Examen juliol 2008 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Enginyeria ambiental
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Nom i Cognoms………………………………………………...………………………...
Departament d’Enginyeria Química Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 2ª convocatòria 9 de Juliol de 2008 PROBLEMA 1 ( 20 % de la nota. Temps 1 hora) A la depuradora d’aigües de Granollers volen posar un filtre de sorra ràpid per tal d’eliminar sòlids en suspensió d’un efluent secundari i poder utilitzar aquesta aigua com aigua de reg. L’enginyeria els hi subministra el filtre amb les següents especificacions: El filtre té una profunditat de 0.76m i està format per partícules de sorra amb una porositat de 0.42 i un factor de forma de 0.85, amb una distribució de mida de les partícules que es mostra en la següent taula: # tamiç % retingut dP (mm) 1 1 1.0 2 5 0.7 3 15 0.54 4 18 0.46 5 18 0.38 6 20 0.32 7 15 0.27 8 7 0.23 9 1 0.18 La pèrdua de càrrega a través del llit de sorra és constant i igual a 0.7m.
a) Si l’àrea de pas d’aquest filtre és de 12 m2, quin serà el cabal diari que podrà tractar? (Utilitza l’equació de Carmen-Kozeny per fer els càlculs) b) Pot funcionar per gravetat aquest llit? Raona la resposta.
Dades: Densitat: 1000 Kg/m3 Viscositat: 1.14·10-3 N·s/m2 Nom i Cognoms………………………………………………...………………………...
Departament d’Enginyeria Química Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 2ª convocatòria 9 de Juliol de 2008 PROBLEMA 2 ( 20 % de la nota. Temps 1,5 hores) En una indústria paperera tenen un efluent residual de 15000 m3/d amb una concentració de sòlids en suspensió de 820 ppm que no poden abocar directament a la llera pública i es plantegen aprofitar un sedimentador de 1400 m3 i 3.5 m d’alçada per eliminar els sòlids en suspensió d’aquest efluent.
Les anàlisis de laboratori d’aquest efluent donen els següents resultats de concentració de sòlids en suspensió en mg/l, per cada temps de presa de mostra i punt de presa de mostra de la proveta del test de sedimentació.
Profunditat (m) 0.5 1.5 2.5 3.5 40 369 631 713 738 Temps de presa de mostra (min) 80 120 160 200 240 238 476 590 656 164 361 492 574 107 287 402 492 66 230 344 418 41 180 262 360 280 33 148 230 303 a) Si el percentatge mínim d’eliminació de sòlids que han d’assolir és del 55%, podran aprofitar aquest sedimentador? b) Quin és el factor de càrrega d’aquest sistema? Nom i Cognoms………………………………………………...………………………...
Departament d’Enginyeria Química Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 2ª convocatòria 9 de Juliol de 2008 TEORIA 1 (30 % de la nota. Temps 1 hora) 1.- Dibuixa una seqüència lògica d’unitats i processos en una ETAP que prengui l’aigua d’un riu. Indica per cada unitat o procés quin és l’objectiu del tractament.
2.- Explica el procés de dessalinització d’aigua de mar per obtenir aigua potable Nom i Cognoms………………………………………………...………………………...
Departament d’Enginyeria Química Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 2ª convocatòria 9 de Juliol de 2008 TEORIA 2 (30 % de la nota. Temps 1 hora) 1.- Objectius de l’operació de Sedimentació. Tipus de Sedimentació i característiques més importants 2.- Explica com es realitza a Catalunya la Gestió dels Residus Industrials. Explica breument 3 vies de valorització o tractament de residus industrials ...