TEMA 13. MÈTODE DE SELECCIÓ D'INVERSIONS (1ra part) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 4º curso
Asignatura Economia i Gestió de l'Empresa Agroalimentària
Profesor F.
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 18/11/2017 (Actualizado: 22/11/2017)
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ TEMA 13. MÈTODES DE SELECCIÓ DE INVERSIONS (1ra part) Operació financera Els mètodes dinàmics sí que tenen en compte la diferència temporal. Formula que homogeneïtzi aquestes quantitats, que ens permeti viatger amb aquests fluxes a través del temps de forma que podem unificar tots els fluxos en un moment determinar i poder sumar, restar, multiplicar...
com s’homogeneïtzen aquests fluxos? Matemàtica financera. Una operació financera és l’intercanvi temporal de quantitats, de capitals. Quins elements té? Té la prestació, la llei financera, el temps i la contraprestació. La prestació és la quantitat inicial Co, quantitat que aportem en el moment d’iniciar la inversió. La llei financera és un acord entre el que dóna i el que rep capital. El temps és la duració total del procés d’inversió, des de C0 a Ct.
la contraprestació és la quantitat que es rep al final de la prestació, és la quantitat final.
Quan ens movem en el temps, podem anar cap al futur o regressar del futur. Si estem moviment capitals des d’ara fins al període futur, l’anomenem operació de capitalització, mentre que si estem portant diners del futur per comparar-lo amb el moment 0, direm que estem descomptant capitals.
El procés temporal de la inversió Hi ha dues lleis fonamentals en el món financer (homogeneïtzar capitals): - Mètode simple: es paguen periòdicament els interessos pel capital inicial i no s’agreguen per a generar nous interessos.
El mètode simple és aquell en el què els interessos obtinguts en el període no es capitalitzen, no s’acumulen al capital per obtenir nous interessos. En el moment inicial tindrem un capital que es dirà C0, en el moment 1, C1, en el moment 2 C2...
segons aquesta llei, si decidim un interès del 5% i tenim un capital C0 de 100 dòlars, com anirem movent el capital pels moments? Doncs el Capital C1=C0+C0*i (interessos). El capital del C2=C1+C0*i, no s’acumulen els interessos, els calculem sempre sobre el capital del principi.
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA - ARUIZPEREZ El mètode compost: els interessos de cada període s’afegeixen al capital i es mantenen en la inversió calculant-se els interessos sobre el nou muntant.
Capitalitzar: trobar l’equivalent futur d’una quantitat de diners disponible en aquest moment sense tenir en compte inflació, risc ni impostos.
𝐶𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑘)𝑛 Descomptar: trobar l’equivalent actual d’una quantitat de diners disponible en el futur.
𝐶𝑛 = k és l’interès.
𝐶0 (1 + 𝑘)𝑛 ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ En el compost, té importància el tipus d’interès. No és innocu perquè si passem del 8% d’interès al 3’5% canvia la magnitud de forma brutal.
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Com els 4mil i els 6mil estan en èpiques temporals diferents, són heterogènies i no es poden sumar. Hem de portar els 4mil al període 2 o els 6mil al període 0. És més senzill descomptar una quantitat que capitalitzar 2, per tant, farem el descompte.
Com descomptaríem la quantitat de 6mil al període o on es troben els 4mil. Volem calcular C0=C2/(1+0’1) (10%)^2. Aleshores, el cost de “yamefío” és més baix.
El tipus d’interès és el preu que dóna el mercat a un producte. Si hi ha molts ordinadors, lo normal és que els ordinadors costin menys però si hi ha pocs i la gent en vol, el preu serà alt. El mateix seria amb els diners.
El tipus d’interès, sempre ens referirem a un tipus d’interès anual. Quan diem un interès del 5%, serà anual però pot ser trimestral quan es diu 5% anual amb pagament trimestral.
• • Principi d’economicitat o Qualsevol projecte ha de complir el principi d’economicitat: la suma de tots els fluxos de caixa derivats d’un projecte d’inversió ha de ser superior a la inversió inicial del mateix.
o Classificació ▪ Projectes mútuament excloents ▪ Possibilitats financeres Considerem els projectes mútuament excloent; si prenem un projecte, excloem els altres. No podem dur a terme varis projectes de forma simultània.
Principi de preferència immediata Una unitat monetària és més preuada avui que en el futur per la possibilitat de que els diners disponibles avui es poden invertir i generar beneficis.
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA • ARUIZPEREZ La persona que intervé en aquest mercat, prefereix una u.m ara que en un moment posterior. És una qüestió de riscos i també existeix la possibilitat que els diners disponibles avui es poden invertir per obtenir un benefici posterior.
Principi d’efectuabilitat La taxa de rendiment de la inversió (r) ha de ser superior al cost de capital (i) dels recursos financers invertits.
R>i Hem suposat que quan anem a comprar un automòbil, ja tenim els diners a la butxaca. No sempre és així, no és la forma més normal. La més normal és endeutar-nos. Aquest principi diu que la taxa de rendiment de la inversió ha de ser superior a la taxa de cost de capital. En principi aquesta taxa ha de ser superior a la taxa del cost que ens costarà el capital sinó aquesta inversió és absurda.
Si has de demanar préstec, la taxa de la inversió ha de ser a sobre, superior, al capital que t’estan prestant.
Mètodes dinàmics de selecció d’inversions Aquests mètodes tenen en compte el moment de temps en el què s’obtenen cadascuna de les unitats monetàries que conformen els FNC.
Els fluxos nets de caixa es duen a terme en períodes de temps determinats.
- El criteri del termini de recuperació descomptat - El criteri de valor actual net - El criteri de la taxa interna de rendiment.
Per a això, utilitzarem l’homogeneïtzació dels FNC i podrem comparar-los.
Hipòtesi de partida: - Context idealitzat o context de certesa o Es coneixen els fluxos de cobraments i pagaments (FNC) o Es coneix de forma certa el tipus de descompte o No hi ha inflació fiscalitat o risc La hipòtesi ens simplificarà l’explicació i els càlculs que haurem de fer. Ens centrarem en un context de certesa absoluta. No estarem en un context que haurem d’aplicar probabilitats ni en total incertesa. Això voldrà dir que podrem conèixer els fluxos exactes de cobraments i pagaments que ens generarà, el tipus de descompte (interès) i suposarem que no hi ha ni inflació, ni fiscalitat ni risc.
• El criteri del termini de recuperació descomptat: període de temps que necessita la inversió per a que el valor actualitzat dels FNC generats sigui igual al valor dels capitals invertits.
És el mateix que el PAY-BACK però abans consideràvem que els fluxos eren constants però ara calcularem els fluxos de caixa i els descomptarem (li donem el seu valor a dia d’avui).
Ara tenim en compte que hi ha un cost d’interès, que serà per exemple, del 17%. El volem per descomptar els fluxos de caixa. El pay-back, no està el denominador. Ara, descomptem els dos fluxos de caixa (quocient), en funció del tipus d’interès que ens dóna.
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Fins ara, el què fèiem era sumar fluxos i comparar-los amb la inversió inicial. Ara portem els fluxos amb la inversió i comparar-los aquí. És una operació de descompte. Com fem aquesta operació? Amb la següent.
Què passa quan descomptem els 17.000.000? es transformen els 13.675.214, que serà el resultat de l’operació. Com calculem els següent? Doncs igual. Si anem sumant i obtenim el fluxos acumulats, veurem que trigarem 3’62 anys en recuperar els 40.000.000 d’inversió. L’efecte de descomptar l’interès, la taxa de recuperació ha augmentat de 2’5 a 3’62 anys.
ECONOMIA I GESTIÓ A L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA Al final del 3r període tenim 35.353.359, per tant: ARUIZPEREZ ...

Tags: