PROBLEMA 6 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 07/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA 6 Els embrions de ratolí assoleixen l'estadi de dues cèl·lules unes 24 hores després de la fecundació, i l'estadi de 8 cèl·lules unes 48 hores més tard. A l'estadi de 8 cèl·lules té lloc la compactació, un procés en el que les cèl·lules s'adhereixen entre elles molt més estretament, de manera que l'embrió passa de ser un grup de cèl·lules feblement associades entre elles a ser una esfera totalment segellada (Figura 1). El mecanisme pel qual té lloc aquest procés encara no està massa clar.
Vols saber si les unions gap es troben presents en les cèl·lules embrionàries (blastòmers) abans i després del procés de la compactació. Per estudiar aquesta qüestió utilitzes unes micropipetes molt fines de vidre que et permeten mesurar fenòmens elèctrics i al mateix temps injectar dins els blastòmers l'enzim peroxidasa de rave (HRP; 40.000 daltons) o bé el fluorocrom fluoresceïna (330 daltons). La fluoresceïna l'observes de color groc brillant quan sotmets els embrions a llum ultraviolada, mentre que la HRP la pots detectar fixant les cèl·lules i incubant-les amb el substrat adequat per aquest enzim.
Injectes embrions de ratolí en estadi de 2 cèl·lules i en estadi de 8 cèl·lules amb aquestes dues substàncies. En els dos estadis obtens resultats diferents en funció de si les microinjeccions les fas just després de la divisió cel·lular o bé un temps més tard, tal i com es mostra a la figura 2. Has de tenir en compte que algunes d'aquestes diferències poden ser degudes a la presència de ponts citoplasmàtics entre les dues cèl·lules filles, que es mantenen durant un cert temps després de la divisió cel·lular.
a) Com és que tant la HRP com la fluoresceïna passen al blastòmer veí en l'embrió en estadi de 2 cèl·lules primerenc però no en l'embrió en estadi de 2 cèl·lules tardà? HRP y fluorescencia entran ambas en la cel·lula durante el estado de las dos cel·lulas, es decir, durante las venticuatro horas posteriores a la fecundación. (Esto no se produce al final de este estado)porque las cel·lulas están conectadas por puentes citoplasmáticos, que permiten el paso de macromoleculas b) Per què la fluoresceïna passa a tots els blastòmers de l'embrió a 8 cèl·lules compactat, mentre que la HRP queda confinada al blastòmer on l'has injectada? Debido a las uniones Gap durante el estado de compactación de la formación del embrión. Como resultado, la fluorescencia puede entrar en todas las células durante la compactadión en el estdo embrionario de ocho células. Debido que las uniones Gap permiten el paso solo de moléculas de menos de 1000 daltons y por lo tnato, como el HRP es de 40000 daltons no podrá pasar y quedara confinado dentro de la celula en la cual fue inyectada al principio. Los diferentes resultados después y antes de la compactación indicando la formación de las uniones GAP son asociadas a la compactación.
c) Comparant els resultats obtinguts en els embrions a 8 cèl·lules abans i després de la compactació, quina conclusió pots treure sobre el moment de formació de les unions gap entre els blastòmers? Las uniones se forman después de la compactación ya que antes se pueden observar como en todas las células la fluorescència no se transmite entre los blastomeros, excepto en el primer caso, al inició en el estado de dos cèl·lulas donde el paso de la fluorescència entre blastomeros és a causa de la aparición de un puente citoplasmàtico.
d) En quin o quins dels 4 estadis de la figura 2 detectaries acoblament elèctric si fessis passar corrent per la micropipeta de la HRP i mesuressis els canvis de voltatge en la micropipeta de la fluoresceïna? Raona la resposta.
Si tu pones corriente en el electrodo de HRP, lo detectaras en el electrodo de fluorescencia solo al principio del estado embrionario de dos celulas y en el estado de ocho células compactado. Solo en estos dos estados las células están electrónicamente emparejadas. En el estado de dos células , el puente citoplasmático media la union entre la división de las células, por lo contrario, cuando la celula esta en el estado de ocho células, la unión gap es aque se encarga de mediar esta unión.
...