exercicis tema 3 (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Microeconomía
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Microeconomia Llista de Problemes III TEMA 3: MONOPOLI I DISCRIMINACIÓ DE PREUS 1.- Un monopolista que produeix un bé té una funció de costos que ve donada per CT(q) = 100 + 20q .
S’ enfronta a una funció inversa de demanda com la següent: p = 50 – q. Es demana: a) Calcular el preu i la quantitat produïda que permeten al monopolista obtenir beneficis màxims.
b) Calcular la pèrdua d’eficiència del monopoli en comparació a la situació de competència perfecta.
2.- L’empresa LOOKED és un monopolista perfectament discriminador, discriminació de preus de primer grau, que s’enfronta a la següent funció inversa de demanda: P = 40-4q.
Suposem que el cost marginal de l’empresa fos igual a 20 euros i que els seus costos fixos siguin cero, quin nivell de beneficis econòmics totals obtindria si maximitzes els seus beneficis? 3.- Un monopolista s’enfronta a dos tipus de consumidors. Hi han 100 consumidors idèntics de cada tipus. La producció té cost cero. La funció de demanda individual per cada tipus de consumidor ve donada per D1(p) = 1 í 0, 02p i D2(p) = 1 í 0, 04p.
Suposem que el monopolista no té informació sobre el tipus de consumidor i vol practicar una discriminació de segon grau imposant una tarifa en dues parts de la forma T(q) = A + pq. Calcular els valors d’ A i p de la tarifa en dues parts òptima. Calcular l’ excedent dels consumidores.
4.- Una empresa que opera en un mercat de monopoli s’enfronta a una funció inversa de demanda expressada per la funció p (Q ) 100  Q , on p és el preu i Q les unitats venudes. Si la funció de costos totals és CT (Q ) 20Q , es demana: a) Quantes unitats de producte decidirà vendre el monopolista si el seu objectiu és maximitzar els seus beneficis? Quin és el preu que establirà? Quins són els seus beneficis? Suposem que el productor és capaç de diferenciar dos grups de consumidors (joves i adults) i pot discriminar en preus. Considera la funció de costos anterior ( CT (Q) 20Q , on QJ + QA = Q). Les diferents funcions de demanda són Q J 30  0.4 PJ i Q A 70  0.6 PA .
b) Quina quantitat vendrà en cada grup i quins seran els beneficis totals? 5.- Al Nadal hi han famílies que acostumen a anar al teatre. Suposem un espectacle públic que té una situació de monopoli en una localitat i té una funció de costes CT=5000 (tots els costos son fixos: hi ha, invariablement, dues sessions per dia).
Existeixen dos grups de consumidors del producte del monopoli i les funcions de demanda de cada grup són: p1=200 - q1/4 i p2=100 - q2/4.
Calcular: a) Els preus i quantitats que maximitzen beneficis en cada submercat si el monopolista pot discriminar.
b) Els beneficis del monopolista discriminador.
c) L’elasticitat de la demanda en cada submercat en el preu fixat en cadascun d’ells.
d) La corba de demanda si el monopolista no discrimina.
e) Preu i quantitat que maximitzen beneficis en cas de que el monopolista no pugui evitar la revenda i hagi de col·locar el mateix preu per tots els consumidores.
...