4º CARDIO-RESPIRATORIO (2017)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomia II
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 21/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia Assignatura Anatomia II Professor JOSE-SIMON SANCHEZ DIAZ NEUS CIURANA MAYNEGRE Alumne Curs Primer Grup Criteris d’avaluació • Nº total de preguntes: 100 preguntes / Nº total de preguntas: 100 preguntas • Per poder realitzar la pràctica el dossier haurà d’estar lliurat (lliurar només full de respostes) / Para poder realizar la práctica, el dossier ha de estar entregado ( entregar solo hoja de respuestas ) • Seran avaluades preguntes de manera aleatòria / Se evaluarán preguntes de manera aleatoria • Les respostes han de ser breus i concises / Las respuestas han de ser breves y concisas.
1. Què són els meats nasals? ¿ Qué son los meatos nasales ? Entre los cornetes quedan delimitados unos espacios denominados meatos (a cada lado) donde desembocan diversas estructuras.
2. Quines estructures desemboquen a nivell del meat nasal superior ? ¿ Qué estructuras desembocan a nivel del meato nasal superior ? A nivel del meato nasal superior desembocan: el seno esfenoide y celdas etmoidales posteriores.
3. Quines estructures desemboquen a nivell del meat nasal mig ? ¿ Qué estructuras desembocan a nivel del meato nasal medio ? A nivel del meato nasal medio desembocan: los senos maxilar y frontal, y celdas etmoidales anteriores.
4. Quines estructures desemboquen a nivell del meat nasal inferior? ¿Qué estructuras desembocan a nivel del meato nasal inferior ? A nivel del meato nasal inferior desemboca: el conducto nasolagrimal.
5. Com s’anomenen els orificis nasals posteriors ? ¿ Cómo se denominan los orificios nasales posteriores ? Los orificios nasales posteriores se denominan coanas.
6. Quines conseqüències clíniques tindrà l’obstrucció d’un meat nasal ? ¿ Qué consencuencias clínicas tendrá la obstrucción de un meato nasal ? La obstrucción de un meato nasal influye sobre los senos provocando la sinusitis.
Pàgina 1 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 7. Com s’anomena la zona “1” de la cavitat laríngia ? ¿ Cómo se denomina la zona “1” de la cavidad laríngea ? Zona supraglotica 8. Com s’anomena la zona “2” de la cavitat laríngia ? ¿ Cómo se denomina la zona “2” de la cavidad laríngea ? Glotis.
9. Com s’anomena la zona “3” de la cavitat laríngia ? ¿ Cómo se denomina la zona “3” de la cavidad laríngea ? Zona infraglótica.
10. Quina estructura és el número “4” ? ¿ Qué estructura es el número“4” ? Tráquea.
11. Quina estructura és el número “5” ? ¿ Qué estructura es el número“5” ? Cartílago traqueal.
12. Quina estructura és el número “6” ? ¿ Qué estructura es el número“6” ? Ligamento anular.
13. Quina estructura és el número “7” ? ¿ Qué estructura es el número“7” ? Cartílago cricoides.
Pàgina 2 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 14. Quina estructura és el número “8” ? ¿ Qué estructura es el número“8” ? Cartílago tiroides.
15. Quina estructura és el número “9” i quina funció té? ¿ Qué estructura es el número“9”y quéfunción tiene ? Pliegue vocal, es una cuerda vocal inferior o verdadera para hacer para los fonemas o tonos.
16. Quina estructura és el número “10” ? ¿ Qué estructura es el número“10” ? Pliegue vestibular.
17. Quina estructura és el número “11 i quina funció té ? ¿ Qué estructura es el número“11 y qué función tiene ? Es el cartílago epiglotis. Su función es en el momento de deglutir, el aditus laringeo se cierra para evitar la broncoaspiración, produciéndose el ascenso de la laringe y al mismo tiempo la bajada de la epiglotis, de manera que solo queda abierta la vía digestiva.
18. Quines estructures uneixen l’os hioide i el cartílag tiroide ? ¿ Qué estruturas unen el hueso hiodes con el cartílago tiroides? El hueso hioides y el cartílago tiroides están unidos por la membrana tiro-hioidea y los ligamentos tirohioideos laterales.
