Tema 10 - Noòtrops i activadors cognitius (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicofarmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 9

Vista previa del texto

Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius Grup de fàrmacs NOÒTROPS Mecanisme d’acció terapèutic Mecanisme d’acció Farmacocinètica no terapèutic ESPECIFICITATS DELS NOÒTROPS Són d’implantació creixent, també se’ls anomena drogues de la intel·ligència o smart drugs ja que augmenten la potència cognitiva.
No actuen sobre els mecanismes dels NT clàssics. No actuen sobre enzims ni bombes, no produeixen efectes hipnòtics, cognitius, motors...No tenen un mecanisme d’acció específic sinó que: tenen activitat antioxidant: neutralitzen o eliminin els radicals lliures i metabòlics. Augmenten la resistència del cervell a les agressions químiques o físiques, també els nutrients del cervell (glucosa) i eliminen les substàncies de desfet.
L’estrès oxidatiu és provocat per l’augment de radicals lliures, causant malalties neurodegeneratives. Les causes d’aquest augment són:  Radiacions ionitzants  Alcohol i tabac  Contaminació ambiental  Metabolisme cel·lular  Ozó i rajos ultravioletes  Processos inflamatoris Els radicals lliures poden alterar els enzims, l’ADN mitocondrial i nuclear. Oxiden la bicapa lipídica i la destrueixen. La cèl·lula s’intoxicarà i pot arribar a morir (mort neuronal = modificació proteïnes i funció = malalties neurodegeneratives). En condicions normals el metabolisme allibera els radicals lliures però són regulats pels enzims antioxidants.
Els antioxidants tindran accions diferents. Redueixen el nivell oxidatiu modificant la càrrega iònica dels radicals lliures, la fan més estable (redueixen la càrrega negativa).
Polars: radicals lliures, antioxidants Mig polars: radicals lliures amics.
No polars: molècules estables EEG més regulars, augmentat l’amplitud d’algunes freqüències.
Faciliten la producció de noves estratègies (models animals), importants en l’aprenentatge i la memòria (no reverteixen en fases moderades/avançades).
Potencien l’AP i la memòria (en models animals reverteixen deteriorament).
Faciliten el flux d’informació entre els hemisferis cerebrals.
Farmacodinàmica Efectes Adversos Indicacions: fatiga intel·lectual, tractament simptomàtic de l’envelliment, demència senil lleu/moderada, alcoholisme, tabaquisme, cocaïna, vertigen (sobretot 3a edat), recuperació postamnèsica (molt eficaços).
Contraindicacions: insuficiència renal severa, embaràs, lactància.
Normalment apareixen a l’inici del tractament degut a les dosis altes.
Freqüents: agitació, excitació, ansietat, insomni, al·lucinacions (cal retirar tractament).
Poc freqüents: nàusees i vòmits, diarrea, gastràlgia (dolors estómac). *Són constants en aquest tipus de fàrmacs, cal ajustar dosi per remetre’ls.
Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius Incrementen el to de control cortical-subcortical (regulació de la impulsivitat).
Milloren l’estat d’ànim gràcies al seu poder antioxidant de facilitació de funcionament cerebral.
PIRACETAM PIRITIOXINA Estructura química derivada del GABA tot i que no s’ha establert mecanisme d’acció gabaèrigic. Se’n coneix toxicitat. Funció més tròfica.
Derivada de la vitamina B6 (piridoxina), n’és un anàleg. Necessari perquè es produeixin les reaccions enximàtiques.
Sembla que facilita el pas de la glucosa a través de la barrera hematoencefàlica (al SNC): mecanisme de transport actiu. Potencia la cognició.
V.O. bona, V.E. i V.I., a l’inici dosi superior però cal rebaixar-la pel manteniment (dosi terapèutica baixa, seguretat).
T. màx.: 45’ NO fixació a P.P.
T. ½ : 4-5h (baixa en sang) i 6-8h (LCR), efectes perceptibles en 30-60’ (V.O.), ràpid.
No metabolisme hepàtic.
Excreció renal.
V.O. bona, V.E., a l’inici dosi superior però cal rebaixarla pel manteniment (dosi terapèutica baixa, seguretat).
T. màx.: 45’ NO fixació a P.P.
T. ½ : 4-5h (baixa en sang) i 6-8h (LCR), efectes perceptibles en 30-60’ (V.P.), ràpid.
No metabolisme hepàtic.
Excreció renal.
Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius MELATONINA Antioxidant més potent de tots els noòtrops.
