Prova Tema 4_Resolt (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova d'hidrostàtica Descripció: Aquesta prova conté deu preguntes sobre el capítol d'hidrostàtica Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 20:00 del dia 06-04-2006 fins les 15:00 del dia 07-04-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 08-04-2006 a les 12:00.
La prova consta de 10 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 15 minuts.
inici > Hidrostàtica 1. La densitat del gel marí oscil·la entre 860 i 920 g/l a) un iceberg pot tenir un 80% de fracció emergida b) un iceberg pot tenir un 90% de fracció sumergida c) quan es fon un iceberg per cada 920 g de gel l'aigua puja un litre d) totes les anteriors són certes inici > Hidrostàtica 2. La pressió de l'aire a l'atmosfera, a) Disminueix linealment amb l'altura b) Augmenta linealment amb l'altura c) Disminueix exponencialment amb l'altura d) Augmenta exponencialment amb l'altura inici > Hidrostàtica 3. Una premsa hidràulica utilitza aire comprimit a 7 atmosferes de pressió. L'èmbol té 30 cm de diàmetre. La premsa pot aixecar a) 3000 kg b) 30000kg c) 3000 tones d) cap de les anteriors inici > Hidrostàtica 4. La molècula de l’aigua és polar i les de l’oli o els greixos no. Això fa que la mescla energèticament sigui desfavorable. La manera d'obtenir una barreja estable a) És construint una emulsió b) És impossible obtenir una mescla estable c) S'aconsegueix pujant la temperatura d) Cap de les respostes anteriors és certa.
inici > Hidrostàtica 5. La hipòtesi d'incompressibilitat, s'aplica a un fluid a) quan la densitat no depèn de la pressió b) quan la densitat depèn de la pressió c) quan la densitat depèn de la pressió i de la temperatura d) cap de les anteriors inici > Hidrostàtica 6. La densitat del plom és més gran que la densitat del coure. Un bloc de 200 g de plom i un altre de 200 g de coure pengen d'un fil per sobre del fons d'un aquari ple d'aigua. Digueu quina de les afirmacions següents és certa a) La força ascensional és major en el plom que en el coure.
b) La força ascensional és major en el coure que en el plom.
c) La força ascensional és la mateixa en els dos blocs.
d) Cal disposar de més informació per poder dir alguna cosa.
inici > Hidrostàtica 7. En un vas d'aigua suren uns quants glaçons de gel. Quan els glaçons s'hagin fos, el nivell de l'aigua a) haurà pujat b) haurà baixat c) es quedarà igual d) depèn de la pressió atmosfèrica inici > Hidrostàtica 8. S'utilitza un monòmetre per mesurar la pressió d'un recinte. Si de sobte, la pressió manomètrica es duplica, a) la pressió absoluta del recinte també es duplica b) la pressió absoluta del recinte no es modifica c) la pressió absoluta es redueix a la meitat d) cap de les anteriors resposta és certa inici > Hidrostàtica 9. Els fluids, tenen un modul de rigidesa a) molt gran b) molt petit c) que pot ser indistintament gran o petit d) cap de les respostes anteriors és certa inici > Hidrostàtica 10. La pressió al fons del mar a 3000 m de fondària és a) 3 atmosferes aproximadament b) 300 Newtons/m*2 aproximadament c) 300 Pascals aproximadament d) Cap de les anteriors ...