població (INFERÈNCIA ESTADÍSTICA). Qualitativa vs. Qualitativa Relació entre dues variables qualitatives. Amb números: - Calculem la freqüència (absoluta o relativa) d’individus que s’inclouen en cada categoria de la variable Y, pels diferents grups que defineixen les categories de la variable X (o viceversa): o Ex: Y= és fumador (Sí/No); x= Sexe - § % fumadors i % no fumadors entre els homes § % fumadors i % no fumadors entre les dones Taules de contingència. Amb gràfics: - Fem un gràfic apropiat per variables qualitatives, per representar la variable Y en funció de la variable X (o viceversa) o Gràfic de barres. TAULES DE CONTINGÈNCIA: • Mostra la distribució de dues variables qualitatives (X,Y) i permet analitzar la relació entre elles: o Independència vs. Dependència • Exemple: o X: Hàbit dels pares de l’enquestat § Els dos fumen; fuma un només; no fuma cap o Y: Hàbit de l’enquestat § Fuma; no fuma • Tipus de distribució: o Conjuntaà tenen en compte les dues variables alhora. Conjunta % o Marginal à totals de columnes i files. Marginal % o Condicionada Condicional (% files) à els totals de les files són 100. Condicional (% columnes) à els totals de les columnes són 100. Aproximació a la relació entre X i Y • X i Y seran independents (no relacionades) si les seves distribucions condicionades (per fila o per columna) són semblants entre si i a la respectiva marginal (per fila o per columna). • X i Y seran independents si els valors observats són semblants als esperats. Els valors esperats serien els valors de la distribució conjunta de les dues variables d’estudi, que esperaríem obtenir si les dues variables fossin independents. El valor observat (valor que ja surt a la taula). Distribució condicional (% files) Distribució condicional (% columnes) Observacions: Ø Variables qualitatives o Per definició (nominals o ordinals) § Ex: sexe, color de cabell (qualitats) à nominals § Ex: activitat física (gradient) à ordinals o Per recodificació/categorització (quantitatives els valors dels quals agrupem en categories à qualitatives ordinals): § Ex: edat, número de fills o Proporcions o percentatges Ø Variables quantitatives (continues o discretes) o Mínim, màxim, mitjana, desviació típica, quartils, etc. Atenció! Ø Que s’observi relació o dependència entre dues variables, amb les dades de la mostra NO implica relació entre dues variables en la població: o INFERÈNCIA ESTADÍSTICA Ø Que s’observi relació entre dues variables, tant en la mostra com en la població, NO implica causalitat: o Dependrà de: § Tipus d’estudi § Altres possibles variables relacionades à model conceptual § Causes proximals vs. Causes distals ...