Activa enzims que neutralitzen radicals lliures i inhibeix enzims que potencien o creen els radicals lliures.
Pic de producció entre les 00h i les 04h.
Seguretat: IT molt alt (més que les BZD). Els EA només s’observen en dosis altes.
Observacions: En tractament ambulatori (V.O.) té una latència d’efecte de 3-4 setmanes. No són addictius.
Melatonina: sola = preventiva. En un complex = tractament a llarg termini.
Potencial terapèutic: malaltia de parkinson i malaltia d’Alzheimer (ideal combinar-la).
Estimula el sistema immunològic i és antitumoral.
Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius Grup de fàrmacs VASODIL·LATADORS Mecanisme d’acció terapèutic Dilaten els vasos sanguinis per augmentar el flux sanguini. Poden ser perifèrics o bé centrals (SNC), que són els interessants en la nostra disciplina. Alguns d’ells estimulen també el metabolisme cerebral.
Antagonista adrenèrgics dels receptors α1 postsinàptics amb l’objectiu d’inhibir el SNA simpàtic i augmentar el reg sanguini. Afavoreix la síntesi de proteïnes.
Potent antioxidant.
Mecanisme d’acció no terapèutic Farmacocinètica Possible augment monoaminèrgic DA, NA Ach. Són essencials per la memòria, l’activació i el benestar.
V.O. (gotes) o V.B.
(sublingual). Quan no hi ha menjar a l’estómac s’absorbeix millor.
T. màx.: 15 minuts Gran facilitat per travessar barrera hematoencefàlica.
T. ½: 2-3h, s’allarga amb el tractament perllongat.
Metabolisme hepàtic intens.
Excreció renal (2%) i biliar.
Farmacodinàmica Efectes Adversos Indicacions: profilaxis i Nàusees i vòmits, diarrea, tractament migranya, hipotensió orostàtica, CODERGOCRINA, demència senil multi-infart bradicàrdia, cefalea, visió CITICOLINA I lleu/moderada, borrosa, congestió nassal, DIHIDROERGOCISTINA insuficiència cerebroanorèxia.
vascular, seqüeles de trombosi i embòlia cerebral, infart cerebral i medul·lar, hemorràgia cerebral i meningea.
Contraindicacions: alteracions cardiovasculars, epilèpsia, psicosi, insuficiència renal i hepàtica.
Seguretat: IT alt. Intoxicació lleu: EA maximitzats. Reversió sense seqüeles. No s’han d’associar mai entre ells, hi pot haver excés d’efecte vasodilatador = efectes negatius.
Observacions: no addictius. No fan efecte amb: artèries rígides, plaques de colesterol, vasoespasmes, ictus. S’allarga la vida mitjana en tractament crònic per acumulació (igual que passa en el liti).
Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius Grup de fàrmacs ANTAGONISTES CANALS DE CALCI NIMODIPINO Mecanisme d’acció terapèutic Acció vasodilatadora central amb el bloqueig dels canals de calci evitant l’acumulació excessiva de calci que provoca mort neuronal (efecte neuroprotector).
Mecanisme d’acció no terapèutic Farmacocinètica Farmacodinàmica Efectes Adversos V.O. i V.E. (en perfusió contínua).
T. màx.: 30’-1h >95% fixació a P.P.
T. ½ : 8-9h Metabolisme hepàtic intens (dolent, implica molts enzims).
Excreció 50% renal, 50% fecal Indicacions: profilaxis migranya d’origen vascular, prevenció del dèficit neurobiològic post hemorràgia sub-aracnoidal, tractament precoç i profilaxis isquèmia cerebral aguda (accidents cerebrovasculars).
Contraindicacions: trastorns extrapiramidals, accident cerebral isquèmic en fase aguda, antecedents trastorn depressiu.
Hipotensió arterial (són hipotensors), sufocacions, sudoració, nàusees i vòmits, diarrea, dispèpsia i dolor abdominal, rampes musculars.
Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius Grup de fàrmacs Mecanisme d’acció terapèutic Mecanisme d’acció no terapèutic Farmacocinètica Agonisme funcional Ach.
Impedeixen l’activació de l’Ach actuant sobre la metabolització de l’acetilcolinesterasa (impedeixen el funcionament).
Enzims metabòlics colinèrgics: Acetilcolinesterasa: 99% activitat en el SNC no alterada, promou la formació de plaques betaamiloide mitjançant la modulació de la proteïna precursora (APP). L’activitat disminueix en AZ avançat.