19. Amb quina estructura s’uneix la careta articular superior del cartílag cricoide ? ¿ Con qué estructura se une la carilla articular superior del cartílago cricoides ? Con el cartílago aritenoides.
20. Amb quina estructura s’uneix la careta articular inferior del cartílag cricoide ? ¿ Con qué estructura se une la carilla articular inferior del cartílago cricoides ?Con los cuernos inferiores del tiroides.
21. Amb quins cartílags laringis s’articula el cartílag laringi aritenoide ? ¿ Con qué cartílagos laríngeos se articula el cartílago laríngeo aritenoides ? Cartílagos corniculados y cricoides.
22. Com s’anomena la zona situada entre l’epigloti i la llengua ? ¿ Cómo se denomina la zona situada entre la epiglotis y la lengua ? Se denomina vallecula epiglotica o zona gloso-epiglotica.
23. Què és l’aditus laringi ? ¿ Qué es el aditus laríngeo ? Por detrás de la epiglotis encontramos un orificio que es el aditus laríngeo, es la puerta de entrada de la laringe.
24. Enumera els músculs laringis extrínsecs Enumera los músculos laríngeos extrínsecos Esternotiroideo , tirohioideo, constrictor inferior de la faringe y estilofaríngeo.
25. Què conseqüències clíniques pot tenir un edema de glotis ? ¿ Qué consecuencias clínicas puede tener un edema de glotis ? Un edema de glotis puede tener como consecuencias clínicas: dificultad al abrir las cuerdas vocales o dificultad para respirar.
26. Què conseqüències clíniques pot tenir la lesió del nervi laringi recurrent ? Pàgina 3 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia ¿ Qué consecuencias clínicas puede tener una lesión del nervio laríngeo recurrente ?Una lesión del nervio laríngeo recurrente puede tener como consecuencias clínicas: no poder abrir o cerrar las cuerdas vocales.
27. A quines zones anatòmiques es situa la tràquea ? ¿ En qué zonas anatómicas se situa la tráquea ? La tráquea se sitúa en: la porción del conducto respiratorio situada entre el extremo inferior de la laringe y el origen de los bronquios. Se extiende desde C6 hasta la zona de T3-T4 (zona unión manubrio con cuerpo del esternón).
28. Què és la carina traqueal ? ¿ Qué es la carina traqueal ? La carina traqueal es la bifurcación traqueal para los pulmones a nivel de T4.
29. Enumera els bronquis lobars drets Enumera los bronqios lobares derechos Los bronquios lobares derechos son: Bronquio lobar superior derecho.
Bronquio lobar medio derecho.
Bronquio lobar inferior derecho.
30. Enumera els bronquis lobars esquerres Enumera los bronquios lobares izquierdos Los bronquios lobares izquierdos son: Bronquio lobar superior izquierdo.
Bronquio lobar inferior izquierdo.
31. Quants bronquis subsegmentaris existeixen a cada pulmó ? ¿ Cuántos bronquios subsegmentarios existen en cada pulmón ? Acerca de 100 bronquios subsegmentarios existen en cada pulmón.
32. Davant d’una persona, la qual inhala un cos estrany a través de la via respiratòria , descriu a què pulmó és més fàcil que hi vagi i el motiu.
Ante una persona que inhala un cuerpo extraño a través de la vía respiratoria, describe a que pulmón es más fácil que vaya y el motivo Si una persona inhala un cuerpo extraño el pulmón más fácil que vaya es el derecho porque es más vertical.
33. Què segment de l’arbre bronquial no presenta cartìleg a les seves parets ? ¿ Qué segmento del árbol bronquial no presenta cartílago en sus paredes ? El segmento del árbol bronquial que no presenta cartílago en sus paredes es: bronquiolos terminales.
Pàgina 4 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 34. A què pulmó correspon ? ¿ A qué pulmón corresponde ? Corresponde al pulmón derecho.
