Preguntes repàs virus (2017)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 2º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 16/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

VIRUS 1. Definir: a. Virió: ​virus extracelular  b. Tropisme: ​un virus concret nomes pot infectar celules concretes diana, no  qualsevol  c. Quines estructures intervenen en el tropisme? i.
​Receptors celulars  ii.
​Estructures d’adherencia del virus   d. Oncovirus: ​virus que acaben causant cancer afectant el cicle celualar de  les celules que infecten  2. Tamany virus aprox? ​50-400nm  3. Tamany genoma? ​3-30kb   4. Com s’anomenen les subunitats estructurals de la capside? ​capsomers  5. Tipus d’estructures segons forma de capside? a.  Icosaedrica 10 cares  b. ​Helicoidal  c. ​Mixta com HIV o tipics bacteriofags  d. ​Compexa com poxvirus   6. Per que son intracelulars estrictes?​ Perque no es poden multiplicar ni duplicar el  seu genoma per si sols: necessiten la maquinaria celular   7. Tipus de virus segons tipus d’acids nucleics: a. ​desoxiribovirus->DNA  b. ​ribovirus->RNA  8. Els de DNA solen ser monocatenaris/​bicatenaris​? 9. Els de RNA solen ser ​monocatenaris​/bicatenaris? 10. Solen ser haploides a excepcio de: ​retrovirus  11. Solen tenir el genoma en una molecula a excepcio de un que el te fragmentat: ​VHS  12. Un virus amb embolcall es mes o menys labil? Per que?​ Pg 3+9 apunts drive: ​Perquè  l’embolcall es labil: no estable davant d’agressions acides, solvents organics,  temperatures, detergents, dessecacio  13. Fases del cicle biologic: a. ​Adhesio   b. ​Penetracio que pot ser directa, mediada per receptors, o per fusio  embolcall  c. ​Replicacio DNA  d. ​Maduracio  e. Sortida   14. Quina part del virus entra a les celules? ​Capside+acid nucleic=nucleocapside i a dins  descapsulacio   15. Diferencies entre virus de polaritat + i - ? ​els de polaritat + son virus de RNA que ja  fa directament de mRNA, els de negativa son virus de RNA que han de fer la  complementaria i aquesta fa de mRNA  16. Relacio enter retrovirus i provirus? Pg 11 ​retrovirus necessita retrotranscriure el  seu genoma de RNA a DNA per poder integrar-se dins el genoma celular   17. Sintesis de mRNA de virus: quines prots es fan i quan? ​Primer prots que serviran  per replicar acid nucleic viral i despres prots que son de lestructura virica (les  de la capside per exemple)  18. Com surten els virus segons si acids nucleics es fan al nucli o al citoplasma? ​Si es  fan al nucli surten d’aquest per una mena de gemmacio envoltats de membrana  nuclear que sera l’embolcall i si es duplica al citoplasma sortiran igualment  envoltats de membrabna celular   19. Dato: es mes infecciosa una celula infectada que un virus extracelular 20. En quin tipus dinfeccio es pot donar la reactivacio dun virus? ​En una infeccio  persistent latent  21. Exemple de virus amb infeccio de tipus: a. Persistent latent: V​HS virus hermes simple  b. Persistent lenta: ​influenza   c. Persistent cronica: ​hepatitis   d. Aguda autolimitada: grip, hepatitis A  22. Principal agent etiologic que causa mortalitat de pacients immunotransplantats? ​CMV  23. Primer antiviric? I els seguents? ​Aciclovir i antiretrovirals   24. Dianes antivirics: a. Fusio membranes inhibint receptors  b. Inhibicio canal ionic  c. Inhibicio proteasas → els antivirics de de VIH acaben en -navir  d. Inhibicio integrasas  e. Inhibicio polimerasas → els antivirics de VHS acaben en -ciclovir   f. Inhibicio neuraminidasa: inhibeix sortida virus  25. Virus hepatitis a. Fases i.
​incubacio  ii.
​prodrom  iii.
​inflamacio  iv.
​convalescencia  b. Causes i.
​Infeccio sobretot virica  ii.
​Toxicitat sobretot alcohol  iii.
