El pedagog docent (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Professionalització i Sortides Laborals
Año del apunte 2012
Páginas 38
Fecha de subida 30/11/2014
Descargas 4

Vista previa del texto

EL PEDAGOG Laia Martínez Rodríguez 08/06/2012 Professionalització i Sortides Laborals EL PEDAGOG DOCENT DOCENT A on? (Context sistema Què fa? ● ● ● ● educatiu) Impartir formació.
Actualitzar coneixements l’adquisició competències destinataris.
● els i del dels Aplicar metodologies educatives/formatives pròpies de la societat de la informació a diferents col·lectius i contextos.
...
● ● ● Professor de secundària, de formació professional, d’universitat (presencial i virtual). Formador del Pla de Formació del Professorat.
+ màster de secundària En Aula d’Acollida, USEE, IES, Universitats, UOC, UEC.
...
DOCENT A on? (Context social) ● ● ● ● Educador.
Formador/Educador especialitzats...
de monitors, d’educadors En escoles d’educadors, d’esplais, de formació d’escoltes, en centres de recursos per al temps lliure, en centres d’educació especialitzada ( justícia juvenil, disminucions psíquiques, salut mental, col·lectius en risc social).
...
DOCENT A on? ( Context empresarial) ● ● ● Formador de formadors, de professional, d’autoocupació,...
desenvolupament Cases d’oficis, escoles tallers, centres ocupacionals, unitats de promoció econòmica, sindicats, col·legis professionals, gremis, centres de formació, departaments de formació en organitzacions públiques(locals, autonòmiques...) i privades (petita i mitjana empresa) ...
EL PEDAGOG ORIENTADOR/ INSERTOR ORIENTADOR/ INSERTOR Què fa? ● ● Determinar la posició d’una persona i encaminar-la a la direcció que ha de seguir.
...
A on? (Context sistema educatiu) ● ● ● ● Personal, acadèmic, familiar, EAP. IES, PQPI, FOL(Formació i Orientació Laboral en Cicles Formatius i Batxillerat).
Atenció a la Diversitat.
Gabinets Psicopedagògics.
...
ORIENTADOR/ INSERTOR A on? ● (Context social) Familiar, laboral, col·lectius vulnerables, cases d’oficis, escoles tallers, Unitats de Promoció Econòmica, sindicats...
A on? ( Context empresarial) ● ● ● ● Laboral, professional...
Borsa de Treball, ETT, Oficines d’Ocupació, de recol·locació, departament de RRHH.
Porta 22.
Barcelona Activa.
Gencat.cat.
Unidata. Feina UB,...
Unitats de Promoció Econòmica, sindicats...
ORIENTADOR/ INSERTOR C om es prepara? ● ● Mode ls , E s tra tè gie s i R e c urs os pe r a la Ins e rc ió P rofe s s iona l.
Dia gnòs tic Orie nta c ió E duc a tiva .
i EL PEDAGOG DISSENYADOR /PLANIFICADOR DE PROCESSOS D’ENSENYAMENT - APRENENTATGE DISSENYADOR /PLANIFICADOR Què fa? ● ● Dissenyador de programes, projectes i actuacions educatives/formatives adequades a les característiques de les persones, grups i organitzacions en diferents contextos i recursos (tecnològics....) Diagnosticar, aplicar educatius/formatius.
i avaluar processos DISSENYADOR /PLANIFICADOR C om es prepara? ● ● Dis s e ny, De s e nvolupa me nt i Ava lua c ió de la F orma c ió.
F orma c ió a Orga nitza c ions .
le s EL PEDAGOG COORDINADOR/ GESTOR/TÈCNIC COORDINADOR/ GESTOR/TÈCNIC Què fa? ● ● ● Posar en contacte diversos centres, programes, projectes, persones i recursos pedagògics amb la finalitat de treballar per uns objectius comuns, sent capaç de tractar la complexitat.
Aplicar sistemes de gestió a les organitzacions educatives i formatives (ISO, EFQM, RSC...) Projectes europeus, docència virtual, metodologies d’E – A, gestió del coneixement, programes de formació específica, de recol·locació, de plans de comunicació interna,...
COORDINADOR/ GESTOR/TÈCNIC A on? (Context social) ● ● ● Serveis d’atenció a les famílies, educació sanitària, centres Especials de Treball, centres de Justícia juvenil, centres d’adults, Programes de Garantia Social, centres tutelats de menors, penitenciaris, d’Unitats d’Escolaritat Compartida, CRAE, DGAI,...
Tècnic de projectes i iniciatives de desenvolupament humà sostenible, de serveis personals, d’educació especial, de joventut, d’immigració, agent d’igualtat, ...
Casals, esplais, centres cívics, biblioteques, granjes escoles...
ludoteques, COORDINADOR/ GESTOR/TÈCNIC A on? (Context sistema educatiu) ● Cap d’estudis IES, de Primària, Infantil, coordinadors de pràctiques, coordinador pedagògic d’Escoles Bressol, d’aules d’acollida, de docència virtual...
A on? ( Context empresarial) ● ● Centres de formació, departaments de formació públics (local, autonòmics, estatals) privats (petita, mitjana i gran empresa) altres organitzacions (ONG, sindicats, col·legis professionals) , ...
Tècnic de riscos laborals, de selecció de personal, de recerca de feina,...
COORDINADOR/ GESTOR/TÈCNIC C om es prepara? ● Orga nitza c ió i G e s tió d’Ins tituc ions e duc a tive s .
● Innova c ió i De s e nvolupa me nt Orga nitza tiu.
● F orma c ió a le s Orga nitza c ions .
EL PEDAGOG DIRECTOR DIRECTOR Què fa? ● ● ● Analitzar les organitzacions educatives – formatives com a sistemes complexos.
Facilitar processos de canvi en les persones, els grups i les organitzacions.
Diagnosticar necessitats educatives/formatives i línies d’actuació futura.
A on? (Context sistema educatiu) ● Personal directiu professional docent.
(CEIP, IES, CFA..) DIRECTOR A on? ● (Context social) En àrees d’educació, serveis socials, personals i culturals (en administracions públiques i privades) C om es prepara? ● ● Orga nitza c ió i G e s tió d’Ins tituc ions e duc a tive s .
Innova c ió i Orga nitza tiu.
De s e nvolupa me nt EL PEDAGOG ASSESSOR, CONSULTOR PEDAGÒGIC ASSESSOR, CONSULTOR PEDAGÒGIC A on? (Context sistema Què fa? ● ● Actuar com a consultor en educació – formació.
Donar suport assistència a organitzacions i a persones.
i les les educatiu) ● ● En especialitzats.
gabinets EAP,S.
IES, Universitat, Professional.
CEIP,S, Formació ASSESSOR, CONSULTOR PEDAGÒGIC A on? ● ● ● ● (Context social) En associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.
A on? ( Context empresarial) ● ● En mitjans de comunicació, editorials, museus...
Activitats socioculturals.
EAIA,S, Centres de cultura, Escoles d’Adults, Centres d’Educació Especialitzades, centres d’Inserció laboral,...
● ● Consultories.
Ajuntaments, Consells Comarcals, Recursos Humans, Centres de Formació Ocupacional Continuada, empresa, professional, ...
Centres d’Elaboració de material didàctic.
Centres laboral.
d’inserció ASSESSOR, CONSULTOR PEDAGÒGIC C om es prepara? ● Pe ns a me nt Pe da gògic i S oc ia l C onte mpora ni.
● Ax iologia i E duc a c ió e n Va lors .
● Polític a de l’E duc a c ió.
● Pe da gogia Inte rna c iona l.
EL PEDAGOG CREADOR / PRODUCTOR/ EMPRENEDORIA CREADOR / PRODUCTOR/ EMPRENEDORIA Què fa? ● Productor de serveis, recursos, entorns d’aprenentatge educatius/formatius adequats als col·lectius incloent les Tic's,...
A on? (Context sistema educatiu) ● ● Materials educatius.
En centres d’Elaboració de materials educatius (CRP, PMAV, CREE, CREDA...) per a l’ orientació.
CREADOR / PRODUCTOR/ EMPRENEDORIA ● A on? ( Context empresarial) ● ● ● En empreses de serveis (consultories, d’activitats extraescolars, d’itineraris educatius....) En empreses de producció (editorials, de software educatiu,...) Emprenedoria.
CREADOR / PRODUCTOR/ EMPRENEDORIA C om es prepara? ● ● E ns e nya me nt Apre ne nta tge en S oc ie ta t Digita l.
i la E ntorns , P roc e s s os i Re c urs os Te c nològic s d’Apre ne nta tge .
EL PEDAGOG MEDIADOR MEDIADOR Què fa? ● Contribuir a les relacions interpersonals i a la resolució de conflictes.
A on? (Context sistema educatiu) ● Escolar.
MEDIADOR A on? (Context social) ● ● Familiar Comunitari ● Penal ● Salut A on? ( Context empresarial) ● Empresarial ● Intercultural MEDIADOR C om es prepara? ● ● Inte r ve nc ió E duc a tiva Inc lus ió S oc ia l.
Me dia c ió i C onflic te .
pe r a la EL PEDAGOG INVESTIGADOR INVESTIGADOR Què fa? ● Investigar i ser crític en la recerca actual.
A on? (Context sistema educatiu) ● ICES ● Fundacions INVESTIGADOR C om es prepara? ● Ins trume nts E s tra tè gie s Re c ollida d’Informa c ió.
i de EL PEDAGOG ANALISTA D’INFORMACIÓ EDUCATIVA ANALISTA D’INFORMACIÓ EDUCATIVA Què fa? ● Extreu l’essència de tot tipus de documents i la sintetitza per fer-la assequible a persones que necessiten estar informades per prendre decisions relacionades amb educació.
ANALISTA D’INFORMACIÓ EDUCATIVA C om es prepara? ● Te oria i P rà c tic a de la Inve s tiga c ió E duc a tiva .
...