Tema 24. Farmacologia del sistema vascular II (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 3º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia Tema 24. Farmacologia del sistema vascular II Regulació de la pressió arterial i fàrmacs antihipertensius La hipertensió és una malaltia asimptomàtica. NOrmalment l’augment de pressió es degut a un engruixiemnt de les parets dels vasos per palques d’Ateroma consequencia d’acumuls de colesterol que fan que les parets dels vasos estiguin més engruixides i perdin elasticitat.
És una malaltia que apareix amb l’edat i no té una causa concreta.
Les complicacions que es deriven de la hipertensió arterial són moltes.
Els sistema NA a nivell renal té un apaper clau i també en l’agument de secreció de liquids i de ions com sodi i potassi peròt ambé regula la secreció de la renina-angiotensina. El sistema NA controla el treball gardíac a través dels receptors beta i també regula la contracció dels vasos a través dels receptors alfa 1.
El ronyó respon alliberant renina i controlant s. renina-angiotensina i regulant l’aigua que s’excreta o es retè i vigilant la vasodilatació dels vasosl.
Els tractaments de primer línia de la hieprtensió inclou un diurètic i se li afegeix o bé un IECA o un antagonista dels receptors de angiotensina (AT1). Abans d’això es recomana canvis de l’estil de vida, augment d’exercici físic, disminuir sal , greixos, tabac i alcohol. Hi ha gent que només amb aquest control dietètic poden controlar la pressió.
Els diurètics tenen acció renal, provoquen l’estimulació del s. renina-angiotensina com a sistema de compensació.
Si amb aquest tractament no es pot controlar la pressió arterial, es posa un altre fàrmac. No s’augmenta la dosi perquè un agument de la dosi no té un major efecte del fàrmac i ens podem trobar en problemes adversos com un desbalanç del sodi i potassi provocant hipopotassemia.
Per tant el que fariem és afegir un antagonista del calci. En alguns casos en que els nivells de renina estan especialment augmentats, en lloc de donar un diurètic es dóna un antagonista del calci.
Podriam associar més farmacs si no ho podem controlar. L’associació d’un afarmac o altre dependra del tipus d’hipertensió i si existeixen altres patologies en l’individu.
Per exemple, podem afegir un antagonista beta-adrenergic (beta-bloquejant) que ens permet controlar el s.
noradrenergic i per tant disminueix el treball cardiac i la secreció de renina. AIxò esta indicat en persones que ja tenen el beta-bloquejant receptat per una altra patologia com una angina o una insuficiència cardíaca. Si es una persona que te una angina no li doanrem un antagonista del calci perque disminuira el seu treball cardiac.
També podriam donar alfa-bloquejants (antagonistes alfa-adrenergics) però tenen molts efectes secundaris, per tant no es un tracatment d’elecció. Però podem trobar sobretot homes d’edat avançada que també tenen un problema d’hipertrofia prostàtica de tipus benigne i en aquests casos els alfa-bloquejants produeixen una vasodilatació de la uretra.
Un altre seria la metildopa que també s’utiltiza en hipertensió gestacional. L’avantatge d’aquest fàrmac es que no atravessa la placenta al revés de motls fàrmacs antihipetensius que si que l’atravessen.
També es pot donar el minoxidil i un beta-bloquejant en persones que tene un ahipertesnsió resistent, que respon als tractaments que se’ls dóna.
165 Farmacologia El nitroprussiat que és un donador de nitrogen i que s’tulitza per les crisis ¡hipertensives en la UCI.
La espirinolactona, inhibidor de l’aldosterona, en alguns casos en persones amb alts nivells d’aldosterona es podrien beneficiar-se amb aquest tractament però són casos molt concrets.
Isquèmia miocardíaca (angina) L’angina és el que es té abans de l’infart. Obturació dels vasos del cor que pot generar la oclusió d’aquests vasos i que una part del teixit quedi amb isquemia (sense oxigen). EL cor és un organs que treballa molt, molta despesa i necessita motl oxigen i per tant sense oxigen les cèlules cardíaques es moren rapidament.
Dins de les angines tenim difernets tipus: - Estable: dolor toràcic que després irradia cap al braç i que apareix en l’exercici físic. NOrmalment es una angina cuasada per plaquest d’Ateroma en els vasos del cor. La llumd els vasos no està totalment tancada i per tanta permet pas d’oxigen pero cada cop es mes dificil i per tant si la placa es fa gran o es despren pot arribar a un infart. No hi ha dolor en repos.
- Inestable: el dolor pot apareixer en repòs. En aquest cas a part de la placa d’Ateroma que s¡’eta desprenent també tenim palquestes i trombocits que han estat reclutats per la placa que es despren i pot originar un trombo que obturi un vas del cor i produeixi isquemia. EL teixit isquemic queda necrosat i no es pot recuperar.
Quan tenim una part del teixit en isquemia, s’activen mecanismes que provoquen la mort celular que pot ser per necrosi o per apoptosi i per tant perdrem força cardiaca.
La isquemia també provoca la presencia de dolor a nviell toracic que no es sap motl bé la seva cuasa pero es creu que pot ser per laliberament de potassi i protons. Això activa el SNS que comporta un augment dle treball cardíac i una ugment de la frequencia caridaca. AIxò vol dir que tenim un risc motl alta de patir arritmies com a consequencia de l’infart perque el dolor activa el SNS i això actua sobre els recpetors beta 1 cardiacs ia gumenta la força de contracció i la frequncia cardiaca eu pot produir taqueicardia. L’augment de treball ofega mes el cor perque no pot treballar be perque te teixit danyat i això afavoreix l’apoptosi i necrosi.
El tractament farmacologic en aquesta situació es opioides per disminuri la sensació de dolor i també es pot tractar el teixit necrosat amb agents trombolitics (disgrega trombos que s’hagin pogut originar per l’infart), estatines (contra el colesterol), aport d’oxigen, nitrats (fàrmacs que són donadors d’òxid nitric en metabolitzar-se. El principal nitrat és la nitroglicerina. Es donen per via sublingual i alliberen NO que es un vasodilatador molt potent). Aquests nitrats permeten la dilatació de arteries i venes i per tant disminuiem precarrega i postcarrega i es facilita el treball cardiac.
També provoquen una dialtació dels vasos a nivell del cor i per tant afavoreix la perfussió del cor i el seu aport d’oxgien. Es especialment improtant perque pordueix vasodialtaicó de les arteries colaterals (eptits vasos).
Si donessim ujn farmac que nome sdilates els garns vasos, s’afavoreix que una gran quantaita de sang es desplaci amb major comoditat pero si no hem agumetnat el diametre d eles arteires colaterals no aconseguim que passi mes sang a la zona isquemica i per tant lel risc de necrosi es mes alt.
Els comprimits de nitroglicerina s’evaporen i caduquen rapid, es recomanable que els portin la gent amb risc d’infart perque milloren la perfussió i treball cardiac.
166 Farmacologia Utilitzem dos grups de farmacs vasodialtadors. Els IECAs son imrpotants per control el treball cardiac i els betabloquejants importants per controalr l’agument de l’activitat simpatica.
Insuficiència cardíaca És la malaltia que es refereix com el cor cansat, el cor no pot bombejar el volum de sang que necessita l’organisme per funcionar. Normalment darrere d’una IC pot haver-hi una angina o infart previ que han necrosat una part improntat del teixit o també la presència de malalties vascualrs com hipertensió sostinguda.
Normalment la pateixen persones grans amb extremitats inflades i varius. AIxò passa perquè tenen una alta retenció de líquids. Hi ha una menor perfussió renal i això activa el sistema renina-angiotensina i així agumenta la retenció de sodi i aigua. Aapreixen edemes i problemes respiratoris associats.
La majoria de la getn que té una insuficiència cardíaca en 6 anys moren la meitat. No hi ha un tractament apropiat.
Tenim fàrmacs vasodilatadors, que milloren l’estat dels vasos perquè el cor pugui treballar de la millor manera.
Donem inhibidors de la ECA per contrarestar l’augment de rein-angiotensina per la disminució d ela perfussió renal.
Intentem reduir els líquids amb el diurètics i podem utilitzar vasodilatadors per contrarrestar l’agumenta de la precarrega.
També ens interessa que el cor bombegi amb més força, un major volum de sang. AIxò ho aconseguim amb els ionotrops positius que augmenten la contractibilitat cardíaca.
Aquí no tenim beta-bloquejants perquè potser ens millorarien l’hemodinamica pero ens disminheix la frequencia cardiaca i la força cardiaca.
Control del calci intracel·lular al miocardi. Cardiotònics Ionotrops positius o cardiotonics son els mateixos i hi han pocs farmacs. Els mes coneguts son els digitàlics dels qual el mes conegut es la digoxina.
La digoxina és un fàrmac que preten augmentar la força de contracció cardíaca. Són inhibidors de la bomba sodi/ potassi.
Normalment el calci s’acumula en vesicules i quan arriba el potencial d’acció, s’allibera el calci i es porvoca la contracció. L’entrada de calci en el miocit normals be controlat per l’intercanviador calci/sodi i compensat per l’ATPasa sodi/postassi.
El digitàlic bloqueja la bomba sodi/potassi i per tant hi ha un agument de les concentracions intracel·lulars de sodi que entre amb intercanviadors de calci/sodi. Aquesta acumulació de sodi fa que l’intercanviador calci/sodi funcioni al revés i tindrem concentracions de sodi intracel·lular més elevats i per tantn s’afavoreix l’entrada de calci i la sortida de sodi. Volem que s’acumuli calci perquè quan arribi un potencial d’acció s’allliberi mes calci perque com mes calci mes contracció.
El problema dels digitalics i en concret de la digoxina es que tenen una finestra terapeutica molt estreta. Molt poc per sobre de la dosi terapeutica, tenim una dosi amb efectes adversos com vòmits, nausees, desorientació, confusió.
L’entrada de calci sostinguda en l’us dels digitalics pot generar arritmies.
167 Farmacologia També es poden fer servir agonistes del beta 1 cardíac que és la dobutamina que permet augmentar la força de contracció però també pot augmentar la frequencia cardiaca.
168 ...