Preguntes farmaco mixt (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 5º curso
Asignatura Estades en pràctiques tutelades
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 39
Subido por

Descripción

Són preguntes de farmàcia d'hospital

Vista previa del texto

EXÀMENS FARMACOLOGIA MIXT -Fàrmacs nefrotòxics: - Analgèsics i AINES: Aspirina, Indometacina - Cefalosporinas i Tetraciclines - Cisplatí (ttm de tumors d’úter i testicles) - Ciclosporina A -Fàrmacs ototòxics: - Antibiòtics macrólids (Eritromicina) - Aminoglucósids - Aspirina, nicotina, quimioteràpia (cisplatí, carboplatí, vincristina) - Furosemida -Inductors del metabolisme: - Barbiturats (fenobarbital) - Clofibrat (hipolipidèmics) - Dexametasona - Antibiòtics macròlids - Carbamazepina, fenitoina, rifampicina -Inhibidors del metabolisme: - Cimetidina - Eritromicina - Fluoxetina - Àcid valproic -Fàrmacs que es monitoritzen: ..Aminoglucósidos: Gentamicina, Amikacina i Tobramicina ..Antidepresivos: Litio, Cíclicos ..Antiepilèplics: Fenobarbital, Valproat, Carbamazepina i Fenitoïna ..Cardioactius: Digoxina, Lidocaina, Flecainida i Amiodarona ..Altres: Teofilina, Metotrexat, Ciclosporina, Vancomicina, Benzodiazepines NOTA: Existeixen tres tipus d’Ac monoclonals, es distingeixen per la terminació: -ximab: Ac monoclonal format per animal murí (30% de rata). Aquests es pauten amb premedicació (difenhidramina i paracetamol) ja que tenen alt risc de produir reaccions d’hipersensibilitat.
-zumab: Ac monoclonal murí humanitzat (màxim el 10% de rata). Disminueix el risc de reacció al·lèrgia i per tant, no sempre cal que portin premedicació.
-mumab: Ac monoclonal totalment humanitzat. Són els més recents. No donen rx hipersensibilitat.
• Els mabs mai no es donaran per via oral (els anticossos o proteïnes es degraden per tal via) sempre seran sc o altre.
• Els nibs sempre es donen via oral (es tracta de molècules molt petites que NO són Ac monoclonals, sinó molècules que simplement bloquegen els receptors).
1 -Com es pauten els immunosupressors? Inicialment es pauten per pes però un cop el porten es van controlant segons concentració de fàrmac en sang.
-Quin moment del dia és el més adequat per administrar els corticoides? Matí -En cas d’hemorroides s’administra una crema amb: prednisolona - Una pomada antihemorroidal que es dispensa en el servei de farmacia portarà: efedrina+benzocaina; piketoprofeno;....
-Indicar la relació correcte: mononitrat d’isosorbida-infart agut de miocardi -Quin antiemètic és preferible per a un nen: Primperan® (metoclopramida) o Motilium® (domperidona)? El Primperan té molts efectes extrapiramidals, sempre millor Motilium.
• Primperan (Metoclopramida): Farmac substitut de la benzamida que pertany als neurolèptics i s’utilitza principlament per les seves propietats antiemètiques.
Activitat antiemètica combinada: antagonisme R D2 i antagonisme ®5HT, travessa facilment la BHE: Efectes extrapiramidals • Motilium® (Domperidona): Farmc selectiu dels receptors dopaminèrgics, que s’utilitza eb el transtorn funcional digestiu com a antiemètic. La domperidona és un antagonista dopaminèrgic en la zona d’emesis dels quimioreceptors que es troba fora de la barrera hematoencefàlica. Per tant, te predilecció per els receptors perifèrics.
-L’aprepitant serveix per: nàusees i vòmits • L’Aprepitant s’utilitza amb altres medicaments per prevenir les nàusees i els vòmits causades que poden produir-se durant les 24h posterior a la quimioteràpia. L’Aprepitant no s’utilitza per al tractament de nàusees y vòmits quan ja es tenen, és un antiemètic. Actua bloquejant l’acció de la neurocininca, una substància natural present en el cervell que provoca nàusees i vòmits.
• Indicat en tractaments amb: cisplatí a dosis altes / Doxorubicina (Antraciclines): 3 dosis (Abans quimioteràpia 125mg, 24h post 80 mg, 48h post 80 mg).
-Com evitar el part prematur? Ritodrina (Ag beta adrenèrgic). Al igual que l’atosiban, són relaxants uterins. Bolus infusió i crec que després en perfusió.
-Digues quina de les següents pot ser una dosi terapèutica del Levothroid® (lexotiroxina sòdica): la dosis en un adult és de 100-400 micrograms diaris. Es pot començar, en dosis més baixes per després anar pujant successivament amb 25 o 50 micrograms.
