Cicles del capitalisme (2009)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Geografia humana
Año del apunte 2009
Páginas 6
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

eLs lr c tc uES Koñ Aetr.rcti -¡ntl VLe ht) V^-c"x, uU etd A-5,.'" DR ATie t.ls . xvnl I 'ecu ltg E uc 'uLc, uu t¡ I c 1,,(w t/-'ra, A-r'r¡¿L¿, f'131 ,4O4 ce¡utc-TBTSnQUES PRINCIPAIJ ONADA O CICLE la. KONDRATIEF - Període: - Final s. XVIII Innovacions - M¿quina de vapor.
1830.
TecnolbgíEres: - Téxü cotó.
Organització de Ia proútccíó: - Flbrica.
- Divislf del treball.
Iacaliarció geog$ca d'obfr essalariad*.
- IVA - A*gffir¿.
t ti Mú¿l capitalist' - Capitali$c coryeütiu.
- No inerr¡enció de I'estat en I'ecmomia.
Impactes anbietwls: - Crcixent concentr¿ció d'indrfstics i pobhió e les ciutats.
- Conaminació admosférica i de carbó).
ls aigües (nin€ria dcl - Insalubriat urbana.
- Medi anbient molt degradat a les ciuats inffiirb (Manchester).
? Fi-+ñ---, ' - 1880 Període: 1830 Innovacions - Sirknirgia Tecnolbgiqrcs: Organítzació (acer).
- Ferroc¿rril.
de la - Flbric¿ cada vegada nA grm" producció: - Més mI d'obra assalariada' I-ocalieodó geogr$ca: - Angldeira, - Fraqa, I - filsmanya, t.1 - EEW.
Mdel cqüalista - Pas progessiu del capitalisme capitalisme ronoPolise 1 Impaaes anbimtak: = corycütiu at flsmini del mscat pef, rnes poques empreses)' - Més isdÍstria i urbanització' - Epi$odis de contaminacirl que abasten conjunts Alemanya; reeiónah (ex: coocl del Ruh a PJusylvlnia als EETIL), ctc')' ,/to3 1880 Període: ions Innovac TecnolbgiEtes: - 1945 - Electricitat.
- Itrdústria quínica.
- Autombbils.
Organització de Ia producció: - Fnbriques cada vegada - 'Taylorisme' ( més grans i especiatitza¿cs.
: divisió de tasqt¡€s dins la ftbrica: cadenes de munatge) Incaliaació geog@ca: - Ernope Occidenal, I l.¡ . EEIJU, - Md¿l cqítalism: Iú, RÍssir.
- Capialisme mmoPolista.
- Rivalitat entre grluls potlncies: 1¡ Guera Mundial' - Rtissia: URSS (1917): inicia el model Inpactes onbientals: - Accelcració en ta producció (petroli) i nsocialista"' cms¡m d'enrgia - les. mesr¡res anticoraminació a les ciut*s' Apdició d'lrees zubr¡¡banes: les ciuas jardf britlniques i americanes.
Dbcada 1930: la pitjor crisi det capitalisme, i 2t Guerra Mr¡ndiat' ,4ó\,,1.
Períde: t945 Innovacions - Materials sintétics (pllstics).
- t975 TecnológíEtes: - Tota mena d'articles de consum.
- Energia nuclear.
Organitzactó proú,tcció: de - Graos complexos industrials (ecomnies d'escala).
la - Consolidació del "Taylorisme.
I^ocalizació t¡ ge o grSca: I Mdcl cqitalista: - Paisos Desffv@cs occi&ntals, i de I'Est.
- Comeaga h infuialització del Tercs Món.
- Intern*lnatiEió dd capirel (nrultinacionals).
- Intervenció de I'Estat en ("Keynsianisne").
I'economia - Generalieió dcl 'Ftrdisrne" (producció i cons¡m en massa; pactcs sociats; estat del benesur).
Impaaes onbientals: - Prolifenació del co[sum de recursos de tota men¿ aI Nord.
- Qs¡taminació i destrucció de sistemes naturals escala planetlria.
a y'o3 E r ) ) ) ) , ) ) , 1975 - Períúe: ) ) ions ) Innovac ) TeotolbgiEtes: - Telecomunicacions.
) , ) ) ) a ) ) ) t ) ) ) ) ) t - Microelectrbnica.
- Biotecnologia.
de Organització proútcctó: Ia - Descentralització Productiva.
- Decadéncia gñuls faüriqnes (reó¡cció de costos)' - Flexibiütat (tasques mrfltiples).
- Economin "i¡formal" o "zubmergida"- I-ocnliaaci Qp eo gr afi c a - Crisi rcgbns idntri¡h a¡ropees i nord¡mcri:ncs' - Japó i Nors P¿Aos Inüstrialitzats d'ASa en rucer¡s' a i a ) , ) ) Model cryitalisra: t a t ) ) a a a a P¿rdua d'iryorhcia de I'estat ("Neoliberalisme").
en I'economia - Globalitzacll activitat indt¡strial.
a ) ) ) ) ) - - Períodes de crisi i erpansió m6 junts en el terys' bnpaaes ambieüak: - Oe$aqamefit d'activitats contaminarits al Sud' - Mmteoinent de la crisi ecolbgica a I'Est' - MiIIora ambiental al Nrd? - trryacte de les noves tecnologies? a ) a a a a , )6 ...