Butirilcolinesterasa: 1% activitat en SNC no alterat. L’activitat incrementa en AZ avançat.
Substitueix l’acetilcolinesterasa en la degradació d’Ach.
Farmacodinàmica Efectes Adversos Indicacions: malaltia d’AZ en fase lleu o moderada.
Contraindicacions: bloqueig atriventricular (donapezil, galantamina), bradicàrdia, epilèpsia, úlceres gastrointestinals, asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, anorèxia (galantamina, rivastigmina), síndrome del pit malalt (donapezil, rivastigmina), hipertròfia de pròstata (donapezil).
Freqüents: anorèxia, bradicàrdia, nàusees i vòmits, diarrea, dispèpsia, dolor abdominal, insomni, somnolència, cansament (rivastigmina), al·lucinacions (rivastigmina), acumulació renal o hepàtica (galantamina, rivastigmina).
Poc freqüents: cefalea, malsons, astènia, desmais, poliuria, infeccions urinàries, artràlgies (donapezil).
FÀRMACS PER LA MALALTIA D’ALZHEIMER ANTICOLINESTERÀSICS (En un cervell sa) - Donapezil Galantamina Rivastigmina Tacrina: 1r anticolinesteràsic del mercat, és hepatotòxic (produïa mort quan sorgia l’EA) Retirat el 2002.
GALTANTAMINA Mecanisme addicional: modulador al·lostèric positiu dels receptors nicotínics (despolarització intracel·lular).
V.O. bona i ràpida.
T. màx.: 3-5h 96% fixació a P.P.
T. ½ : 70-80h Metabolisme hepàtic, metabòlits actius.
Excreció renal.
Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius V.O. bona T. màx.: 30-60’ 18% fixació a P.P.
T. ½ : 7-8h Metabolisme hepàtic, metabòlits inactius.
Excreció renal.
V.O. bona, ràpida i completa. V.T. El menjar RIVASTIGMINA retarda l’absorció i augmenta la biodisponibilitat.
T. màx.: 3’-2h.
96% fixació a P.P.
T. ½ : 1-10h Metabolisme hepàtic, hidròlisi, no P450.
Metabòlits actius.
Excreció 95% renal.
Seguretat: baixa hepatotoxicitat, instauració gradual de dosi per millorar la tolerabilitat. Poques interaccions farmacològiques (antipsicòtics i ISRS). Intoxicació: tractament amb atropina endovenosa (1-2mg): nàusees i vòmits, salivació, espasmes gastrointestinals, llagrimeig i sudoració, incontinència urinària i fecal, bradicàrdia i hipotensió, debilitat muscular, atonia i paràlisi muscular, broncoespasme i convulsions.
Observacions: beneficis provats en símptomes cognitius (memòria, atenció, funció viso-espacial). Beneficis probables: més efectivitat en un inici precoç del tractament, pèrdua lleu del funcionament mesurat per activitats de la vida diària, millora o retard de l’aparició de simptomatologia neuropsiquiàtrica. Retarda la necessitat de cuidadors crònics.
Inhibeix l’activitat Indicacions: malaltia d’AZ Freqüents: ANTAGONISTES neurodegenerativa del en fase moderada o estrenyiment, mareig, GLUTAMATÈRGICS glutamat.
severa.
vertigen, HTA, cefalea, (En fases avançades de Contraindicacions: confusió, al·lucinacions, l’AZ) epilèpsia, HTA no somnolència, nàusees i controlada, infart de vòmits, disnea.
miocardi recent, Poc freqüents: caigudes insuficiència cardíaca accidentals, anorèxia, severa.
ansietat, astènia, diarrea, DONAPEZIL Tema 10: Noòtrops i activadors cognitius agitació, insomni, infeccions urinàries i respiratòries.
V.O. bona T. màx.: 3-8h MEMANTINA 45% fixació a P.P.
T. ½ : 60-100h Metabolisme hepàtic, metabòlits actius (no P450) Excreció renal.
Seguretat: instauració gradual per millorar tolerabilitat (pot tenir molts EA). Control urinari (pH), els canvis bruscos de pH poden afectar la seva eliminació. No presenta efectes psicòtic-mimètics. No interfereix amb l’adquisició o processament de la informació cognitiva. Intoxicació greu: agitació, psicosi, al·lucinacions visuals, convulsions.
Pot cursar a coma.
Observacions: el tractament ideal és el combinat entre antagonistes glutamatèrgics i anticolinesteràsics.
...