Tema 4. Vacuna antigripal- impacte de la vacunació (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 3º curso
Asignatura Coneixements sobre vacunes
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Coneixements sobre vacunes Tema 4. Vacuna antigripal: impacte de la vacunació Grip: definició de cas Malaltia aguda molt transmissible que es caracteritza per un començament brusc, febre elevada, malestar general, esgarrifances, artromialgies, coriça (acostipat del nas, augment de secrecions nasal), odinofagia (mal a l’engollir a la faringe) i amb una duració de 2 a 7 dies.
La tos i el malestar poden durar més , fins a 2 setmanes.
Complicacions de la grip - Pneumonia primària: provocada pel propi virus de la grip - Pneumonia bacteriana: despres del proces gripal es mes facil que hi hagi infeccions per bacteris diversos que en principi no hauria de fer mal i en aquest cas poden fer alteracions en els pulmons.
- Sinusitis - Bronquitis / traqueobronquitis - Otitis mitjana - Miocarditis/pericarditis - Miositis - Exacerbacions malalties de base pulmonars i cardíaques - Afeactacions SNC Neonats: febre i síndrome sèptic (afectació de l’estat general molt important) Nens: febre més elevada, convulsions, miositis, laringotraqueobronquitis, otitis mitjana i encefalopatia Persones grans: la febre pot faltar, cansament, confusió… El virus de la grip És un virus RNA que es caracteritza per tenir 8 segments de RNA i té a la coberta unes espiculres que son de dos tipus: neuraminidasa (16 tipus diferents) i hemaglutinina (9 tipus diferents) que tenen funcions especifques per adherir-se a les celules de l’organisme i produir les lesions necessaries pel seu desnvoulpament.
Es distingeixen tres tipus de virus de la grip : A, B i C. Els A i B són més semblants.
El C no té 8 segments sino que en te 7 i no te neuraminidasa, no te estacionalitat i no ocasiona epidemies.
Els virus A i B ocasionen epidemies practicament tots els anys que coincideix amb l’epoca hivernal i afecten entre un 10-20% de la població.
L’afectació de més o menys població depen de la gent vacunada i de fins a quin punt el virus que cirucla es difernt dels que havien ciruclat anteirorment. Els virus de la grip pateixen mutacions cada X nombre de replicacions del virus. Les mutacions esprodueixen al RNA i fa que els components de la neuraminiadas i la hemaglutinina tinguin alteracions.
El virus de la grip produeix una immunitat d’uns mesos.
El virus A té reservori humà i animal i el virus B el reservori practicament nomes humà.
21 Coneixements sobre vacunes Virus de la grip humana canvis menors: afecten a pocs aa de la hemaglutinina i de la neuroaminidasa -> epidemies anuals canvis majors: canvien tota una hemaglutiniina o tota una neuroaminidasa -> pandemia Variacions antigèniques menors (antigenic drift) - Ocorren en virus A i B - Mutacions espontànies en gens que codifiquen per H i N (1x10^-5) - Cada mutació: un o varis aminoàcids - Origen epidèmies: estació freda en climes temperats, taxes d’atac 10%-20% (en determinats colectius pot arribar a ser del 40%), letalitat 0,06-0,18% (baixa però no despreciable) Epidemiologia de la grip A i B Casos esporàdics: qualsevol època de l’any Brots localitzats: qualsevol època de l’any Epidèmies
 Variacions antigèniques majors (antigenic shift) - NOMÉS virus A - Canvi total antigen H, N o ambdos - Apareix un nou subtipus virus A per : reagrupació genètica de soques animals/humanes, adaptació soques animals a l’home, reaparició subtipus que havia circulat (per supervivència en reservori animal o sortida del laboratori).
Característiques de les pandèmies - Epidèmies que progressen ràpidament - Diferents brots simultanis en diferents llocs - Fora de l’estació freda - Elevades taxes d’infecció (>50%) - Elevades taxes d’atac (fins 25-30%) - Varies onades abans i després pic principal 22 Coneixements sobre vacunes - Letalitat important en grups diferents dels d’epidèmies estacionals Composició vacuna antigripal 2014-2015 Calen 6 mesos per fer una vacuna de la grip Les soques amb mes potencials de fer casos son les que es fan servir en les vacunes.
Els virus varien des del febrer del 2014 que es quan es diu quines soques han de contenir les vaucnes per l’any 2015 fins als primers casos en el gener.
A/ California /7/2009 (H1N1) pdm09 A/ Texas/50/ 2012 (H3N2) B/ Massachusets/ 2/2012 B/ Brisbane /60/2008 (opcional) Com es transmet la malaltia? - Font d’infecció: persona infectada en període de transmissibilitat - Període de transmissibilitat: 1 dia abans inici de la manifestació clínica. Fins 3-5 dies després, o fins a 7 dies en nens.
- Mecanismes de transmissió : gotes i contacte Son els virus que poden generar un quadre gripal, els simptomes de la grip no son especifics. Per això al laboratori es busca el virus de la grip.
Mecanismes de transmissió - Gotes: partícules més grans de 5 micrometres de diàmetre, viatgen a menys d’1 metre - Contacte: resisteix el virus 5 segons en mans, 8-12 hores en roba i paper i 24-48h en superfícies no poroses - Aire: demostrada en animals, poc rellevant en humans (a excepció de maniobres que generen aerosols) Prevenció de la grip 23 Coneixements sobre vacunes Vigilància de la grip: objectius - Detectar precoçment l’epidèmia - Caracteritzar soques implicades - Donar recomanacions per a contingut vacunes Vigilància de la grip - Nivell internacional: indicadors virològics. 127 laboratoris col·laboradors, 5 laboratoris de referència: Atlanta, Londres, Melbourne, Tokio, Memphis - Nivell nacional i regional: no existeix model universal MDO numèrica - Enteritis i diarrea (s’hi exclou la disenteria) - Escarlatina - Grip - Infecció genital per clamidies - Condilomes acuminats - Herpes genital (VHS1 i VHS2) - Infecció per tricomones - Altres malalties de transmissió sexual - Oftàlmia neonatal - Leptospirosi - Varicel·la Vigliància de la grip a Catalunya Morbilitat: 56 metges sentinella - Visites domiciliàries medicina general i pediatria - Visites Medicina general i pediatria per síndromes gripals ateses al centre Mortalitat: per totes les causes - ciutat barcelona - 6 municipis província Laboratori: 2 mostres /setmana cada metge - Virus grip A, B i C (Cultiu, IF) , virus A i B (PCR) - virus parainfluenza 1,2,3 i 4 (IF, PCR) - VRS (IF, PCR) - adenovirus (IF, PCR) - coronavirus, rinovirus, enterovirus, metapneumovirus (PCR) 24 Coneixements sobre vacunes Resum PIDIRAC 2014-2015. Setmana 6 Els indicadors de morbilitat mostren un increment en l’activitat gripal a Catalunya. Durant la setmana 6 s’han aïllat 36 virus de la grip en les 60 mostre transmeses per la xarxa de metges sentinella, que correspon a un 60% de positivitat.
La taxa d’incidència de síndromes gripals registrada per la xarxa sentinella és de 346 per 100.000 habitants, que representa un increment respecte la setmana anterior del 44%.
Vacunes antigripals: antecedents - 1948 (primera generació): virus sencers inactivats per processos químics - 1968 (segona generació): virus fragmentats (per dissolvents o detergents) amb H, N, restes nucleocàpside… - 1976 (tercera generació): subunitats amb antígens superfície purificats - 1997 (quarta generació): subunitats amb antígens de superfície purificats + adjuvants (MF59) o antigens incorporats a membrana fosfolipídica (virosomes).
Els adjuvants faciliten que la vacuna generi la maxima quantitat d’anticossos que pugui.
Resultats de la vacunació antigripal En és de 60 anys la EV en front la grip confirmada per laboratori és al voltant del 60%. En adults de menys de 65 anys i en nens la EV en front la grip confirmada per laboratori pot ser del 70-80% o més.
L’efectivitat vacunal és inferior quan s’avaluen resultats més inespecífics (infecció respiratòria aguda, síndrome gripal, absentisme laboral, absentisme escolar).
Vacunació antigripal - Pauta: dosi anual - Vacuna inactivada: V. sencers, V. fraccionats i subunitats d’administració im.
- Vacuna atenuada d’administració intranasal - Contraindicacions: al·lèrgia a les proteïnes de l’ou o neomicina - Reaccions adverses: locals Calendari vacunal 25 Coneixements sobre vacunes Individus amb alt risc de complicacions - Embarassades - Persones de 60 anys o més anys d’edat - Persones internades en institucions tancades - Adults i nens més grans de 6 mesos amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques (incloses la displàsia broncopulomnar, fibrosi quística i asma).
- Adults i nens amb més de 6 mesos amb malalties cròniques metabòliques (diabetes mellitus), insuficiència renal, diàlisi, hepatopaties cròniques, hemoglobinopaties, anèmies, asplènia, malalties neurològiques i neuromusculars greus, immunosupressió (VIH), càncer, implant coclear i malaties amb disfunció cognitiva (síndrome de Down).
- Obesista mòrbida (IMC amb més de 40) Individus o grups que poden transmetre la grip a persones d’alt risc - Treballadors sanitaris i parasanitaris - Treballadors d’institucions d’acollida de persones d’alt risc - Personal que presta assistència domiciliària a individus d’alt risc - Contactes domiciliaris (inclosos els nens) de persones d’alt risc Altres grups als quals es recomana la vacunació - Serveis públics essencials per la comunitat - Viatgers internacionals a zones tropiacls en qualsevol època o a l’hemisferi sud entre abril i setembre - Persones que es dirigeixen a zones on existeixen brots de grip aviària i pugui estar en contacte estret amb granges d’aus - Persones que poden estar en contacte amb aus infectades per virus aviars altament patogènics 26 ...