TEMA 2 (12) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

exefñol g Gen'ode.
YT r99 4 3'ec IqqS rqqc q9 tqc qqt t 200 4 s'o¿ 3 q I S'66 €'4 4 f '5¡ 1 r€ ¿5 ¿l g,'2e 5 c zs'vc 3l' ss 36 4q '26 ? 4q €{'t q' 4t t €4 aB'84 tcst ¿ q -t ¿ooO I ¿oo ¿ ¿oo 3 I to,lt P.t .r r'o,ng tgg{ & s3,5"? E $'6ES¿S * -§§ s c{4 ü * 6,6"r{agr4g &, =* ?jI':lA --* ***--'-*ixm¡d .* ,$uf;* &6 *ttr u se$? ¿ /$o x 6'6{€áS " rrtu& ¿§?*q?+ 'J- zo1 3G 6 É Str4 zaq'q 3 : ^4 fto * At (o+r \ = ¿,5,A214 I Yo ['tl= F* +tqt ró Z 5s51 tccdiccsn¡ 3' 66 I x lqq9 Y+* t !¿ ; ,t 1 t 9,o"o (^) . Án/t, t¿*t) o'q?s Bsl rü t = 3'4sE *¿ =e,63¿¡4.r- o'q¿6i6t =4,31 3 p.r ca r' ortg lqq6 wkiut+o,n{ f n(ormo,cr,C +ns \\orr5 tqq4.
g¡ra >{Á * ?,qqs (¿). L*é, t¿+t): zrs3¿r4+ o'q¿sJgf 3 = s'3oB L¡:htifirrro¿ tn.foruvracJó «ns l,% tqq5.
q,,a. :*l-o \c\ prcch.<cr.ó €tq P¿. o- tt c,n5 r99§ t6¡ Eredlcctd $ehcr Pcr-(ocg - "*a rros+nq t : tcvtrl &r¿ Or*,t.) = io*Á,, tt+r ) = ¿'63¿t4* otq¿ossf * q * ro t8(O 4 ¡r<.dr'ccr'í 9.*, [z) ' z,*nñ, t E+¿l =zrs3zrq + otq¿5¡5f »to = ttt+k€ -+ p,cdr'ccr'i pc^c. lbt r*l B ( Fer. <r D€ LES boBtES t'tiT:sqÑe\ \ uétoD€ F ¿BiLS st-r'pOScvnt áo^nñétocl2d.eo.trroctf¡re'§c¡¡.-rlebtc§{8ob*í{4§p.e<!,<ocvls no a con,stc,vn¿ dir' ta- F¡endent l<ne{énq^q é. tsqé§voerr-+ Livreo§ , a o' rn{orrrocri.
YloocL <c¡¡noio' q't ?ncorPÚcu\ q#a' t'itró wrosl'rq§ "{ [2¿¡oo" Pe¡ clo'ler¡ir tcL grcdu'ccrE co§ sogt'r'f r eQ¡ t"q¡iOr"+t f§c§Dos Y¡-e lcr €-vr +o+ 1 -.r ) (oscÉOqr r€D fY1omejo, rni*io,rno rnibit6 L \+l{€ I pcr cr uoc^ toní{t^d V/ le.
§eqüc¡r} : HHt V¡+Yg-,*V+-¿t t Y€-t ? +r t-- K á cLi(ercni d!'l' dc. +rpus -{ sin¿i A;rrcí^ P"r gloce t.
a\ d¿ fu§o-r§o¡. uD ltHtt = fo qr,rc o.rq no í dobu6 mi*¡cr,no§ rné roltla t F(Htt t{Hg+ HHt_, . HHt -.
k + ca§<pdoda t t( , k+lo . ..
T pct p¿r,fode. €+ I ' * HH+_k t =Zl¿-1,Ltr..-T , ...