Tema 4: Lesions musculars (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Fisioteràpia en especialitats clíniques (FEC I)
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4: LESIONS MUSCULARS: Mecanismes lesionals: Conèixer el mecanisme per determinar la lesió i la seva importància.
Una lesió es produeix quan l’energia present sobrepassa la capacitat dels teixits per absorbir-la i dissipar-la.
Dos mecanismes   Traumatisme directe: el ms és percudit entre l’agent agressor i l’os  contusió o Generalment es lesionen les fibres més profundes del ventre ms  provoca hemorràgia abundant.
o Freqüent en esports de xoc o Prevenir amb l’ús de proteccions.
o La gravetat depèn de la intensitat del impacte i de l’estat del teixit.
Traumatisme indirecte: o Sobreesforç: l’agent agressor és la mateixa força de contracció ms  S’estableix una desproporció entre aquesta força i els límits de resistència del teixit  Per modificació brusca de la tensió d’algunes fibres ms.
o Distensió: elongació brusca del ms en contracció  contracció excèntrica forçada.
Factors predisposant: Lesió indirecta     Factors tècnics: o Falta o errors en l’entrenament o Falta o errors en l’escalfament o Qualitat del material i estat del terreny de la pràctica esportiva Factors higienicodietètics o Poca hidratació o Alimentació poc equilibrada o Anabolitzants i substàncies dopants Factors individuals o Edat o Fatiga o Lesió prèvia o Fragilitat constitucional o Elasticitat constitucional Factors ambientals o Fred o Humitat Prevenció: Mecanisme indirecte    Exercicis propioceptius Estiraments correctes Escalfament TRACTAMENT SEGONS EL GRAU DE LESIÓ: LESIONS MUSCULARS: segons el grau d’intensitat lesional anatòmica.
1.
2.
3.
4.
Sense lesió anatòmica (contractura) Lesió grau I o ruptura fibril·lar Lesió grau II o ruptura parcial Lesió grau III o ruptura total Contractura: Lesió ms sense lesió anatòmica     Es manifesta per un enduriment dolorós del ms en el put contusionat o carregat.
Es provocat per una reacció reflexa del ms i pot convertir a una asfixia ms.  originada sense el possible fallo anatòmic de la distensió  simptomatologiar: d’una ruptura més o menys petita El ms sempre tetanitzat de forma permanent i involuntària Totes les contractures tenen un motiu que les explica i que hem de buscar o Potser la exageració d’un fenomen banal, per treball excessiu Tractament:       NO repòs  el repòs afavoreix les adherències.
Crioteràpia o termoteràpia Mobilitzacions actives lentes + indolores Massatge descontracturant Estiraments suaus (actius +++) Reeducació postural Ruptura fibrilar:Lesió anatòmica microscòpica de les fibres ms perquè s’ha sobre passat l’elasticitat fisiològica del ventre ms         La fàscia es manté intacta.
Hemorràgia local Dolor de forma instantània (punxada localitzada aguda i viva) Impotència funcional relativa Disminució de la mobilitat de les articulacions proximal i distal de la lesió.
En comparació amb el sa el ventre ms està bastant contracturat Dolor persistirà en repòs.
Dolor en l’estirament passiu, contracció isomètrica i mov en contraresistència.
Tractament     Primeres 48H  protecció, repòs,gel, compressió i elevació PRICE Electroteràpia antiàlgica, cinesiteràpia suau i progressiva, repós relatiu,termoteràpia ( en alguns casos) Passades 72H massatge suau Després d’una setmanaEs retornarà a les AVD Lesió de grau II: Ruptura fibril·lar que no afecta la totalitat del ventre ms.
    Hematoma intramuscular podria donar síndrome compartimental Dolor agut de gran intensitat, brusc i que no disminueix.
Dolor a la contracció activa del ventre ms Cursarà amb impotència funcional y equimosi.
Tractament:      Primeres 72h PRICE Embenat compressiu (2-10 dies) 10 dies desprès  massatge perilesional  disminuir l’edema Sobre la lesió (cicatriu) cinesiteràpia progressivament intensa i estiraments suaus actius 15-25 dies  retorn AVD Ruptura total: solució total de continuïtat i retracció dels ventres ms.
        Equimosi a distància Gran tumefacció Dolor viu Impotència funcional Hi ha una interrupció dels feixos ms que es retrauen amb la contracció activa del ms Els test de mobilitat són impossibles.
La localització normalment és : a la unió músculo-tendinosa.
La lesió es produeix per una tensió excessiva en el ms, sobretot durant la contracció excèntrica.
Tractament  Va dirigit a afavorir la regeneració ms  ha de respectar: o La reacció inflamatòria  ni empitjorar-la ni frenar-la o L’alineació de les fibres de col·lagen nouformades o El teixit cicatricial.
Objectius de la fisioteràpia:      Reparació sòlida, elàstica, contràctil i resistent.
Afavorir la regeneració ms  electroestimulació, treball actiu de forma progressiva i l’estirament.
El dolor és necessari tractar-lo ràpidament per tal de trencar el cercle viciós de contractura- dolor contractura.
Evitar l’edema i permetre la ràpida eliminació Els estiraments actius facilitaran l’orientació de les noves fibres.
LESIONS LLIGAMENTOSES TRAUMÀTIQUES: Tenen lloc en ser sobrepassats els límits d’elongació del lligament.
Les propietats mecàniques dels lligaments es veuen afectades per la immobilització i l’entrenament.
La immobilització causa:   Disminució de la resistència inserció lligament – os  per reabsorció subperiòstica Disminució del número i la mida dels feixos de col·làgena.
L’entrenament:   Afecta les propietats mecàniques del lligament, com la mida dels feixos de col·làgena.
Millora la qualitat de la seva inserció Tractament de fisioteràpia Objectius:    Afavorir la cicatrització dels lligaments Retornar la funcionalitat normal del lligament Afavorir la cicatrització correcta del teixit Normalment per la reparació dels lligaments s’utilitzen plàsties biològiques    Revascularització 2’5 mesos fins als 4 mesos Proliferació cel·lular i remodelació de la col·làgena fins als 3 anys.
En la maduració de l’empelt és histològicament semblant al lligament natural LESIONS TENDINOSES O TENDINOPATIES Origen   Traumàtic Inflamatòries Tipus Lesions traumàtiques agudes: cursen com una tendinitis  hi ha un procés inflamatori o o o Grau 1- microrruptura Grau 2-Ruptura parcial Grau 3-Ruptura total Tipus d’alteració Clínica  GRAU I MICRORRUPTURA Tractament conservador i fisioteràpia  Reacció inflamatòria aguda amb antecedent traumàtica Dolor superficial molt localitzat Tumefacció Dolor al moviment contraresistència Possible crepitació     Dolor d’instauració violenta Impotència funcional parcial Equimosi Dolor nocturn Tractament conservador i fisioteràpia      Dolor d’instauració violenta Impotència funcional total Equimosi i tumefacció Dolor nocturn Discontinuïtat (no sempre valorable degut a la tumefacció Tractament conservador o quirúrgic i fisioteràpia    GRAU II RUPTURA PARCIAL GRAU III RUPTURA TOTAL Tractament Lesions cròniques- tendinosis o o Origen inflamatori amb microtraumatismes de repetició que provocaran dany estructural al teixit.
Causes intrínseques o extrínseques  Tendinosis exògena: es dóna com a conseqüència de forces externes al tendó (compressió per sortints ossis, etc...)  Tendinosis endògena: és el propi tendó el que no és suficientment resistent per la tensió que se li està aplicant, donant microrruptures del teixit.
La reacció inflamatòria de reparació s’inicia però no s’arriba a completar o queda interrompuda per una nova lesió reiniciant contínuament el procés  cercle viciós que provoca:    Degeneració del teixit Debilitat del teixit Menor activitat tissular Procés de cicatritzación en tres fases Tractament de fisioteràpia  Fase inflamatòria o PRICE o Repòs relatiu o reducció de la càrrega   o Mesures antiinflamatòries o Disminuir la tensió del teixit o Embenat funcional Fase proliferativa o Introdcció gradual de la tensió en el teixit: estiraments progressius o Mesures per + la síntesi de col·lagen: remobilització del tendó o Inici excèntrics o Prevenir atròfia ms: activavió ms progressiva o Evitar la – del BA: exercisis actius en màxim recorregut o Control del dolor i edema o lA remobilització en eles tendons acceleració de la síntesi de col·lagen o especificament per l’enzim que catalitza la formació d’enllaçs creuats o El colagen que no ha estat tensat durant les fasses de prolifereació i remodelació es generalment fortuit me´s débil que el que ha estat sotmès a tensió o La R a la tracció, la rigidesa elástica i el pes total dels tendons + fradualment amb + exerccis físic= tendons+ llargs+ forts + resistents ( R) Fase madurativa o + progressiu de la intensitat del tractament de la fase proliferativa en funció del dolor o Reed propioceptiva o Treball en CCO o CCT o Excèntrics Lesions crónica tendinosi     Origen inflamatori Procés lent i crònic Pot desembocar en una ruptura Causes intrínseques i extrínseques.
o Intrínseques:  Compressions i deformitats  Dismetría o mala alineació  Desharmonia musculo-tendinosa  Insuficiencia ms  Mala cascularització  Calcificació en inserció tendionsa  Envelliment biològic o Extrñinseques  Errores en l’entrenament  Intensitat excesiva  Estiraments i calentament incorrecte  Equipament insuficient/inadequat  Gest biomecànicment icorrecte  Sobreesforç/repeticions Tendiopaties  Nomenclatura o Tendinitis o Tendinosi  Tractament( lesió crónica)  + de 6 setmanes d’evolució  La reacció inflamatòria NO ESTÂ PRESENT = no hi ha proces de regenreció  Objectius  Reagudització o Ultrasonoteràpia  U.S continu 1’ estàtic + us pulsàtil 2’ dinàmicament o Cyriaz lent i profund  Lent profund i de màx amplitud o o o o  3 sessions de 20’ (una per setmana)  Controlar signes i símptomes per adequar el tractament o Ones de xoc  Analgèsia i facilita la regenreació  3-5 sessions (una per semana)  2.000 impactes de 5’  Regeneració  Exercicis actius  Estiraments progressius  Excèntrics  Tècniques simptomàtiques (suport)  Exercicis propioceptius  Reeducació postural i gestual  - causes mecàniques de base.
 Programa excèntric  1-3d: càrrega bilateral, excèntric lent  3-5 d: càrrega bilateral, excèntric vel. Mitja  6-7 d: càrrega bilateral, excèntric ràpid  (2ª semana)  1-3 d .bipodal> pes cama afectada, excèntric lent  3-5 dies: bipodal> pes cama afecta, excèntric v. mitja  6-7 d: bipodal > pes coma afecta,  Progressió en funció del dolor  Només ha d’aparèixer dolor en la ultima series de 10 repeticions  Sinó existeix dolor, el pacient no està treballant el suficient (sense dolor no hi ha progressió)  Programa excèntric  A les 12 setmanes cap pacient tenia dolor  Havien tornat al seu nivell previ d’activitat esportiva  I cap va ser operat  En el seguiment en 2 anys: 6% van recaure  Repòs totalment contraindicat o La tensió de càrrega estimula directament la producció de col·lagen i la seva alineació.
o La immobilització completa dóna tendinopatia Paratendonitis Paratendonitis amb tendinosi Entesitis o tenoperiostitis: tendinopatia localitzada principalment a la unió tenoperiòstica Bursitis: inflamació de la bursa.
RESUMINT:           El tractament de FTP de les lesions dels tendons es basa en les tres fases del procés de cicatrització Tendinitis no es igual a tendinosis Les lesions cròniques dels tendons no presenten fase inflamatòria El seu tractament es basarà en la reagudització i la regenearació.
Exploració complerta de la lesió per localitzar de forma exacta el procés i establir en quin estadi es troba Correcció dels factors etiològics de base: intrínsecs i extrínsecs Inici precoç del moviment i l’estirament Establir una progressió adequada en els exercicis per augmentar de forma progressiva la càrrega, incloent sempre els exercicis excèntrics.
Aplicar mesures per reiniciar el procés de reparació: Cyriax Mesures de control del dolor i la inflamació com a suport del tractament ...