• 5mcg • 1mg • 150mcg • 750mcg -Immunoglobulines, no serveixen per : • mieloma multiple • carcinoma • hepatitis C • herpes • esclerosi múltiple -La dosi de l’interferó (immunosupressor en pacient transplantat) es calcula en funció de: • edat • pes inici teràpia 2 • concentració sanguínia del medicament continuació teràpia • es una dosi fixa per tots els pacients • b) i c) són verdaderes -Medicaments amb Vit A o derivats (retinol) isotretinoïna Precaució? Que no es quedi (o estigui) embarassada (edat fèrtil). Validesa recepta: • 10 dies de la prescripció, 30 dies de tractament • 7 dies des de la prescripció i 60 de tractament • 10 dies de la presc. I 60 de tract.
• 7 des de la presc. I 30 de tract.
-Tratamiento para prevenir la hipovolèmia en intervencions quirúrgiques: • Hidroxipropilcelulosa • Nitroglicerina • Hidroxipropionico • Hidroxiquinoleina • Hidroximetilalmidón -Tractament hipovolèmia: Midó Aquesta pregunta està mal formulada ja que no es tracta igual una hipovolèmia per deshidratació (vòmits, diarrees...) que per sagnat. Sempre es tracten reposant el fluïd que es perd, en el primer cas amb un fluïd hipotònic ( com ara sèrum glucosat al 5%) i en el segon amb un fluïd isotònic (sèrum fisiològic al 0.9%).
-Un dels efectes adversos que pot provocar hidroxizina és: cetirizina és el metabòlit • Somnolència • Insomni • Hipertensió • Erupcions cutànies • Cap de les anteriors -Fàrmac que s’ha restringit el seu ús degut a risc d’arrítmies: hidroxizina.
-Quin medicament es dóna per la conjuntivitis al·lèrgica? cromoglicat disòdic -Cetirizina: antial·lèrgic. EA: en ocasions sedació a dosis altes i increment de pes.
És un medicament anticolinèrgic derivat de l’atropina i administrat per via inhalatòria com a broncodilatador per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
-(Pq serveix) Quin és l’efecte del montelukast o zafirlukast? • Antiasmàtic/broncodilatador • Antihistamínic • Antihipertensiu -Pq serveix la fluticasona? per l’asma -Indicació Bromur d’Ipratropi: per EPOC.
-Pq serveix el orlistat? per la obesitat L’orlistat (Xenical® o Redustat® ), també conegut com a tetrahidrolipostatina, és un farmac per al tractament de la obesitat. La seva funció principal és evitar l’absorció de greixos de la dieta humana, reduint d’aquesta manera la ingesta de calories. Actua inhibint la lipasa pancreàtica i l’absorció oral dels lípids. La seva funció principal és evitar l’absorció de greixos de la dieta humana, reduint d’aquesta manera la ingesta de calories. Les lipases gàstriques i pancreàtiques són les encarregades de la hidròlisis dels triglicèrids i l’orlistat el que fa és unir-se selectivament i covalentment en els residus de serina del centre actiu de l’enzim.
3 -Omeprazol: és un antiulcerós.
-Protector estómac a l’hospital: pantoprazol -Ranitidina antiulcerós (antagonista H2) -Parlant de fotosensibilitat a la farmàcia, ens referim a un d'aquests medicaments: • Furosemida • Paracetamol • Ranitidina • b i c són correctes • cap d'aquestes és correcte -Medicament que no s’usa per l’úlcera pèptica: arilpripazol -Utilització de la ciclosporina: en transplants La Ciclosporina és un medicament immunosupressors àmpliament utilitzat en el transplant d’òrgans post al·lergen per reduir l’activitat del sistema immunitari del pacient i el risc de rebuig de l’òrgan.
Altres indicacions: trasplantament d’òrgans, MO, uveïtis endògena, psoriasis, síndrome nefròtic, artritis reumatoide i dermatitis atòpica.
-Quin fàrmac es fa servir per l’abstinència alcohòlica: • naloxona • clometiazol -Quitrá de hulla 5% i vaselina ZnO (calamina) serveix per: • Dermatitis i queratitis fúngiques • Malalties cròniques de la pell • Totes falses -Sabó de quitrà de hulla: polls, psoriasis i caspa -Per tractar una ferida tòpica lleu: • Povidona • Solució aquosa diluïda de iodur potàssic -Sildenafilo impotència sexual -Simvastatina hipercolesterolèmia -Quin no s’ajusta per IR: simvastatina -Per quin tipus d'anèmia s'usa la eritropoetina alfa? Per insuficiència renal -Indicació principal de la EPO: Insuficiència renal crònica -Sugammadex: revertir la relaxació muscular produïda per rocuroni o vecuroni (paralitzants musculars). Crec que és l’únic de la seva família (SRBA).
-Nafarelina: estimulació ovárica, pel tractament de la infertilitat.
-Fesoterodina i solifenacina: incontinència urinària /bufeta hiperactiva.
-Lactulosa: via oral -Tractament de la gota: Alopurinol -Indicació pasireotida: malaltia de Cushing 4 ...