Tema 1 Conceptes generals (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 18/04/2016
Descargas 4
Subido por

Descripción

Apunts de classe

Vista previa del texto

TEMA 1: Conceptes generals. Legislació farmacèutica.
La constitució és la llei fonamental de l’estat que defineix el règim bàsic dels drets i llibertats dels ciutadans i dels poders i institucions de l’organització política. És la base de tota legislació.
Espanya és un estat social i democràtic de dret, la sobirania nacional resideix en el poble espanyol del que emana els poders de l’estat, la forma política de l’estat espanyol és la monarquia parlamentaria.
Espanya es constitueix per 17 autonomies més Ceuta i Melilla pel que hi han dues competències, l’estatal i l’estatut d’autonomia. Els ciutadans de cada territori autonòmic aproven el seu estatut d’autonomia.
Hi ha separació de poders: 1) Poder legislatiu: Personificat per les corts generals o parlament. És un sistema bicameral, es constitueix de congrés i senat. Són els que aproven les lleis.
Les lleis són totes normes generals que es publiquen en el BOE i es duran a terme a través dels reals decrets i sempre aniran en concordança amb la constitució. El real decret s’aprova per el consell de ministres però té el mateix poder que la llei. Es realitza en situacions urgents, tota llei ha d’estar d’acord amb el principi de constitucionalitat.
2) Poder executiu: Resideix en el govern (consell de ministres), els reals decrets són aprovats pel govern. Cada comunitat autònoma té la capacitat d’aprovar lleis, ordres i reals decrets.
Real decret + ordre + resolució = reglament (no té perquè ser aprovat pel parlament). Són els encarregats d’executar les lleis.
3) Poder judicial: Són els tribunals, es recorre per incompliment o per conflicte. Són els que apliquen les lleis, els seus principis normatius són constitucionalitat, legalitat i publicitat.
Constitucionalitat de les normes, sempre van regides pels axiomes dictats per la constitució.
Principi de legalitat: és una legislació acumulativa, es van aprovant normes noves però no tenen perquè eliminar les anteriors. Si una llei no es derrogada no es pot anular per lo que la llei continua essent vigent.
Publicitat de les normes: Les lleis tenen que ser publicades en els butlletins oficials de l’estat (BOE) i la actualització ha de ser constant. Les normes entren en vigència si són publicades en el BOE.
Es divideix en: tribunal constitucional que serveix d’àrbitre entre estat i autonomia, és independent i dicta matèries descrites en la constitució. Tribunal suprem la seva jurisdicció s’estén per tota Espanya, és l’òrgan judicial superior jeràrquicament a la resta dels jutjats i tribunals, permet la resolució dels conflictes en última instància. Tribunal superior de justícia propi de cada comunitat autònoma.
En Catalunya: Estatut d’autonomia Poder legislatiu: expressat pel parlament de Catalunya, unicameral, per lo tant no hi ha separació de congrés i senat. Aproven les lleis.
Poder executiu: format per el consell executiu, executa els decrets, el conseller aplica les ordres, altres càrrecs s’encarreguen de la resolució.
La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional de Catalunya i està format per Parlament, Congrés executiu o govern i President de la generalitat.
La llei estatal està al mateix nivell que la llei autonòmica però es diferencien en les competències de legislació marcades per la constitució.
Els recursos es poden dur a terme per dues vies: - Administrativa: establerta per la llei per obtenir la modificació, revocació o invalidació de la normativa. És la més utilitzada en l’àmbit farmacèutic, la resposta pot ser afirmativa o negativa, en cas de ser negativa s’ha de justificar.
- Judicial: Recurs contenciós-administratiu. Els casos es presenten als tribunals per a que es resolguin, és necessari la presència de un advocat que representi la persona. És una via lenta que requereix temps i diners, la interpretació jurisprudencial és la interpretació de la normativa per saber com s’aplica.
...