2. Dia 16/02/2016 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de recerca en comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 20/03/2016
Descargas 55
Subido por

Descripción

Apunts Mètodes en Recerca de la Comunicació - Sessió 02
Ricardo Carniel
Periodisme

Vista previa del texto

Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 2. El procés d’investigació i les seves etapes. La seva aplicació a la investigació en comunicació 1. Tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives Quantitatiu Empíric-analític Dades estadístiques Significats objectius Control de la realitat Uniformitat conducta Enquesta, Anàlisi de contingut, experiment Exemples: índexs d’audiència TV, lloc de procedència esportistes, opinions sobre temes determinats Positivista Qualitatiu Recerques crítiques Significat actor humà Significats intersubjectius Investigar processos de construcció social Reconstruir conceptes i accions de la situació estudiada Entrevistes, grups de discussió, observació Construccions simbòliques*: cerca dels significats i símbols Interpretatiu En el qualitatiu no és només dades sinó que també inclou els significats intersubjectius de les persones.
*Construccions simbòliques: una cosa és preguntar opinió de si A o B i l’altra cosa es preguntar que entén una persona sobre un àmbit concret Quantitatiu Objectivitat Neutralitat Precisió Representativitat Informació Replicabilitat Qualitatiu Subjectivitat Empatia Riquesa Comprensió Significat Proximitat Classificació de Ruiz Olabuénaga Comparació Marc Disseny, tècnica i marc teòric Mostreig Quantitatiu Natural o artificial A priori Probabilístiques univers Qualitatiu Natural Emergent; canvi; contrast experimental Mostreig “opinàtic” (significatius) Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació Intepretació Aplicació replicativa Estudi de fets/casos Elements bàsics Generalitzar, extrapolar, universalitzar Dades mesurables i observables Unitats d’estudi fragmentables Contrastar dades concretes Especificar. Localista, universals concrets Context, espai, entorn: aplicació contextual, localista Casos. Aprofundir en el significat Captar sentit, elaborar una teoria contrastada 1.1 Tipologia d’investigacions 1.
2.
3.
4.
5.
Investigació pura (pure research) Investigació acadèmica (scholarly research) Investigació aplicada Investigació tècnica o comercial Investigació de mercat: tot el que es refereix a un mercat en concret En el nostre cas, el que ens interessa és la diferència entre la pura i l’aplicada. La pura està centrada fonamentalment en l’àmbit teòric: revisar teories, conceptes i intentar formular noves teories. És un àmbit de recerca que no treballarem en aquesta assignatura.
El que busquem nosaltres és la informació aplicada: informació que a partir d’unes teories ja existents, apliquem en un àmbit concret. És la més freqüent en l’àmbit acadèmic.
2. L’aplicació del procés d’investigació El procés d’investigació és el conjunt de fases successives que inclouen les activitats de preguntar, buscar i provar, i els resultats sobre el que estem plantejant i que aquestes etapes estan relacionades entre elles.
Consta de dues etapes: 1. Projecte d’investigació: els elements del projecte són els necessaris per a realitzar la recerca.
2. Realització de la recerca 2.1. Els passos del projecte (d’investigació) 1. Tema 2. Plantejament del problema de recerca • Objectius: generals, específics • Preguntes de recerca • Justificació de la recerca 3. Marc Teòric: és la base de l’estudi Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació • • • Antecedents teòrics del tema Revisió i justificació documental Construcció del marc teòric 4. Definició de la recerca 5. Hipòtesi 6. Disseny de la recerca 7. Pla de treball, periodització i cronograma 8. Pressupost 9. Índex de la futura investigació 10. Bibliografia L’índex seria quan el projecte ja s’ha realitzat i l’últim apartat la bibliografia del projecte, el material que s’ha reunit realitzant el projecte d’investigació A partir del projecte de recerca Són les fases a partir del projecte ja conclòs, que s’hauria de fer: 1. Revisió i ampliació marc teòric 2. Disseny dels instruments d’anàlisi 3. Recollida de les dades 4. Anàlisi de les dades. Prova i elaboració d’instruments de recollida de dades definitiu 5. Presentació de resultats 6. Elaboració de conclusions 7. Presentació i difusió de la recerca El projecte 1. Delimitar i definir l’objecte d’estudi 2. Àmbit disciplinari, teòric i metodològic 2.2 El tema: Primera aproximació al tema, al àmbit, al context que volem investigar. Hem d’intentar explicar l’estat del àmbit general en que volem emmarcar el nostre estudi. Plantejar el tema, donar línies generals de manera estructurada però sense entrar en molta profunditat.
Ø Ø o o o o Origen i sorgiment de la idea: Font Característiques de la idea: una mica més delimitats.
Vaguetat Inicial Antecedents Perspectiva científica Grau de coneixement dels temes à Aquest apartat doncs és explicar en línies generals una idea però d’una forma una mica més específica Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 2.2.1 Com seleccionar el tema? • • • • • • • • Oportú i actual Implicacions pràctiques Afecta a un sector ampli de la societat Afecta un sector estratègic de la societat Omple un buit en la recerca Aclareix conceptes ambigus Aplica tècniques diverses Revela noves dades 2.2.2 Determinar el problema Un dels errors al escollir un tema és que ho volem abordar tot, per això, hem d’identificar el problema i abordar-lo. Hem de fer una delimitació espaciotemporal (circumscripció) és a dir, establir coses com uns límits territorials, franges d’edat, quin tipus de mitjans analitzarem... Per exemple: Influència de la publicitat de TV en el consum de moda femenina Hem d’analitzar quin és l’estat de la qüestió de l’objecte d’estudi i també hem d’anar amb compte amb estudiar allò que ja s’ha estudiat. Això no vol dir que no podem fer una investigació que ja s’ha fet, ja que si que podem triar de punt de partida un treball ja realitzat per extreure nous coneixements a partir d’aquest, o bé estudiar una investigació ja feta per a actualitzar-la (per exemple, actualitzar una investigació de fa 20 anys i comprovar si encara en l’actualitat té vigència).
Per a identificar el problema, doncs, hem de posar un títol i un paràgraf introductori + resum extens i definició del problema que volem investigar 2.2.3 Passos a seguir: 1. Escollir el tema 2. Recopilar informació • Revistes científiques i professionals • Revistes no especialitzades • Resums d’associacions d’investigadors, bases de dades, situacions quotidianes, coneixements previs, hemeroteca.
3. Avaluar materials 4. Organitzar idees 5. Escriure el treball de recerca 2.2.4 regles (Umberto Eco) • • • • Que el tema correspongui a l’interès de l’investigador: que el tema ens desperti la curiositat Fonts assequibles: que s’hi pugui accedir Fonts manejables Metodologia a l’abast: també al nostre assoliment Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació Recomanacions d’Umberto Eco respecte a un bon tema: Ha de ser • Encàrrec • Interessant • Ensenyar • Manejable en els objectius • Susceptible de fer aportacions • Proporcionar prou informació • Apropiat per al públic (acadèmic) • Ha de mostrar les habilitats de l’investigador No ha de ser • Única font d’informació • Inassequible • Massa ampli • Conclusions i aportacions irrellevants • Complexitat • Massa popular [per repetits i tòpics] • Implicació emocional o ideològica • Inapropiats per al públic acadèmic 2.3 Objectius, preguntes, justificació de la recerca 1. Precisar els objectius de la recerca: N’hem de trobar un de general i tres/quatre màxim d’específics. Abordar què ens agradaria assolir amb aquesta investigació.
Ja que els objectius són elements d’acció, la forma correcte d’indicar-los és començant-los amb un verb en infinitiu. Els específics també han de portar a accions que portin a entendre el general 2. Preguntes de recerca: Primer hem de plantejar les preguntes, després els objectius (sobretot per a investigadors novells). Si plantegem una pregunta d’investigació, després la podem convertir en un objectiu. Al inrevés també seria el mateix 3. Justificar la recerca de la seva factibilitat: 1. Aportació teòrica: els seus resultats seran del camp teòric que estan estudiant, millorar i revisar les teories existents en aquell camp d’estudi.
2. Aportació metodològica: investigació que a més d’utilitzar metodologia innovadora per a l’estudi, aporta una nova tècnica d’investigació a la ciència 3. Projecció social: els resultats de la investigació poden ser d’especial interès a un grup de persones, que tingui projecció social a un grup de persones a partir dels nostres resultats Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació 4. Implicacions pràctiques: quan el resultat del nostre treball ens poden ajudar a resoldre aspectes concrets d’algun tema específic, un tema que es pugui ajudar a resoldre gràcies a la investigació.
5. Conveniència: és convenient per la societat revisar els element S’ha d’indicar perquè el nostre tema és factible, identificar un o varis criteris i explicar mínimament i perquè entenem que la nostra investigació s’aplica aquest criteri 2.4 Marc teòric i fonts documentals 1. Revisar la documentació: antecedents i revisió documental 2. Construir el marc teòric Quan construïm un marc teòric, hem de mirar quina informació tenim disponible i a més d’altres documents, estudis paral·lels i, a partir d’aquests elements, construir el nostre marc teòric. Anar buscant bibliografia i llegir material relacionat amb el tema per anar buscant informació.
2.5 Tipus d’estudi Per a definir la investigació comptem amb quatre categories, de tal manera que es podrà emmarcar en una d’elles.
Ha d’haver coherència entre els objectius i la investigació. Si definim els objectius l’estudi serà d’un caràcter o altre: Ø Exploratori: tema desconegut o molt molt nou, realment hi ha molts pocs estudis en aquest àmbit d’investigació (és un àmbit encara no treballat) Ø Descriptiu: estudis que analitzen, defineixen o detallen un comportament, fenomen o fet. Defineix temes que estan essent tractats en la investigació.
Ø Explicatiu: a més a més d’analitzar fenòmens i fets, busca entendre les raons i orígens dels fets i fenòmens. Busca conèixer, verificar, però també l’origen per a que aquest fenomen es doni, els motius que porten aquest fenomen a ocorri Ø Correlacional: estudi de dos o més aspectes per a fer una relació, establir una relació entre els elements. .
2.6 Piràmide dels processos Carme Rocamora i Seguí Mètodes de Recerca en Comunicació Bibliografia obligatòria: Del Río, O. y Velázquez, T. “Planificación de la inves4gación en Comunicación: fases del proceso”. Dins de: Ma Rosa Berganza Conde y José A. Ruíz San Román Inves,gar en Comunicación. Guía prác,ca de métodos y técnicas de inves,gación social en Comunicación. Madrid, McGraw-Hill, 2005, Cap. III: 43-76 Del Río, O. “El proceso de inves4gación: etapas y planificación de la inves4gación”. Dins de: Lorenzo Vilches (coord.) La inves,gación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. Barcelona, Gedisa, 2011, Cap. 3:67-93.
...

Tags: