Tema 2. El Balanç. Estructura Econòmica i Financera de l'Empresa (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de l'assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras Sobrevias a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA TEMA 2. EL BALANÇ: FINANCERA DE L’EMPRESA ESTRUCTURA ECONÒMICA I PATRIMONI EMPRESARIA L Una empresa implica una activitat productiva. Per fer aquesta activitat necessitarem recursos humans i recursos econòmics. Amb aquest tema ens referirem als recursos econòmics, que serà el patrimoni en el cas de l’empresa tenint en compte que els recursos humans no els podem mesurar en unitats monetàries.
Els recursos econòmics (estructura económica) són els que formen el patrimoni de l'empresa -el conjunt de béns, drets de cobrament i obligacions de l'empresa degudament valorats en relació amb al finalitat a què es destinen-.
- Béns: tot allò que pot ser apreciat i valorat per les persones a qui serveix.
Drets: quantitats de diners pendents de cobraments de les empreses.
Obligacions: conjunt de deures exigibles que té l’empresa.
Hem de tenir en compte que la empresa per funcionar necessita, a més de la seva pro pietat, obtenir finançament (com ho pago?). Amb aquesta afirmació ens referirem a l’estructura financera que estarà composta de:  Fonts Propis: Capital o reserves  Fonts Aliens: Préstecs d’entitats financeres o proveïdors INVERSIONS ACTIU (bens i drets) ESTRUCTURA ECONÒMICA - Maquinària i instal·lacions - Matèries primeres i altres existències - Aplicacions informàtiques i ordinadors - Patents i marques - Vehicles - Terrenys i construccions - Crèdit als clients - Tresoreria ......
FINANÇAMENT PASSIU (obligacions) ESTRUCTURA FINANCERA - Capital (aportacions dels propietaris) - Subvencions - Préstecs bancaris a curt o llarg - Crèdit dels proveïdors Crèdits de l´administració pública Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com BALANÇ DE SITUACIÓ El balanç de situació és una representació del patrimoni que utilitza una empresa per realitzar la seva activitat productiva. Serà un document obligatori que pertany a l’estàtica comptable ja que la empresa ho fa en un moment donat. Estarà compost per l’actiu i el passiu de l’empresa.
ACTIU Seran les inversions que ha realitzat l'empresa o als béns i drets que posseeix. És a dir, l'actiu és l'estructura econòmica de l'empresa.
Ha de complir tres característiques per ser un actiu: 1.
2.
3.
És un dret adquirit degut a un aconteciment passat.
L’empresa obté la propietat o el control d’algun bé o dret.
Aquest bé o dret pot generar beneficis futurs.
Si no respon a totes dons no es pot considerar un actiu.
Hi ha dues consideracions que hem de tenir en compte. La primera es que a vegades l’empresa pot tenir el control però no la propietat i encara serà un actiu. La segona es que el que generi beneficis futurs no ha d’estar ben determinat en el temps i ni tan sols fa falta que sigui segur per que sigui un actiu PASSIU Anomenem passiu al finançament de l'empresa o a les obligacions que posseeix. És a dir, l'actiu és l'estructura financera de l'empresa.
Ha de complir tres característiques per formar part del passiu: 1.
2.
3.
L’empresa ha rebut algun actiu o servei de l’exterior.
Encara no hem pagat aquests actius o serveis.
Hauré de pagar-los en el futur.
PATRIMONI NET El patrimoni net o net patrimonial és la riquesa de la empresa iestà format per: • • • Capital: Aportacions dels socis.
Reserves: Beneficis d'anys anteriors no redistribuïts o repartits entre els socis.
Pèrdues i guanys: El benefici o pèrdua de l'actual cicle comptable.
Calculem el patrimoni net mitjançant l'equació fonamental del balanç, que estableix que les inversions de l'empresa han de ser iguals al finançament que ha obtingut.
Cal dir que a vegades l'exigible o el passiu pot ser superior a l'actiu -quan hi ha pèrdues acumulades, per exemple-, però en aquest cas el patrimoni net és negatiu i, per tant, els socis tenen un deute amb l'empresa i han de posar-hi diners.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ESTRUCTURA Equació fonamental del balanç de situació 𝑨 = 𝑵 + 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒖 𝑵𝒐 𝑬𝒙𝒊𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 Els actius s'ordenen en el balanç segons la seva liquiditat, és a dir, segons la seva facilitat per convertir-se en diners. En altres paraules, els actius s'ordenen de menys a més liquiditat.
Quant als passius, s'ordenen de menys a més exigible.
Actiu (Béns i Drets) Passiu i Patrimoni Net(Obligacions) No Corrent(Estarà més d'un any a l'empresa) Net Patrimonial • Immobilitzat Intangible: Que no es pot Passiu No Corrent (S'ha de pagar en més d'un any) tocar, com patents o drets.
• Immobilitzat Material/Tangible: Que es Passiu Corrent (S'ha de pagar en menys d'un any) pot tocar, com maquinària.
• Immobilitzat Financer: financeres de més d'un any.
Inversions Corrent (Trigarà menys d'un any en convertir-se en diners) • Existències: Mercaderies...
• Realitzable: Drets de cobrament.
• Disponible: Diners al banc o en efectiu.
Les dues columnes sempre han de quadrar (ser el mateix import l’estructura econòmica i la financera).
L’indicador del fons de maniobra ens permetrà saber si l'empresa té problemes de tresoreria o solvència a curt termini -si podrà pagar els seus deutes a curt termini-. Es calcula de la forma següent: 𝑭𝑴 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒖 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 − 𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒖 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 Si és negatiu, l'empresa té problemes de solvència. Les possibles solucions a això seria renegociar el deute, vendre immobilitzat que no estigui relacionat amb l'activitat de l'empresa, fer ampliacions de capital...
Tanmateix, en empreses on es paga ràpid i cobra tard  no han de complir que el FM sigui positiu. Com ara els supermercats (Exemple: Mercadona).
Nota: Mai trobarem el valor d’un treballador en el actiu d’una empresa excepte en els casos dels clubs de futbol que tenen una normative especial.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com COMPONENTS ACTIU No corrent (més d’un any a l’empresa) - Immobilitzat intangible: no té una forma física. Poden ser patents, programes informàtics, I+D, drets de traspàs, etc.
Immobilitzat material: té forma física. Poden ser cotxes, vehicles, hardware, terreny, etc.
Inversions immobiliàries: quan es compra un actiu immobiliari per a tornar-lo a vendre.
Inversions financeres a llarg termini: accions que volen mantenir durant molt de temps.
Corrent - - Existències: mercaderies de l’empresa.
Realitzable: Tots els agents que em deuen diners.
 Client: Es qual algú ens deu diners per l’activitat pròpia de l’empresa.
 Deutor: Aquells que em deuen diners per aspectes que no estan relacionats amb l’activitat de la empresa (p.e: llogaters).
Inversions financeres a curt termini: que hem de liquidar abans d’un any.
Disponible: tots el que pot convertir en efectiu abans de tres mesos.
PASSIU Net o No Exigible: capital social i reserves, resultat de l’exercici.
Passiu no corrent: tots els deutes que he de tornar en més d’un any.
Passiu corrent: tots els deutes que he de tornar en menys d’un any.
 Proveïdors: Quan ens aporten algo físic.
 Creditors: Quan el que comprem son serveis.
VALORACIÓ Actius: Els valorarem al preu que ens han costat o si els hem produït internament al cost de producció, el que sigui més baix seguint el principi de prudència. L’excepció a aquesta regla seran els actius financers (accions, bons, etc.) que ho farem sempre pel preu de mercat.
Passiu: Hem de reconèixer en el passiu totes les obligacions i les valorarem pel seu valor de reemborsament.
...

Tags: