INTRODUCCIÓ AL SISTEMA RENAL (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Fisiologia i Fisiopatologia III
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 1

Vista previa del texto

FISIO III TEMA 6. INTRODUCCIÓ AL SISTEMA RENAL (o URINARI) 1) ORGANITZACIÓ GENERAL 2) FUNCIONS 3) ANATOMIA I HISTOLOGIA DEL RONYÓ 4) NEFRÓ . Estructura . Irrigació . Tipus de nefró 5) IRRIGACIÓ DEL RONYÓ El sistema urinari, o renal, esta format per els dos ronyons i les vies urinàries (urèters, bufeta urinària i uretra).
ORGANITZACIÓ GENERAL DEL SISTEMA URINARI 1 FUNCIONS DEL SISTEMA URINARI Des de l’arteria aorta hi ha una arteria renal que acaba donant lloc a una sèrie de vasos sanguinis que donen al nefró que és on es formarà l’orina.
Es produeix la formació d’angiotensina I a partir de la renina passant per l’angiotensinogen.
ANATOMIA I HISTOLOGIA DEL RONYÓ - Ens centrem al ronyo esquerre.
- Tot el ronyo està envoltat d’una capsula de teixit fibrós que li dóna consistència, però no envolta la zona del hil renal (els dos hils renals estan encarats). En aquest hil renal és per on surten les arteries, les venes, nervis, urèters.
- Els ronyons es troben en posició lumbar, aquets no estan en el peritoneu sinó que es troben darrera per tant es diu que són retroperitoneals.
- La capa més externa és la capsula que envolta el ronyo. Per sota d’aquesta trobem l’escorça i per sota hi ha la medul·la la qual queda fragmentada per culpa de les columnes renals.
- La medul·la és la suma de totes les piràmides renals (de piràmides renals el nº és variable).
- De la punta de la piràmide renal desemboca una estructura anomenada calzes menors.
Aquets 3 calzes menors van a parar als calzes majors.
- De calzes menors hi ha tants com piràmides renals, els majors desemboquen a la pelvis renal i dóna al urèter.
- La unió entre la punta de les piràmides renals i els calzes menors s’anomena papil·la renal.
- En els sinus renal s’acumula greix.
2 NEFRÓ - És la unitat funcional del ronyo, cada ronyó té un milió de nefrons.
- A la imatge podem observar la piràmide renal i a sobre una part de l’escorça.
- La primera part del nefró és la capsula de bowman. És una mena d’esfera que envolta un capil·lar sanguini que forma un cabdell i s’anomena capil·lar glomerular o glomèrul renal.
El conjunt de capsula de bowman i capil·lar glomerular s’anomena corpuscle renal o de maipghi.
- Dalt de la capsula de bowman trobem un tub que s’anomena túbul proximal.
Aquest acaba formant una nansa anomenada nansa de henle. Aquesta torna a pujar formant el túbul contornejat distal . Després d’aquest tenim el tub col·lector que és on s’acumula l’orina que es forma entre diferents nefrons.
3 IRRIGACIÓ DEL NEFRÓ - Si ens fixem a la zona de l’escorça trobem unes arterioles anomenades arteries interiobelars d’aquesta surten unes arterioles aferents.
- De cada una d’aquestes arterioles aferents es forma un capil·lar glomerular.
Hi haurà tantes arterioles aferents com capil·lars glomerulars.
- D’aquests capil·lars glomerulars on surt un altre vas anomenat arteriola eferent.
En general l’arteriola eferent és + petita que l’aferent ja que en una part de líquid s’ha filtrat al corpuscle renal.
- Després de l’arteriola eferent trobem una xarxa de capil·lars sanguinis que són els capil·lars peritubulars.
- La vena interobelar està situada a nivell d’escorça i situada paral·lelament amb l’arteria interobelar.
TIPUS DE NEFRONS - Els nefrons van a parar al tub col·lector.
- Tenim diferents nefrons: . Nefrons corticals: Situats a l’escorça. N’hi ha un 80-85%.
. Nefrons juxtamedul·lars: Situats a l’escorça però tindran la nansa de hendle projectada primer cap a munt després cap avall i torna a l’escorça entrant a la piràmide renal.
- Els capil·lars peritubulars tenen unes branques que baixen en paral·lel a la nansa de hendle i pugen en paral·lel a la nansa de hendle, aquets s’anomenen vasos rectes.
4 IRRIGACIÓ DEL RONYÓ - Des de l’arteria aorta tenim l’arteria renal aquesta entra pel hil.
- Un cop entra es segmenta formant una arteria segmentada.
- Les arteries interlobulars pugen per la piràmide renal i quan arriba a dalt de la piràmide passa a ser arteria arcuada aquesta està entre l’escorça i la piràmide.
D’aquesta es divideix en diferents arteries anomenades arteries interlobelars.
- La vena renal va a parar a la vena cava interior.
5 ...