Taula Substàncies transmissores (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 06/08/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

NT Característiques i Localització Glutamat (i Aspartat) GABA i Glicina ACh (acetilcolina) 5-HT Serotonina Síntesi → Principal NT aminoàcid excitador → Neurones glutamatèrgiq ues Sistema nerviós central Glutamina GABA → Principal NT aminoàcid inhibitori → Neurones GABAèrgiques Només en les neurones que l’utilitzen com a NT Les neurones GABAèrgiques es troben principalment a l’encèfal Glutamat Glicina → NT inhibitori → Neurones glicinèrgiques Medul·la espinal Serina (AA) → Neurones colinèrgiques → Efecte excitador (generalment) → SNC ○ Àrea septal ○ Nucli basal de Meynert ○ Tronc de l’encèfal → SNP → SNA Acetil coenzimA + Colina → Neurones serotonèrgiqu es → Efecte modulador Nuclis de Rafe Triptòfan Glutamat Aspartat GABA *Té lloc al botó terminal Glicina CAT Receptors i efectes postsinàptics Inactivació Funcions Implicacions Clíniques Receptors: → AMPA → Kainat → NMDA Són inotròpics.
Per recaptació: → Glial (principal) → Neuronal → NT excitador → Aprenentatge i memòria → Plasticitat i desenvolupament del SN → Acció excitotòxica Antagonistes no competitius exògens: → Drogues dissociatives ○ PCP ○ Ketamina ○ Memantina → Receptor GABA-A: ○ Inotròpic ○ Principal ○ Canal de clor → Receptor GABA-B: ○Metabotròpic ○ Proteïna G Per recaptació: → Glial → Botó terminal → NT inhibidors → Efectes sedants dels anestèsics generals (GABA).
→ Danys cerebrals ○ Isquèmia-hipòxia ○ Hipoglucèmia ○ Epilèpsia → Trastorns neurodegeneratius ○ Alzheimer ○ Huntington → Esquizofrènia → Ansietat → Epilèpsia → Corea de Huntington Degradació enzimàtica → Activació cortical → Atenció selectiva, aprenentatge i memòria → Son REM → Malaltia d’Alzheimer → Miastènia gravis → Hemicolini → Toxina botulínica → Verí de l’aranya vídua negra → Inhibidors de l’acetilcolinesterasa Recaptació → Degradació per MAO → Reutilització com a NT Regulació de: → Cicle vigília i son → Ingesta → Dolor → Conducta agressiva → Estats d’ànim → Depressió → TOC → Ansietat → Esquizofrènia → Trastorn bipolar → Síndrome premenstrual → Inhibidors MAO → Antidepressius tricíclics → ISRS → Fenfluramina → Sibutramina → Al·lucinògens → Receptor sensible a estricnina → Receptor no sensible a estricnina → Receptor nicotínic → Receptor muscarínic ACh + CoenzimA Triptòfan hidroxilasa 5-H-Triptofan AA Aromàtic descarboxilasa 5-H-Triptamina (serotonina) 7 receptors → Tots metabotròpics excepte 5-HT3 → Inhibitoris Farmacologia → GABA-A: ○ Esteroides ○ Benzodiazepines ○ Barbitúrics NT DA Dopamina NA Noradrenalina Característiques i Localització → Neurones dopaminèrgiq ues → Neurones noradrenèrgiq ues Síntesi → Via negroestriada → Via mesocorticolím bica Tirosina (AA) → SNA → SNC ○ Locus Coeruleus Tirosina (AA) Tirosina hidroxilasa L-DOPA AA aromàtic descarboxilasa Dopamina Tirosina hidroxilasa L-DOPA AA aromàtic descarboxilasa Dopamina DA-Beta-Hidroxilasa Noradrenalina Adrenalina → Neurones adrenèrgiques → Medul·la drenal i supradrenal Tirosina (AA) Tirosina hidroxilasa L-DOPA AA aromàtic descarboxilasa Dopamina DA-Beta-Hidroxilasa DA-Beta-Hidroxilasa Noradrenalina Feniletanolamina-Nmetil-transferasa Neuropèptid →Seqüències d’aminoàcids → Botó terminal de la neurona → Cèl·lula glandular Adrenalina Prepèptid Propèptid Escissió propèptid Emmagatzematg e pèptids *La síntesi té lloc en el soma Receptors i efectes postsinàptics → Tipus D1 (D1 i D5): ○ Post → Tipus D2 (D2, D3 i D4): ○ Poden ser post o pre Tots són metabotròpics → α-adrenèrgics (α1 i α2) ○ Sovint pre ○ Inhibidors → β-adrenèrgics (β1, β2 i β3) ○Generalment post ○ Excitadors → α-adrenèrgics (α1 i α2) ○ Sovint pre ○ Inhibidors → β-adrenèrgics (β1, β2 i β3) ○Generalment post ○ Excitadors → Receptors opioides: ○ ○ ○ Són metabotròpics i tenen un efecte inhibidor Inactivació Funcions →Recaptació: ○ Neuronal (principal) ○ Glial → Degradació: ○ MAO ○ COMT → Aprenentatge de conductes reforçades positivament → Addicció → Control moviments precisos → Esquizofrènia → Malaltia de Parkinson →Recaptació: ○ Neuronal (principal) ○ Glial → Degradació: ○ MAO ○ COMT → Estats de vigilància i alerta / Activació cerebral → Aprenentatge i memòria → Regulació respostes vegetatives → Regulació estats d’ànim → Resposta hormonal → Ansietat → Depressió → NT → Neuromoduladors → Neurohormones → Reforçament, gratificació → Inhibició respostes defensives típiques de l’espècie → Ingesta menjar → Anestèsia → Degradació per peptidases Implicacions Clíniques Farmacologia → Antidepressius (inhibidors de MAO A) → Anti-parkinsonians (inhibidors de MAO B) → Cocaïna → Amfetamina → Antipsicòtics ○ Atípics ○ Típics → Antidepressius (inhibidors de MAO A) → Cocaïna → Amfetamina → Propanolol → Salbutamol → Propanolol → Salbutamol → Analgèsics ○ Morfina ○ Heroïna → Codeïna → Metadona → Naloxona → Naltrexona ...

Tags: