Seminari 2 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 2º curso
Asignatura Quimica inorganica ll
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 08/07/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Elements químics d’importància biològica Elements essencials Els elements essencials són aquells elements que fan que nostre organisme creixi. Estan involucrats en els processos metabòlics, i són insubstituïbles.
Aquests elements es classifiquen en 3 grups segons la quantitat present a l’organisme: elements majoritaris (O,C,H,N,...), elements traça (són elements que es troben en una proporció petita, però no per això són menys essencials, exemple: Fe) i elements ultramicro traça.
La dosi d’un element essencial en l’organisme és molt important (aquests elements fan una bona funció fins un punt), ja que si la seva quantitat es troba fora del rang òptim, aquest es pot tornar tòxic pel organisme. Encara que els elements tòxics es trobin en poca quantitat poden afectar de una manera molt considerable a l’organisme, com més hi ha més dolents són.
Els cations metàl·lics (àcids de Lewis) es coordinen amb lligands (bases de Lewis) donant una reacció d’àcid-base.
Els àcids durs i bases dures formen compostos que participen en funcions biològiques. I els àcids tous i bases toves donen composts amb funcions tòxiques.
Ens dels exemples dels lligands biològics són Porfina i Metal·loporfina. Les porfirines tenen un anell planar molt estable, la seva cavitat de l’anell és molt selectiva, i tenen una elevada capacitat de coordinació.
 Ferro Els sistemes amb Fe porfirínic (hemo) són proteïnes que contenen complexos porfirínics de Fe com a grup prostètic. Alguns exemples són hemoglobina/Mioglobina, Citocroms i sistemes enzimàtics.
Figura 1: Els substituents encerclats són específics que fan que aquest compost sigui Fe protoporfirina IX Mioglobina/Hemoglobina: el Fe s’enllaça a la proteïna per un N de uns dels seus aminoàcids. La Hemoglobina capta oxigen i el transporta als teixits i la mioglobina rep aquest oxigen i l’emmagatzema.
 Hemoglobina: és 4 subunitats de mioglobina amb quatre ferros.
Transporta O2 i es troba en glòbuls vermells.
Metabolisme de ferro (transferrines): Sistema de transport de ferro.
Sistema proteic no específic d’immunitat que té una unió molt forta del Fe amb l’apotransferrina que el fa indisponible pels microorganismes. La transferrina capta el ferro i el deixa anar. Per poder captar Fe i transportar-lo han d’haver histidines i tirosines, que fan la funció de captar-lo i deixar anar.
Magatzem de Ferro (Ferritines): sistema de magatzem de ferro en molts organismes. Per a que sigui un bon sistema de magatzem han de complir una sèrie de condicions, per exemple que el ferro ha d’estar en forma química més estable, que s’ha d’obtenir ferro d’una manera fàcil i rapida, etc. Hi ha problemes hereditaris de la Ferritina que provoquen l’excés de Fe a l’organisme que pot donar toxicitat.
Elements tòxics Aquests elements són negatius per la naturalesa i impedeixen que un element essencial funcioni. En un mateix grup de la taula periòdica poden haver elements essencials com elements tòxics.
EL Cadmi te diferents aplicacions (pigments, aliatges...) i la seva toxicologia es divideix en dos grups segons la concentració de dosis:  intoxicació aguda: les seves conseqüències son lesions hepàtiques,  pulmonars i testiculars...
intoxicació crònica: les seves conseqüències son deteriorament dels túbuls renals, càncer de pulmó, osteoporosi...
En Japó en anys 50 va haver un cas de intoxicació de cadmi.
La toxicitat de mercuri s'atribueix sobretot a l'espècie orgànica metilmercuri (CH3Hg+) pel seu caràcter ambivalent (hidrosoluble i liposoluble) que li permet travessar les membranes de les cèl·lules.
En Japó i en Iraq han hagut casos d’intoxicació de mercuri.
Elements d’interès farmacològic.
Si hi ha una deficiència d’un element essencial es donen suplements per combatre aquesta deficiència.
Si hi ha un excés d’un element essencial es fa quelatoteràpies, que consisteix en canviar d’insoluble a soluble el element per poder transportarlo i retirar-lo. En Arteriosclerosi la quelatoteràpia envolta el calci i al fa soluble.
Els antitumorls son compostos tòxics de les quals obtenim efectes beneficiosos. Aquests compostos ataquen de forma química a les cèl·lules per a que no creixin. Intervenen en la quimioteràpia per tal de destruir les cèl·lules cancerígenes. La desavantatge d’aquests compostos és que no saben diferenciar les cèl·lules bones de les dolentes, i fan mal be les cèl·lules com les de cabells, etc.
...