Resum histologia vegetal (2014)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Ampliació Histologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 5
Subido por

Descripción

Resum d'hisologia vegetal. Curs 2013/14 amb el professor hervás

Vista previa del texto

Ampliación histologia (Vegetal) PLASMODESMES la paret vegetal te discontinuïtats. Aquestes discontinuïtats son els plasmodesmes i connecten cèl·lules veïnes. poden obrir-se per permetre el pas de molècules grans. Tenen l’origen a la citocinesi (túbuls de reticle s’estenen a través de la placa cel·lular). estan compostos de moltes proteïnes que el tanquen o dilaten i un desmotúbul (túbul del reticle).
Gràcies als plasmodesmes es poden diferenciar dos compartiments a les plantes: ● SIMPLAST: intracel·lular, comunicat per plasmodesmes ● APOPLAST: extracel·lular.
Els plasmodesmes s’agrupen formant porus a les zones on la paret es mes prima. diferenciem dos tipus de porus: primaris (les cèl·lules només tenen paret primària) i secundaris (les cèl·lules tenen paret primària i secundaria.
els porus secundaris també es poden anomenar canals plasmodesmes quan la cèl·lula mor però continua havent comunicació gracies als forats. es important que no es poden anomenar plasmodesmes perquè no tenen túbul de reticle (ha muelto) ● PORUS SECUNDARI SIMPLE: la paret 2aria acaba de cop. està present en cèl·lules vives i mortes.
pot tenir morfologia circular, el·líptica o rectangular.
● PORUS SECUNDARI AREOLAT: la paret fa protuberàncies. present únicament en cèl·lules mortes, tot i que poden obrir-se en funció de la pressió.Lla obertura exterior sempre es mes petita que la membrana de tancament. A la membrana de tancament del coníferes hi ha el torus (zona central, paret 1aria engruixida, +++lignina) i el margo (perifèria).
RESUM TEIXITS VEGETALS Meristemes: constituïts per cèl·lules proliferant i poc diferenciats. Responsables del creixement i desenvolupament de la planta.
Parènquimes: fan la fotosíntesi i tenen funció d’emmagatzematge. estan diferenciats.
De sosteniment: donant suport estructural i tenen parets gruixudes. els dos tipus principals son col·lènquima i esclerènquima.
Vasculars: sistema circulatori de la planta que aporta sosteniment. principalment xilema i floema.
Protectors: protegeixen de la pèrdua d’aigua. i de la entrada de patògens (epidermis i peridermis).
Secretors: els pels i glàndules que formen part de l’epidermis i els conductes resinífers que son interns.
Ampliación histologia (Vegetal) PROLIFERACION CELULAR Es muy importante la ordenacion en el plano de la citocinesis (simpre perpendicular al plano mitotico).
la banda preprofasica es la que lo marca. los microtubulos corticlaes son un sistema de microtubulos que hay por debajo de la membrana. En la preprofase los microtubulos corticales despolimerizan y forman un cinturon llamado banda preprofasica, que luego se despolimeriza y desaparece, aunque deje una marca que es donde luego se formarà la banda ecuatorial, que darà lugar a: ● divisiones transversales: crecimiento en longitud ● divisiones longitudinales: .crecimiento en grosor ○ periclinales: planos de division paralelos a la superficie (1) ○ anticlinales: planos de division perpendiculares a la superficie. (2) MERISTEMOS Responsables de la division celular, el crecimiento y establecen el patron de organizacion corporal.
Suelen ser estructuras pequeñas que conservan o asumen potencialidades embrionarias y capacidad mitotica.
estructura forma poliedrica, nucleo con cromatina laxa y nucleolo evidente. ribosomas libres abundantes, golgi desarrollado y muchas mitocondrias. Muchos plasmodesmas entre ellos. la matriz extracelular es la pared, así que forma parte de la celula.
Una celula meristematica NUNCA tendrá pared secundaria. El espacio aereo esta lleno de aire, el espacio intercelular no. Los espacios aereos pueden ser esquizogenicos (por rotura de la lamina media, y son pequeños) o lisogenicos (por lisis de las celulas, y son grandes). no suele haber muchos aereos.
Ampliación histologia (Vegetal) CLASIFICACION DE LOS MERISTEMOS ● segun origen: primarios o secundarios, segun de quien desciendan.
○ primarios: descienden directamente del meristemo embrionario. Se localizan en zonas de la planta provinentes de las que ocuparon los meristemos primarios. hay continuacion espacio-temporal.
○ secundarios: descienden total o parcialmente de un tejido diferenciado.
● segun su distribucion corporal: pueden ser apicales, laterales o intercalares ○ Apicales: situados en el ápice d elos organos que los producen. forma mas o menos conica. pueden ser primarios o secundarios.
○ laterales: en el interior del organo en paralelo a la superficie. Pueden tener forma tubular o en bandas. siempre son secundarios y limitan a ambos lados con tejidos diferenciados. distinguimos el cambium vascular (origen del sistema vascular secundario) y el felogeno (origen de la peridermis).
○ intercalares: en el interior, intercalads entre los tejidos que producen. suelen ser secundarios.
● segun su descendencia: pueden ser vasculares, fundamentales, protodermis, promeristemo ○ meristemos vasculares: originan tejidos vasculares: procambium como sistema vascular primario y cambium como sistema vascular secundario.
○ meristemo fundamental: origina tejidos primarios (parenquima, colnquima y esclerenquima), cortex y medula.
○ protodermis: origina la epidermis ○ promeristemos: origina otros meristemos o porciones de éste.
CRECIMIENTO PRIMARIO DE LA PLANTA: resultado de la diferenciacion celular y tisular a partir de meristemos apicales.
CRECIMIENTO SECUNDARIO DE LA PLANTA: diferenciacion a partir de meristemos laterales.
CUERPO PRIMARIO DE LA PLANTA: conjunto de todos los tejidos primarios CUERPO SECUNDARIO DE LA PLANTA: conjunto de tejidos secundarios.
Tejids que son solo primarios: colénquima, epidermis.
Tejidos que son solo secundarios: peridermis Tejidos que pueden ser primarios o secundarios: parenquima, esclerenquima, xilema, floema y secretores.
MERISTEMOS APICALES siempre estan en el apice de la planta y dará al cuerpo primario.
estructura: celulas pequeñas, poliedricas e isodiametricas, con el nucleo central de contorno regular.
pocas y pequeñas vacuolas, proplastidios, pared delgada y muchos plasmodesmos.
...