TEMA 3.1. Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Polítiques de comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 113
Subido por

Vista previa del texto

CONSELL AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CAC) El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) és l’autoritat reguladora independent, amb personalitat jurídica pròpia, en el camp de la comunicació audiovisual pública i privada catalana.
El CAC està integrat per sis membres, elegits pel Parlament a proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris, per una majoria de dos terços en primera votació, o si fos el cas, majoria absoluta en segona votació. EL president es escollit pel Parlament d’entre els sis membres. Els mandats tenen una dorada màxima de sis anys, no renovables.
Funcions (segons pàgina web del CAC) La Llei encomana al CAC un seguit de funcions, que poden enquadrar-se, les més destacades, en els quatre àmbits següents: − − − − Títols habilitants.
o Atorgar els títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i garantint-ne el compliment de les condicions.
Continguts.
o Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de l’audiovisual, en particular dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.
o Vetlar pel compliment del pluralisme lingüístic i pel compliment de la normativa sobre el català i l’aranès.
o Vetllar pel compliment de la legislació sobre protecció dels infants i els adolescents.
o Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat.
o Garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans públics.
Informes.
o Emetre informe previ pel que fa als avantatges de llei relatius al sector audiovisual.
o Emetre informes a iniciativa pròpia, del Parlament o del Govern de la Generalitat.
o Emetre un informe anual sobre l’actuació del CAC i la situació del sistema audiovisual a Catalunya.
Coregulació, autoregulació i arbitratge.
o Promoure l’adopció de mesures de coregulació i d’autoregulació en el sector audiovisual.
o Exercir, a instàncies de les parts en conflicte, funcions arbitrals i de mediació.
L’espectador El CAC recull a la seva pàgina web un apartat específic per tal que els espectadors puguin fer notar una queixa, quan considerin que un contingut no s’ajusta a la normativa establerta.
...