T1.1: BIOMOLÈCULES (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

      TEMA  1.1:   BIOMOLÈCULES                               ÍNDEX:       1. Bioquímica     2. Lògica  molecular  éssers  vius     3. Biomolècules   • Característiques  estructurals     4. Jerarquia  estructural  éssers  vius                                                                     1. BIOQUÍMICA:     Definició:  estudi  de  la  base  molecular  de  la  vida  o  lògica  molecular  dels  éssers  vius.     -­‐ Estructures  químiques  dels  compostos  de  la  matèria  viva.  Biomolècules   -­‐ Interrelació  entre  les  biomolècules  per  donar  lloc  a  estructures   supramoleculars.   -­‐ Capacitat  per  extreure  energia  i  mantenir  la  seva  existència  (Metabolisme)   -­‐ Com  s’emmagatzema  i  es  transmet  la  informació  per  què  l’organisme  viu  creixi   i  es  reprodueixi  (Biologia  molecular)       2. LÒGICA  MOLECULAR  ÉSSERS  VIUS:     Estructura  de  les  biomolècules:   -­‐ Es  formen  per  unió  química  (enllaços  covalents),  entre  unitats  simples  petites.     -­‐ Totes  els  éssers  vius  utilitzen  les  mateixes  unitats  bàsiques  per  construir  les   seves  biomolècules:  la  identitat  de  l’espècie  depèn  del  conjunt  d’àcids  nucleics  i   proteïnes  que  tingui.     -­‐ Totes  les  biomolècules  desenvolupen  funcions  específiques     Funcionament  éssers  vius  (metabolisme)   -­‐ Són  sistemes  oberts:  intercanvien  energia  i  matèria  amb  l’entorn  i  les   transformen   -­‐ El  sol,  directa  o  indirectament,  proporciona  tota  l’E  que  necessiten  els   organismes  vius.     Energia  solar     Energia  Química     Calor     El  conjunt  de  reaccions  químiques  que  manté  el  funcionament  dels  organismes  vius  és   el  METABOLISME.       Replicació  dels  éssers  vius:     -­‐ Poden  replicar-­‐se  amb  exactitud  milers  de  generacions  .La  informació  genètica   està  continguda  en  cadenes  de  4  nucleòtids  que  constitueixen  el  DNA.               3. BIOMOLÈCULES:     Cada  organisme  viu  conté  gran  nombre  de  biomolècules  formades  per  la  unió  d’unitats   estructurals  bàsiques.  Macromolècules     BIOMOLÈCULA   UNITAT  BÀSICA   TIPUS  D’ENLLAÇ   PES  MOLECULAR   Proteïnes   Aminoàcids  (20)   Peptídic   5.000a  106  Da   Glúcids   Monosacàrids     Glicosídic   5.106  Da   Àcids  nucleics   Nucleòtids   Fosfodièster   104  a  1010  Da   Lípids   Àcids  grassos     750-­‐  1500  Da     *  Els  lípids  no  es  consideren  macromolècules  pel  seu  baix  pes  molecular   *  Les  proteïnes  ocupen  el  major  espai  en  la  cèl·∙lula  animal  seca.                         • Característiques  estructurals   -­‐ La  majoria  són  compostos  de  Carboni.  Consten  d’un  esquelet  carbonat  (àtoms   de  C  units  covalentment)  al  que  s’uneixen  grups  funcionals.   Els  grups  funcionals  determinen  les  propietats  físiques  de  les  biomolèc.  La   majoria  són  polifuncionals.     Moltes  biomolècules  són  ASIMÈTRIQUES   C  ASIMÈTRIC  o  QUIRAL:  C  amb  4  substituents  diferents   -­‐ -­‐   Enantiòmers  (estereoisòmers  o   isòmers  òptics):  mirall.     Diastereoisòmers  (només  es  canvia   en  l’últim  carboni  quiral  un  H  amb   un  OH)     *Només  un  dels  possibles   estereoisòmers  serà  el  que  presenti   activitat  biològica                                                         4. JERARQUIA  ESTRUCTURAL  ÉSSERS  VIUS:     CÈL·∙LULA   CÈL·∙LULA   Nucli   Mitocondris   Complex  Golgi   ORGÀNULS   *Membranes  (lípids  i   proteïnes)   *Ribosomes  (prot.  I   àcids  nucleics)   *Cromatina  (àc.  nucleics   i  proteïnes)     ORGANITZACIONS   SUPRAMOLECULARS   Interaccions  dèbils   MACROMOLÈCULES   Proteïnes   Enllaç  covalent   Aminoàcids   UNITATS   BÀSIQUES     COMUNITATS   POBLACIONS   ORGANISME   ÒRGANS   TEIXITS   CÈL·∙LULA   Àcids   nucleics   Nucleòtids   Glúcids   Monosacàrids   Lípids   Àcids   grassos   ...