Epidemiologia - Tema6 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 18/01/2015
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

T6: CRIBATGES “La identificació presumptiva, amb l’ajuda d’unes proves, d’exàmens, o d’altres tècniques susceptibles d’aplicació ràpida, dels subjectes afectats per una malaltia o per una anomalia que fins aquell moment havia passat desapercebuda” El cribratge correspon a la detecció precoç de malalties: és una activitat de prevenció secundaria, o de factors de risc: és una activitat de prevenció primària.
Les proves de cribratge són: exploracions, o tècniques que ofereix el sistema sanitari per identificar als sospitosos de patir una malaltia (o factor de risc), classificant-los com a probables o improbables malalts.
Requereix confirmació diagnòstica.
Són una activitat dirigida a l’examen de persones asimptomàtiques per classificar-les com a probables o improbables malalts amb l’objectiu de detectar possibles malalties:   Cribratge de masses: població general (càncer mama, metabolopaties congènites en nadons, alfafetoproteïnuria en embarassades...) Cribratge prescriptiu: població de risc (patologia laríngia en docents, plom en sang als miners, càncer colon a persones amb familiars amb CC) Objectiu de les proves de cribratge:   A nivell poblacional: disminuir la morbimortalitat causada per una malaltia. És una pràctica de prevenció secundaria de salut pública.
A nivell individual: pretén millorar el pronòstic dels participants i es una pràctica essencialment clínica Hi ha cribratges ocasionals o periòdics, simples o múltiples, monofàsics o multifàsics (segons el nombre de proves)   Objectiu Instrumental: realitzar un diagnòstic precoç de la malaltia o factor de risc Objectiu final: buscar un benefici per als pacients, concretament millorar el pronòstic (de vida, d’estat funcional o de qualitat de vida) o evitar l’aparició de la malaltia Història Natural de la Malaltia PCI: totes les malalties existeix un moment en que les possibilitats terapèutiques no aconsegueixen un efecte clínic significatiu sobre el pronòstic.
Selecció de proves de cribratge     Malaltia o Rellevant en Salut Públic: importància individual i col·lectiva, per freqüència, gravetat, impacte econòmic...
o De latència llarga Avantatge pel pacient o Diagnòstic precoç (existeixen proves per a diagnòstic posterior) o Millor pronòstic, major eficàcia del tractament en fases subclínica, en cas de factors de risc hem de tenir clara la relació causal amb la malaltia Prova o Criteris de diagnòstics clars o Innòcua (no risc addicional) i acceptable per part de la població. Tractament acceptat o Eficient (el cost trobar un cas i tractar-lo en relació al total de la despesa sanitària) o Senzilla, econòmica i vàlida Recursos o Continuïtat (disponibilitat recursos humans i materials pel diagnòstic i posterior tractament) o Cost-oportunitat Requisits de la prova de cribratge    Fiabilitat: capacitat de la prova per obtenir els mateixos resultats en repetir la prova en circumstàncies similars (fiabilitat) Rendibilitat: valors predictius, seguretat amb que la prova prediu un resultat correcte o Valor predictiu positiu o Valor predictiu negatiu Validesa interna: grau en que la prova mesura allò que diu mesurar o detectar.
(exactitud) o Sensibilitat o Especificitat Tindrà validesa externa (capacitat de la prova per descriure el que passa a la població) si és fiable, predictiva i té validesa interna.
Validesa prova (validesa interna)   Capacitat d’una proba per mesurar allò que vol mesurar Capacitat de la prova de classificar correctament a les persones en el grup de probables sans o malalts o Sensibilitat Capacitat del test per detectar la malaltia Resulta de dividir els indivius amb resultat + que realment estant malalts entre tots els malalts Indica la probabilitat condicionada d’obtenir un resultat positiu si la malaltia existeix.
VP + FN = 1 (100% dels resultats dels malalts) A major sensibilitat, menor proporció FN. Importància dels FN.
Una prova molt sensible serà especialment adequada en aquells casos en els que no diagnosticar a temps la malaltia pot resultar fatal per als malalts, com pot passar en malalties perilloses però tractables com els linfomes o la tuberculosis, o en malalties en les que els fals positiu no produeix seriosos trastorns psicològics o econòmics per al pacient o el sistema (mamografies pel càncer de mama) o Especificitat Capacitat del test de detectar els sans.
Resulta de dividir els individus amb resultat que realment estant sans entre tots els sans.
Indica la probabilitat condicionada d’obtenir un resultat negatiu si no existeix malaltia.
VN + FP = 1 (100% dels resultats entre els sans) A major especificitat menor presencia de falsos positius.
Importància dels FP: són importants pel pacient que pateix angoixa davant la possibilitat de patir la malaltia i per l’augment de la despesa sanitària per la necessitat de realitzar posteriors proves diagnòstiques.
Les proves de cribratge d’alta especificitat són necessàries en malalties que interessi saber la absència de malaltia, o en aquelles que la sospita de diagnòstic suposi un elevat grau d’angoixa en els pacients (ex: SIDA) Les proves de confirmació diagnòstica han de ser d’alta especificitat per assegurar que el pacient catalogat com a malalt que rebre un tractament agressiu (mastectomia, quimioteràpia...) està realment malalt.
Rendiment de la prova Desprès de conèixer els resultats corresponents a les proves de cribratge és important saber quines són les possibilitats de que els pacients estudiats pateixin o no la malaltia realment. Les proves de rendiment o predictives es consideren com probabilitats postprova.
Valor Predictiu Positiu (VPP)  Indica la probabilitat condicionada de patir la malaltia quan s’obté una prova positiva  Resulta de dividir els VP entre totes les proves positives  VPP, calcula la proporció de persones malaltes dels que s’han obtingut resultats positius en la prova Valor Predictiu Negatiu (VPN)    Indica la probabilitat condicionada de no patir la malaltia quan s’obté una prova negativa Resulta de dividir els VN entre totes les proves amb resultat negatiu VPN calcula la proporció d’individus sans entre els que la prova a donat resultat negatiu Valor Predictiu Global (VPG)  Indica la probabilitat d’haver obtingut un resultat correcte després d’haver realitzat la prova de cribratge ...