35. Com es denomina la part 2 ? ¿ Cómo se denomina la parte 2 ? Cisura horizontal.
36. Com es denomina la part 3 ? ¿ Cómo se denomina la parte 3 ? Lóbulo medio 37. Com es denomina la part 4 ? ¿ Cómo se denomina la parte 4 ? Cisura oblicua.
38. Com es denomina la part 5 ? ¿ Cómo se denomina la parte 5 ? Lóbulo inferior.
39. Com es denomina la part 6 ? ¿ Cómo se denomina la parte 6 ? Cisura oblicua.
40. Quants lòbuls té el pulmó dret i com es denominen ? ¿ Cuantos lóbulos tiene el pulmón derecho y cómo se denominan ? Tiene 3: lóbulos superior, medio e inferior.
41. Quants lòbuls té el pulmó esquerre i com es denominen ? ¿ Cuantos lóbulos tiene el pulmón izquierdo y cómo se denominan ? Pàgina 5 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia Tiene 2: lóbulos superior e inferior.
42. Quants segments té el pulmó dret ? ¿ Cuantos lóbulos tiene el pulmón derecho ? Cada pulmón tiene 10 segmentos.
43. Quants segments té el pulmó esquerre ? ¿ Cuantos segmentos tiene el pulmón izquierdo ? Cada pulmón tiene 10 segmentos.
44. Què és el culmen pulmonar ? ¿ Qué es el culmen pulmonar ? En el pulmón izquierdo están los lóbulos superior e inferior. En el lóbulo superior izquierdo se divide en dos porciones, superior o culmen e inferior o língula.
45. Què és la língula pulmonar ? ¿ Qué es la língula pulmonar ? En el pulmón izquierdo están los lóbulos superior e inferior. En el lóbulo superior izquierdo se divide en dos porciones, superior o culmen e inferior o língula.
46. Què és l’hili pulmonar i on es localitza ? ¿ Qué es el hilio pulmonar y dónde se localiza ? El hilio pulmonar es una zona anatómica de forma triangular situada en la superficie mediastínica de cada pulmón, junto a la impresión cardíaca, justo sobre el mediastino medio. En esta zona el tejido pulmonar se encuentra con los bronquios, venas y otras estructuras que forman la raíz pulmonar. En el hilio pulmonar también se encuentran las estructuras de anclaje de los pulmones a la tráquea y al corazón.
47. Què és el pedicle pulmonar ? ¿ Qué es el pedículo pulmonar ? El pedículo pulmonar: es el conjunto de elementos funcionales (bronquios, arterias pulmonares y venas pulmonares) y nutricios (vasos, nervios y linfáticos bronquiales) que ingresan o emergen del tejido pulmonar 48. Què és el lligament pulmonar i què funció té ? ¿ Qué es el lligament pulmonar y qué función tiene? Por debajo del hilio pulmonar existe un pliegue de la pleura visceral que formará el ligamento pulmonar que sirve para fijar los pulmones.
49. Quina estructura cardíaca contacta amb la cara mediastínica del pulmó dret ? ¿ Qué estructura cardíaca contacta con la cara mediastínica del pulmón derecho ? La vena cava superior e inferior, también los surcos para la vena ácigos.
50. Quina estructura cardíaca contacta amb la cara mediastínica del pulmó esquerre ? ¿ Qué estructura cardíaca contacta con la cara mediastínica del pulmón izquierdo ? Surco de la aorta (ascendente y descendente).
51. Mitjançant quines estructures reben els pulmons sang oxigenada ? ¿ A través de qué estructuras reciben los pulmones sangre oxigenada ? Arterias bronquiales.
52. Mitjançant quines estructures drenen els pulmons sang no oxigenada ? ¿ A través de qué estructuras drenan los pulmones sangre no oxigenada ? Venas bronquiales.
Pàgina 6 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 53. Quin tipus de sang transporten les artèries pulmonars ? ¿ Qué tipo de sangre transportan las arterias pulmonares ? Sangre no oxigenada.
54. Quin tipus de sang transporten les venes pulmonars ? ¿ Qué tipo de sangre transportan las venas pulmonares ? Sangre oxigenada.
55. Quin tipus de sang transporten les artèries bronquials ? ¿ Qué tipo de sangre transportan las arterias bronquiales ? Sangre oxigenada.
56. Quin tipus de sang transporten les venes bronquiales ? ¿ Qué tipo de sangre transportan las venasbronquiales ?Sangre no oxigenada.
57. Què són les pleures i què funció tenen ? ¿ Qué son las pleuras y qué función tienen ? Las pleuras son membranas serosas que envuelven los pulmones y destinadas a facilitar el movimiento de los pulmones sobre las paredes de la caja torácica y a protegerlo.
58. Enumera les tres porcions de la pleura parietal Enumera las tres porciones de la pleura parietal Pleura parietal costal, diafragmática, mediastinica.
Pàgina 7 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 59. Quina estructura és el número 1 ? ¿ Qué estructura es el número 1 ? Aurícula derecha.
60. Quina estructura és el número 2 ? ¿ Qué estructura es el número 2 ? Aurícula izquierda.
61. Quina estructura és el número 9 ? ¿ Qué estructura es el número 9 ? Ventrículo izquierdo.
62. Quina estructura és el número 10 ? ¿ Qué estructura es el número 10 ? Ventrículo derecho.
63. Quina estructura és el número 7 ? ¿ Qué estructura es el número 7 ? Válvula mitral.
64. Quina estructura és el número 8 ? ¿ Qué estructura es el número 8 ? Válvula aortica.
65. Quina estructura és el número 12 ? ¿ Qué estructura es el número 12 ? Válvula tricúspide.
66. Quina estructura és el número 13 ? ¿ Qué estructura es el número 13 ? Válvula pulmonar.
67. Quina estructura és el número 14 ? ¿ Qué estructura es el número 14 ? Tabique interventricular.
68. Quina estructura és el número 3 ? ¿ Qué estructura es el número 3 ? Vena cava superior.
69. Quina estructura és el número 4 ? ¿ Qué estructura es el número 4 ? Aorta.
70. Quina estructura és el número 6 ? ¿ Qué estructura es el número 6 ? Venas pulmonares.
71. Quina estructura és el número 11 ? ¿ Qué estructura es el número 11 ? Vena cava inferior.
72. Què és la sístole ? ¿Qué es la sístole ? Pàgina 8 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia Durante la sístole ventricular (fase de contracción) los músculos papilares se contraen aproximado las válvulas y evitando que la sangre refluya hacia la aurícula. Las válvulas pulmonar y aortica se abren expulsando sangre por la aorta y tronco braquiocefálico.
73. Què és la diàstole ? ¿Qué es la diástole ? Cuando el corazón se relaja, válvula mitral y tricúspide se abren, pasando la sangre de aurículas a ventrículos.
74. Com es troba l’estructura 7 durant la fase de sístole ? ¿ Cómo se encuentra la estructura 7 durante la fase de sístole ? La vávula mitral se encuentra cerrada.
75. Com es troba l’estructura 9 durant la fase de sístole ? ¿ Cómo se encuentra la estructura 9 durante la fase de sístole ? Esta en presión porque el corazón se contrae para expulsar la sangre hacia la aorta.
76. Com es troba l’estructura 10 durant la fase de sístole ? ¿ Cómo se encuentra la estructura 10 durante la fase de sístole ? Esta en presión porque el corazón se contrae para expulsar sangre hacia el tronco braquiocefálico.
77. Com es troba l’estructura 12 durant la fase de sístole ? ¿ Cómo se encuentra la estructura 12 durante la fase de sístole ? La válvula tricúspide está cerrada.
78. Quines estructures de la figura presenten músculs papil.lars ? ¿ Qué estructurasde la figura presentan músculos papilares ? La válvula mitral (7) y la válvula tricúspide (12) 79. Quina funció tenen els músculs papil.lars ? ¿ Qué función tienen los músculos papilares ? Los músculos papilares se originan en la pared interna o endocardio del corazón y se continúan con las cuerdas tendinosas para insertarse en cada una de las valvas de las válvulas aurícula-ventriculares.
Sirven para contraerse para evitar el reflujo de sangre hacia la aurícula.
80. Quin tipus de sang trobem a 1 ? ¿ Qué tipo de sangre encontramos en 1 ? Sangre no oxigenada 81. Quin tipus de sang trobem a 2 ? ¿ Qué tipo de sangre encontramos en 2 ? Sangre oxigenada 82. Quin tipus de sang trobem a 9 ? ¿ Qué tipo de sangre encontramos en 9 ? Sangre oxigenada 83. Quin tipus de sang trobem a 10 ? ¿ Qué tipo de sangre encontramos en 10 ? Sangre no oxigenada 84. Enumera les estructures de la figura 3 que formen part de la circulació pulmonar.
Enumera las estructuras de la figura 3 que forman parte de la circulación pulmonar Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, vena pulmonar derecha inferior, vena pulmonar derecha superior, y tronco pulmonar. (11, 6) Pàgina 9 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 85. Enumera les estructures de la figura 3 que formen part de la circulació sistèmica.
Enumera las estructuras de la figura 3 que forman parte de la circulación sistémica Vena cava superior (3) y aorta (4).
86. Què és el surc coronari ? ¿ Qué es el surco coronario ? Las aurículas quedan separadas de los ventrículos a través del surco coronario (aurícula-ventricular anterior y posterior).
87. Què és el si coronari ? ¿ Qué es el seno coronario ? las venas cardiacas se reúnen en la región posterior en el seno coronario que desemboca en la aurícula derecha.
88. Quines estructures delimiten la cavitat pericàrdica ? ¿ Qué estructuras delimitan la cavidad pericárica ? Se sitúa entre la hoja visceral y parietal del pericardio seroso.
89. On s’origina l’impuls elèctric del cor ? ¿ Dónde se origina el impulso eléctrico del corazón ? El impulso eléctrico nace en el nodo sinusal, que se encuentra en la base de la vena cava superior 90. On s’origen les artèries coronàries ? ¿ Dónde se originan las arterias coronarias ? En la aorta encima de la válvula aortica.
91. Quines són les branques principals de l’artèria coronària esquerra ? ¿ Cúales son las ramas principales de la arteria coronaria izquierda ? Arteria interventricular anterior y arteria circunfleja.
92. Quina conseqüència tindrà l’obstrucció de l’artèria coronària esquerra ? ¿ Qué consecuencia tendrá la obstrucción de la arteria coronaria izquierda ? La obstrucción de la arteria coronaria izquierda tiene como consecuencia: una trombosis o ischemia.
93. Quines són les branques principals de l’artèria coronària dreta ? ¿ Cúales son las ramas principales de la arteria coronaria derecha ? Arteria interventricular posterior y ramas varias 94. Enumera les estructures que formen el sistema nerviós cardíac propi del cor Enumera las estructuras que forman el sistema nervioso propio del corazón Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, fascículo de Hiss, fibras de Punkinje.
95. On es localitza el mediastí superior ? ¿ Dónde se localiza el mediastino superior ? Se localiza desde el orificio torácico superior hasta T4.
96. A nivell mediastínic, on es localitza l’esòfag ? A nivel medistínico, ¿ dónde se localiza el esófago ? A nivel del mediastino superior y posterior.
97. A nivell mediastínic, on es localitza el cor ? A nivel medistínico, ¿ dónde se localiza el corazón ? A nivel del mediastino medio.
Pàgina 10 de 11 PRÀCTIQUES D’ANATOMIA II Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia “Gimbernat”.
Titulació Fisioteràpia 98. Què són els conductes galactòfors i on desemboquen ? ¿ Qué son los conductos galactóforos y dónde desembocan ? Cada glándula individual presenta un conducto excretor principal (conducto galactóforo). Los conductos galactóforos desembocan en los senos galactóforos.
99. Què són els sins galactòfors i on desemboquen ? ¿ Qué son los senos galactóforos y dónde desembocan ? Los conductos galactóforos finalizan en unas zonas dilatadas o reservorios a nivel del pezón (senos galactóforos). Los senos desembocan en el pezón.
100.Quina estructura delimita els nivells ganglionars a nivell de l’aixella ? ¿ Qué estructura delimita los niveles ganglionares a nivel de la axila ? El pectoral menor.
Pàgina 11 de 11 ...

Tags: