Previo 11 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Estudio Previo Práctica 11.
Busca per internet, en el full de dades (datasheet) que proporcionen els fabricants, el valor del paràmetre F (en el full del fabricant s’anomena hFE) del transistor BC547B en el punt de treball IC = 2 mA, VCE = 5 V.
Dibuixa la corba característica d’entrada que resultaria d’aplicar el model aproximat de la taula 11.2 suposant VBEon = 0,7 V.
Dibuixa les corbes característiques de sortida que resultarien d’aplicar el model aproximat de la taula 11.2 per IB = 5 A i per IB = 10 A, suposant F = 300 i VCEsat = 0,2 V.
Considera el circuit de la figura 11.4, amb VBB = 5 V, VCC = 12 V, RB = 820 k , RC = 3,9 k , VBEon = 0,7 V, VCEsat = 0,2V , F = 300. Dibuixa la recta de càrrega d’entrada en la gràfica del apartat 2. Determina el punt de treball d’entrada IBQ i VBEQ. Dibuixa la recta de càrrega de sortida sobre la gràfica del apartat 3. Determina el punt de treball de sortida suposant el corrent de base IBQ que s’acaba de trobar (ICQ = FIBQ).
1 NOMBRE Xavier Rocher Buen i Noelia Navarro Montoya 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) FECHA 4-3-2015 CURS 1A Vi=5’24microA Icq=1’57mA Calcula numèricament el punt de treball d’entrada i el de sortida fent servir les aproximacions de la taula 11.2, i suposant que el transistor treballa en mode actiu. Verifica que els resultats respecten les condicions de treball en mode actiu que figuren a la taula 11.2.
En l’exercici anterior ens dóna que IB=5,24µA Tal com ens indica la taula: IB>0 , compleix que 5,24 µA>0 VCE=VCC-IC*RC= 12-1,57*10-3 * 3,9*103 = 5,86V Tal com indica la taula, VCE> VCESat Compleix que 5,86V>0,2V Calcula la tensió de sortida en el circuit de la figura 11.4 si l’entrada Vi = 0 . Quan l’entrada Vi = 5V es vol aconseguir que el transistor treballi en saturació. Calcula els valors de Rc per a aconseguir-ho.Dada:VCC=5V, =300.
Si Vi = 0; IB = VBE/RC, IC = ß·IB = ß·(VBE/RC) VCE = VCC – ICRC = VCC – ß·(VBE/RB)·RC = 4V = Vo Si Vi = 5V; IB = (Vi –VBE)/RC, IC = ß·IB = ß·((Vi –VBE)/RC) VCE = VCC – ICRC = VCC – ß·((Vi –VBE)/RB)·RC = 1,14V = Vo 2 ...

Tags: