Seminari 2. Preparats galènics (2018)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Farmacia galenica I
Año del apunte 2018
Páginas 5
Fecha de subida 29/05/2018
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia galènica I Silvia Expósito SEMINARI 2. PREPARATS GALÈNICS Aquelles substàncies medicamentoses que ja no són drogues, ni productes químics perquè han patit alguna transformació que els desqualifica com a tals, però que encara no són medicaments perquè no estan disposats en una forma farmacèutica (forma intermèdia).
Droga vegetal (RFE): plantes, parts de plantes, algues, fongs o líquens. Les plantes poden ser senceres, fragmentades o tallades, sense processar, generalment dessecades o en estat fresc. Tenen un nom científic (botànic si és d’origen vegetal).
Mètodes d’extracció: - Destil·lació: en corrent de vapor, fraccionada, azeotròpica, a pressió reduïda...
Extracció mecànica: per incisió (opi), per calor (oli de fetge de bacallà), per expressió (suc de llimona)...
Extracció amb dissolvents: és la més freqüent o Discontinua o estàtica: ▪ Tª ambient: droga en teixit tou • Una etapa: maceració, durant 21 dies estan en contacte la droga amb el dissolvent fins que s’arribi a un equilibri, cal anar agitant perquè continuï l’extracció. Procés estàtic i lent, passats els 21 dies es filtra i obtenim un líquid d’extracció amb el que treballem. Relació fixada de pes de droga i pes de dissolvent en agitació periòdica, extracció per difusió passiva cap al solvent.
▪ Tª superior a l’ambient: droga en teixit dur on la difusió pot estar dificultada. Només si sabem que els PA no són termolàbils: • 50-60º C, digestió.
• 100ºC o pròxima, infusió (instantània: te) o decocció (perllongada).
o Continua o dinàmica: maceracions optimitzades, posem la droga en presència d’una quantitat de solvent que quan contingui el PA serà abocat a un altre recipient al mateix temps que reposem nou dissolvent. Més despesa però més rendiment de recuperació del PA de la droga: ▪ A pressió normal: percolació ▪ Amb pressió: diacolació ▪ Amb buit: evacolació Farmàcia galènica I Silvia Expósito Extracció per maceració: Contacte perllongat de la droga amb el dissolvent, material convenientment dividit més una quantitat de dissolvent (aigua, etanol, barreges hidroalcohòliques, olis...). Temps perllongat (21 dies o més). Es treballa amb flascons ben tapats a Tª ambient. Cal agitar la barreja de tant en tant. Per filtració separem el residu del líquid extractiu i hi ha possibilitat de premsar el residu (més rendiment). El preparat galènic obtingut és un extret.
Extracció per percolació: El dissolvent majoritari serà l’alcohol a diferents concentracions però també podem utilitzar glicerina, propilenglicols... per acció de la gravetat, gota a gota el solvent mulla de forma uniforme les capes de cotó amb la droga i a través d’un conducte es separa el dissolvent amb el PA. Podem utilitzar pressió (diacolació) o buit (evacolació) per ajudar.
• Extrets: Preparacions de consistència líquida (extrets fluís o tintures), semisòlida (extrets tous) o sòlida (extrets secs), obtinguts a partir de drogues vegetals o matèries animals normalment en estat sec.
Extrets normalitzats: s’ajusten amb una tolerància acceptable a un contingut donat de constituents amb activitat terapèutica coneguda; la “normalització” s’aconsegueix mitjançant la barreja de l’extret amb material inert o amb extrets de lots diferents.
Extrets quantificats: s’ajusten amb un interval conegut de constituents barrejant extrets de diferent lot. La concentració de l’extret s’ha de valorar i veure com es comporta, serà una substància completament diferent a les originals.
Altres extrets: es defineixen pel seu procés de producció (estat de droga vegetal o de la matèria animal a extreure, solvent, condicions d’extracció...) i les seves especificacions.
La farmacopea europea parla de: - Tintures Extrets fluids Extrets tous Extrets secs Oleoreïnes Farmàcia galènica I Silvia Expósito Etiquetat dels extrets: ha d’incloure: - Droga vegetal o matèria animal utilitzada Indicació de si l’extret és fluid, tou o sec, o si es tracta d’una tintura Extrets normalitzats: contingut de constituents amb activitat terapèutica coneguda Extrets quantificats: contingut de constituents (marcadors) emprats per a la quantificació Relació entre el material inicial i l’extret natural (p/p, v/p, v/v) Dissolvents utilitzats per l’extracció Si procedeix: droga vegetal o material animal acabada de preparar Quan procedeixi: extret refinat Nom i quantitat d’excipients utilitzats, incloent els estabilitzants i conservants antimicrobians Quan procedeixi, % de residu sec Altres requeriments indicats per la farmacopea europea pels extrets: poden ser necessaris assaigs de qualitat microbiològica, de metalls pesants, d’aflatoxines, de residus de pesticides en extrets en funció de l’anàlisi de la droga vegetal o de la matèria animal utilitzada i en funció del procés de producció. Quan sigui, possible els extrets es valoraran mitjançant un mètode adient.
- Tintures: Preparacions líquides obtingudes normalment utilitzant 1 part de droga vegetal o matèria animal i 10 parts de dissolvent d’extracció, o 1 part de droga vegetal o matèria animal i 5 parts de dissolvent.
Poden preparar-se per maceració o percolació utilitzant únicament etanol de concentració adequada, o per dissolució d’un extret sec o tou. Per la conservació és important protegir-la de la llum perquè la majoria d’extrets vegetals són termolàbils o fotosensibles, es recomana utilitzar vidra opac.
Etiquetatge: - - Per les tintures diferents de les normalitzades o les quantificades, la relació entre la primera matèria i el líquid d’extracció o entre la primera matèria i la tintura final.
El contingut d’etanol en percentatge v/v en la tintura final.
Farmàcia galènica I - Silvia Expósito Extrets fluids: Preparacions líquides en les que en general, 1 part en massa o volum equival a 1 part en massa de la droga vegetal o matèria animal dessecada (molt més concentrat). Si és necessari, aquestes preparacions s’ajusten de forma que satisfacin els requisits de contingut de dissolvent, i quan procedeixi, de constituents.
Els extrets fluids poden preparar-se per extracció o per dissolució d’un extracte sec o tou. La conservació els ha de protegir de la llum.
Etiquetatge: indica a més dels requisits generals per qualsevol extret i quan procedeixi, el contingut d’etanol en percentatge v/v a l’extracte final.
- Oleoreïnes: Extrets semisòlids integrats per una reina en solució amb un oli (essencial o no), obtingudes per evaporació dels solvents d’extracció.
- Extrets tous: Preparacions semisòlides obtingudes mitjançant evaporació o evaporació parcial del dissolvent utilitzat per a la seva extracció. Cal protegir-lo de la llum.
- Extrets secs: Preparacions sòlides obtingudes per evaporació del dissolvent utilitzat per a la seva producció. En general, els extrets secs tenen una pèrdua per dessecació o un contingut d’aigua no superior al 5% m/m. S’han de conservar en un envàs hermètic i protegit de la llum.
• Tintures mares per a preparacions homeopàtiques: Preparacions líquides obtingudes per extracció de les primeres matèries amb un dissolvent adequat. Estat fresc o dessecades. L’obtenció també possible a partir dels sucs vegetals, poden requerir un tractament preliminar.
S’obtenen per maceració, digestió, infusió, decocció i fermentació; generalment s’utilitza alcohol de concentració apropiada com a dissolvent i hi ha una proporció fixa entre primera matèria i dissolvent. S’ha de tenir en compte el contingut de la primera matèria.
Farmàcia galènica I Silvia Expósito Etiquetat: ha d’indicar: - Que el producte és una tintura mare per a preparacions homeopàtiques (designada pel símbol TM) El nom de la primera matèria, utilitzant el títol en llatí de la monografia de la Farmacopea quan existeixi El mètode de preparació El contingut d’etanol, o altre dissolvent, en la tintura mare en percentatge v/v La relació entre la primera matèria i la tintura mare Quan procedeixi, les condicions de conservació Les tintures solen ser preparats acolorits.
L’homeopatia és la terapèutica basada en la llei de la similitud, lo similar cura lo similar a dosis infinitesimals. Utilitzen soques animals, vegetals o minerals solubles; pateixen processos de maceració, expressió i filtració per obtenir la tintura mare. Les soques minerals insolubles es trituren, aquestes i les TM passen un control de qualitat, es fan les dilucions i dinamitzacions (agitació vertical important), operacions galèniques i formes farmacèutiques i s’obté el medicament homeopàtic.
...