​autoimmunitat  c. Altres virus que fan hepatitis? ​VVZ, VEB, CMV, VHH6, xarampio,  adenovirus, VIH, virus de la febre groga  d. Quin virus te com a prevencio una vacuna recombinant? VHB e. Quins virus tenen vacuna? ​VHA VHB segur i VHE?  26. Virus herpes a. Primaris o ​oportunistes​? b. Quins son oncogenics? ​VEB + VHS8  c. Datos: antiviral no erradica virus ja que segueixen latents d. Virus que fa mononucleosis preferentment? ​VEB  27. Quins altres bitxos causen tambe mononucleosis? a. ​CMV  b. ​Toxoplasma gondii  c. ​adenovirus  28. Quins tipus de virus tenen diveross quadres a l’any? ​Respiratoris   29. Explicacio de la immunitat en front de virus de la grip d’acord amb la deriva génica?  La immunitat es de curta durada i nomes en front de la cepa concreta. Aixo es  degut a la gran variabilitat de les proteines de la capside N i H. Les diferencies  entre aquestes proteines permeten la classificacio en serogrups ABC.  Variabilitat: A>>B>>>>C(res).   30. Proteines de virus grip? ​Neuraminidasa que hidrolitza moc i facilita sortida i  Hemaglutinina que ajuda la unio amb la celula hoste  31. Clinica i complicacions virus grip? ​Clinica inespecifica amb tos cefalea rinitis i  complicacions pneumonia+afectacions del SNC  32. Tipus d’acids nucleics virus grip? ​RNA -   33. Variacions menors vs majors virus grip? ​Les variacions menors DRIFT son les que  es produeixen degut a mutacions espontanies o en errors de replicacio no  corregits. Els AC preexistents encara poden fer una  mica d’efecte. Les  variaicons majors o SHIFT son productes de recombinacio intencionada i  produeixen variacions molt significatives, tant que tota la poblacio es susceptible  i els AC anteriors no serveixen de res. Pot provocar pandemies.   34.
aann envuelta capside replicacio infeccio ortho RNA -  si  heli  nucli  resp  para RNA -   si  heli  cito  resp  pico RNA +   no  ico  nucli  resp+gastro  coro RNA +  si  heli  cito  resp  adenno DNA bicat  no  ico  nucli  resp+altres  parvo DNA mono  no  ico  nucli  resp+gastro  35. MO que causa principalement resfriado comun? Segon? Un altre que ho causi? Rinovirus>>coronavirus>>>bocavirus   36. Virus con RNA mas grande? ​Coronavirus   37. Paraifluenza quins quadres fa? ​En gent sana infeccions respiratories lleus a  tracte respiratori superior pero en lactants o immunosuprimits fa inf. Resp.  greus dels tracte resp inferior 38. Retroviridae: a. Deltavirus tipus i qui infecten i que provoquen? ​HTLV (human T cells  linfotropic virus) Tipus I infecta CD4 i fa leucemia/limfoma de cel T.  Mientras que el HTLV II infecta CD8 no se le asocia ninguna enfermedad  en concreto aunq en españa se asocia a drogadiccion  b. Transmissio? ​Vertical, parenteral, sexual  c. On van els nous virions? ​No es depsrenen sino que es queden enganxats als  linfocits de manera que per contacte infectaran altres linfocits  39. Lentivirus: ​HIV I i II  Transmissio: ​Vertical (congenita, lactancia, perinatal), parenteral, sexual   Aacid nucleic? RNA dos copies Proteines capside? ​P24, gp120, gp41  Te embolcall? Que es mes porbable, infectarse de VIH o de hepatitis B?​ Sí  que te embolcall. Es mes probable infectarse de hepatitis B ja que te  embolcall proteic i es menys labil que l’embolcalll lipidic del VIH. 30% vs  0,5%.  e. A qui infecta?​ CD4  f. Que es detecta al llarg de la malaltia? ​DNA sempre es manteconstant.  Primer pujada de RNA i proteina p24. Als 2-4mesos baixen RNA i  desapareix p24, comencen a apareixer AC que es mantenen constants.  CD4 baixen desde linici fins quasi desapareixer. Quan es dona el SIDA  torna a pujar RNA, apareix de nou p24.   g. Quadres en primoinfeccio vs aparicio de SIDA? ​En primoinfeccio recorda a  un quadre gripal i/o mononucleosic. Quan apareix propiament el SIDA es  donen amb facilitat infeccions oportunistes, alteracions del SNC,  neoplasies com sarcoma de kaposi, limfoma de burkitt o carcinoma de  cervix   h. Terapia mes recomanada? ​Triple terapia amb 2 inhbidors de la  transcriptasa reversa i 1 de la proteasa  a.
b.
c.
d.
...

Tags: