Tema 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Economia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Mumany Pesarrodona 1 TEMA 3 - Els costos de producció Objectiu de les empreses: maximitzar el seu benefici • Benefici= Ingressos – Costos • Benefici comptable = Ingressos (P * Q) – Costos explícits (impliquen un desemborsament de diner) • Costos implícits: no impliquen necessàriament un desemborsament de diner però les empreses els han de tenir en compte.
• Benefici econòmic: té en compte els beneficis explícits i els implícits. Sempre serà més petit que el benefici comptable, perquè té en compte més costos.
• Producte marginal del treball: quant varia la quantitat produïda d’un producte quan afegeixo un treballador més. La seva expressió és: PMa i es calcula com: • o Q= quantitat produïda o L= treball !" !# Factors de producció: mitjans necessaris per poder produir o Rendiments decreixents: per cada treballador que afegeixo, produeixo més, però cada cop aporten menys en la producció final. En la gràfica això s’expressarà com un pendent positiu decreixent.
o La retribució dels factors de producció depèn del seu producte marginal del treball § El salari ha de dependre del que el treballador aporti a l’empresa, de la seva productivitat.
à salari variable.
§ Actualment depèn de convenis: interacció dels diferents factors de producció à sou fixe.
Funció de producció: - Pendent positiu decreixent Júlia Mumany Pesarrodona 2 Funció de costos: - Pendent positiu creixent - Cost Marginal: !$% !" o CT = Costos totals o Q= Quantitat Les diferents formes de mesura dels costos Ø Costos fixos: No varien en canviar la producció.
o CFMi= 𝑪𝑭 𝑸 à sol tenir forma decreixent Ø Costos variables: Canvien en variar la producció.
o CVMi= $) * Ø Cost mitjà: Cost per unitat produïda o Cost total mitjà: CTMi = * Ø Cost marginal: Canvi del cost per la darrera unitat produïda à Sol créixer tota l’estona o Ø Cost total: Cost fix + cost variable $% CMg= 𝚫𝐂𝐓 𝚫𝑸 Júlia Mumany Pesarrodona La funció de Cost Marginal (CMg) creua la funció del Cost total mitjà (CTMi) al seu punt mínim.
Aquesta Q on coincideixen (que és el punt més baix del CTMi) és anomenada escala d’eficiència.
- Si el CMg és més baix que el CTMi, aquest serà decreixent.
- Si el CMg és més alt que el CTMi, aquest serà creixent.
Els costos a c.t i a ll.t La distinció entre CF i CV depèn de l’horitzó temporal considerat, per això les seves corbes de costos són difernts.
- A c.t la majoria són CF - A ll.t la majoria són CV 3 Júlia Mumany Pesarrodona A ll.t tenim més marge per trobar alternatives més eficients.
Si a llarg termini augmenten la producció: - El CTMi decreix = Economia d’escala - El CTMi creix = Deseconomia d’escala - o Costos creixents o Rendiments decreixents Els CTMi no varien = Rendiments constants d’escala Impostos i elasticitat L’impost té una afectació en les corbes d’oferta i demanda que les fa córrer.
4 Júlia Mumany Pesarrodona - Si grava als venedors à es desplaça la corba d’oferta cap amunt - Si grava als compradors à desplaça la corba de demanda cap avall.
- La diferència entre el preu del comprador i el del venedor és l’impost.
o 5 Però, dins de l’impost, en termes efectius, hi ha una part que paguen els venedors i una altra els compradors.
§ Si té un impacte sobre l’oferta à et desplaça l’oferta a l’esquerra § Si té un impacte sobre la demanda à et fa reduir la demanda § Això implicarà que tindràs dos nous punts d’equilibri: Els impostos, la seva carga real, sempre afectarà en major quantitat a aquella part de o bé la demanda o bé la oferta més inelàstica.
- Si la corba més inelàstica és la de la demanda, aquesta afectarà als compradors.
- Si la corba més inelàstica és la de l’oferta, aquesta afectarà als venedors.
- Cas de demanda inelàstica i oferta elàstica - Cas de demanda elàstica i oferta inelàstica Júlia Mumany Pesarrodona 6 Exercici Demanda espases Oferta espases Preu 60 O 0 50 10 10 40 20 12 30 30 14 20 40 16 10 50 18 0 60 20 1) Feu la representació gràfica de la corba d’oferta i demanda i determineu la quantitat i el preu d’equilibri.
Suposem que el Govern estableix un impost sobre els venedors de 4€per espasa que implica que la quantitat d’equilibri es redueix en 10 unitats.
...