TEMA 5 + Pràctica 6. NEO PI-R (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor I.R.
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 02/01/2018
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 Tema 5: Perspectiva disposicional lèxica 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Premises Ø Cada persona té una disposició a actuar d’una manera concreta davant d’unes situacions concretes, mantenint una coherència i estabilitat en el temps de les accions, emocions i pensaments. Ø Perspectiva ideogràfica: es centra en les diferències individuals (≠ nomotècnica). 1.2. Antecedents Ø Sistema hipocràtic-galènic: 4 categories ben dividides, sense continus. Ø Wilhem Wundt: Introdueix el concepte dimensió front el de categoria à Variable quantitativa (continus). Agrupa les 4 categories de Galè: o Emocionals (colèric i melancòlic) vs no emocionals (flegmàtic i sanguini): força de les emocions. o Estable vs inestable: velocitat de canvi. Per tant, es va veient que domina la idea que la Personalitat es pot dividir en unes dimensions bàsiques. Ø Carl Jung: Reivindica la importància de l’ambient (parla de l’inconscient col·lectiu, per exemple). Divideix tothom en 2 categories: introvertits (solitaris, no expliquen els problemes) i extravertits. 2. TIPUS I TRETS Ø Tipus: Categoria discontínua, sense terme mig. Diferències qualitatives. Ex: home/dona. Ø Tret: Dimensió contínua. Diferències quantitatives. Ex: alçada, intel·ligència... Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 3. GORDON ALLPORT (1897-1967) Ø Primer en plantejar el concepte de tret de la personalitat: disposició a actuar de la mateixa manera en un ampli ventall de situacions. Tret: o No hi ha 2 persones iguals. o Unitat d’anàlisi més vàlid per a l’estudi de les diferències individuals. o Diferents E = R, pq aquesta depèn del tret. A la vegada, pot haver diferents R que reflecteixin el mateix tret. Analogia de l’aigua: Encara que sigui gasosa, líquida o sòlida, segueix sent H2O. Ex: El tret “Por al comunisme” pot estar causat per diversos estímuls (comunistes, llibres de Marx...) i provocar diverses respostes o conductes (votar dretes, afiliar-se al KKK...). o Significat funcional: Totes les respostes provocades per un tret tenen el mateix objectiu o funció. Ex: Eliminar el comunisme. o 8 característiques: § Real, no és un constructe. § Més generalitzable que un hàbit. § Dinàmic: És estable, però varia segons l’ambient (no inamovible). § Empíric: No teòric, sinó que s’observa en les conductes. § Independent dels altres trets. § No implica judici moral: No és ni bo ni dolent. § Es pot analitzar la distribució en la població. § La inconsistència no prova la inexistència. Ex: Per molt que un dia no parli no vol dir que no sigui extravertit. Ø Personalitat: conjunt de trets que no canvia. La conducta si que canvia: trets i situacions interaccionen i la determinen. ≠ Skinner: La persona es troba en les Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 situacions pq s’hi implica. 4. RAYMOND B. CATTELL (1905-1998) Ø Perspectiva lèxica. Ø Objectiu: Descobrir i definir els trets principals de la personalitat. Ø Els trets només es poden inferir a través de la mesura de la conducta oberta. Ø Mètode: Anàlisi factorial dels adjectius de la llengua. Els agafa tots i els va agrupant. à Com més adjectius per un tret, més important és. Ø Base de dades: o Dades-L: De la observació, de la conducta oberta quotidiana. Ex: cerca de solitud. o Dades-Q: De l’autoavaluació, de testos. Ex: cada factor de la personalitat. o Dades-T: Proves objectives mesurables. Ex: freqüència cardíaca. Ø Crítica: No tots els trets definits per adjectius són observables. 4.1. Teoria de la personalitat Ø Personalitat: allò que ens permet predir la resposta d’una persona davant d’una situació concreta. Fórmula de predicció: R = f (S,P) (R=resposta, S=situació, P=personalitat) La resposta depèn de la situació i de la personalitat. Ø Té en compte tots els trets. Ø Té en compte tant els determinants genètics com els ambientals i la seva interacció. Tot i així, creu que l’ambient és més important (2/3 del total). Ø La personalitat està formada per trets: estructures mentals hipotètiques inferides. (≠ Allport) o 16 factors de 1r ordre (16PF) i 4 de 2n odre (més genèrics): § Introversió-Extraversió § Ajustament-Ansietat § Poca-molta socialització § Dependència-Independència Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 o Tipus: § De superfície (observables) o de base (determinen els de superfície). Els de base poden ser: • Segons l’origen: constitucionals (heretats) o ambientals • Segons la modalitat d’expressió: aptitudinals (capacitats), temperamentals (comportament) o dinàmics (motivacions). § Comuns (tots els tenim en major o menor mesura) i únics (pots tenir-lo o no, depèn dels interessos). o Cattell es basa en els de base i comuns. o Metodologia empírica: Derivació empírica dels trets (d’on els treu): Estratègia multivariant (correlacional) i anàlisi factorial à Agafa descripcions que moltes persones fan d’una i agrupa les característiques o variables (adjectius) que donen. Per evitar malentesos amb els significats crea neologismes per molts dels 16PF. 5. Model dels “Big Five” Ø Antecedents: Molts autors havien arribat a la conclusió de reduir la personalitat a 5 grans dimensions bàsiques. à Fiske, Norman, Goldberg i John Ø Se’ls escull combinant l’aproximació lèxica i l’aproximació estadística. Ø 5 dimensions o factors: o Neuroticisme: ansiós, nerviós, insegur, sobrepreocupat // calmat, relaxat, estable. o Extraversió: xerraire, aventurer, atrevit, assertiu, sociable // reseervat, callat, introvertit. (Assertiu = es comunica bé, expressant-se bé i respectant l’altre) o Obertura: creatiu, intel·lectual, obert de ment // rígid, tancat, no creatiu o Amabilitat: simpàtic, cooperatiu, afectuós, comprensiu // antipàtic, cínic, arrogant, no col·laborador o Responsabilitat: organitzar, puntual, net, endreçat, escrupolós // descuidat, desendreçat, impuntual Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 Ø Altres models: Cattell (4 factors de 2n ordre) i Eysenck (model tridimensional, tema 6). 5.1. Inventari NEO PI-R (Revised NEO Personality Inventory) Ø Autors: P. T. Costa i R. McCrae. Ø Àmbit: Recerca i clínica. Ø Perspectiva disposicional lèxica. Ø Avalua personalitat normal. Ø Aplicació: Majors de 17 anys sense trastorns psicopatològics ni cognitius. Ø Baremació en funció del gènere. Ø Aplicació i correcció: no cal formació específica Interpretació: formació en psicologia i criteris de mesura Ø Formats: S (autoinforme) i R (heteroinforme). En castellà només hi ha S: o 240 ítems amb resposta d’A a E (en total desacord/totalment d’acord) o Mesura 5 factors o dominis de la personalitat, cada un amb 6 facetes à Total 30 facetes. Ø Versió curta: NEO-FFI (sense facetes, 60 ítems) 5.1.1. Factors i facetes Ø Neuroticisme (N): Baixes puntuacions signifiquen estabilitat emocional. o Ansietat: Falta de relaxació. o Hostilitat: Capacitat de manejar emocions o Depressió: Culpabilitat, desesperança i soledat. o Ansietat social: Sentiment de vergonya, de ser observat o jutjat. o Impulsivitat: Dificultat de refrenar els actes. o Vulnerabilitat: Capacitat de controlar l’estrés. Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 Ø Extraversió (E): Altes puntuacions signifiquen una persona sociable, assertiva, activa i parladora. Els introvertits són més reservats, però també més independents (no són el contrari d’extravertit). o Cordialitat: Afectuosa i amistosa. o Gregarisme – Sociabilitat: Preferència de companyia. o Assertivitat: Dominant, animat, destaca socialment. o Activitat: Necessitat d’estar sempre ocupat. o Cerca d’emocions: Ànsia d’excitació i estimulació. o Emocions positives: Tendència a l’alegria, la felicitat, l’amor i l’entusiasme. Ø Obertura (O): Altes puntuacions suposen atenció als sentiments interns, preferència per la varietat, curiositat intel·lectual, independència de judici... o Fantasia: Imaginació. o Estètica: Interès per l’art. o Sentiments: Receptivitat als propis sentiments i experiència més profunda i diferenciada d’aquest. o Accions: Provar coses noves. o Idees: Consideració d’idees noves i poc convencionals. o Valors: Qüestionar-se els valors establerts. Ø Amabilitat (A): Baixes puntuacions signifiquen un caràcter egocèntric, desagradable, malpensat, antipàtic, oposicionista, pot suposar trastorn narcisista, antisocial i paranoide. Una puntuació alta pot significar trastorn de la personalitat per dependència. Fa referència a la qualitat de les relacions. o Confiança: Creure que els altres són honestos i ben intensionats. o Sinceritat: Sincers i ingenus, expressen fàcilment els sentiments. NO valora si s’és mentider! o Altruisme: Preocupats pel benestar dels altres i disposats a ajudar. o Actitud conciliadora: Inhibeixen l’agressivitat i són conciliadors i afables. o Modèstia: Humilitat i discreció, però no té pq faltar autoestima. o Sensibilitat vers els altres: Veure que tothom té quelcom especial per oferir al món. Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 Ø Sentit de la responsabilitat (R o C): Altes puntuacions suposen personalitat voluntariosa, decidida, autocontrolada, motivada i crítica i major rendiment professional (pot suposar addicions al treball i pulcritud compulsiva). o Competència: Sensació de capacitat, sensibilitat, prudència i eficàcia. Relacionat amb l’autoestima. o Ordre: Organitzats, nets i ordenats. o Sentit del deure: Segueixen els seus principis ètics i obligacions morals. o Motivació d’èxit: Nivells alts d’espiració, treballen per aconseguir els objectiu. Pot portar a l’addicció al treball. o Autodisciplina: Acabar les tasques que inicia. No confondre amb impulsiu (que necessita control emocional i no motivació). o Deliberació: Reflexiu i prudent. 5.1.2. Propietats psicomètriques Ø Fiabilitat: o Consistència interna o Fiabilitat test-retest Ø Validesa: o De constructe: convergent (que allò que ha d’estar relacionat ho està) i divergent (que allò que NO ha d’estar relacionat NO ho està). o De consens o criteri o Transcultural: adaptable a diferents societats. o Predictiva: rendiment acadèmic, condcutes de risc, lideratge... 5.1.3. Interpretació dels factors Ø La fa un ordinador. Ø Hi ha ítems directes i inversos: o Els Directes es puntuen de A=0 a E=4. o Els Inversos es puntuen de A=4 a E=0. Ø Sumant-los obtenim Puntuacions Directes (PD). Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 Ø Les respostes en blanc reben uns puntuació Neutre à 2 punts. Si n’hi ha 41 o més no s’hauria de puntuar el test. Ø Amb taules de barems les passem a percentils i amb la fórmula a Notes T. 𝑇 = 10 𝑥' − 𝑥 + 50 𝑆𝐷 Nota T Categoria Qualitativa >65 Molt Alt 56-65 Alt 45-55 Mig 36-45 Baix <36 Molt baix Ø +65 o -35 és raro estadísticament, però no patològic. Ø Dibuixem el perfil (gràfica) amb les notes T i veiem quins factors i/o facetes destaquen més. 5.1.4. Índex de validesa Ø Aquiescència: Si les respostes “d’acord” i “totalment d’acord” sumen 150 o més, cal analitzar els resultats amb cura. Ø Disconformitat/Negació: Si les respostes “d’acord” i “totalment d’acord” sumen 50 o menys, cal analitzar els resultats amb cura. Ø Respostes a l’atzar: Si hi ha les següents o més respostes consecutives: o +6 “totalment en desacord” o +9 “en desacord” o +10 “neutre” o +14 “d’acord” o +9 “totalment d’acord” Miquel Compte González Personalitat i D.I. – Irene Ramos 15/11/17 ...

Tags: