Tema 3.6 Cristalls líquids liotròpics (M.J.García) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Farmacia galenica I
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 13

Descripción

Tema 3.6 de Farmàcia Galènica 1: "Cristalls líquids liotròpics"

Vista previa del texto

Galènica 1 3.6 CRISTALLS LÍQUIDS LIOTRÒPICS La formació de cristalls líquids liotròpics es produeix de forma espontània a concentracions molt elevades de tensioactius (superiors a la CMC). Són útils per estabilitzar emulsions.
Es poden formar 3 tipus de cristalls líquids liotròpics (CL): • CL laminar: són bicapes de tensioactius alternades amb capes d’aigua.
o Laminar directe: perquè es forma amb l’aigua, amb el cap enfora (en contacte amb l’aigua).
o Laminar invers: es forma amb oli, amb el cap endins i les cues enfora (en contacte amb l’oli).
Un liposoma és una bicapa de tensioactiu CL laminar directe tancat, formant una esfera. Les vesícules formades per CL laminar invers s’anomenen vesícules.
Els niosomes usats en cosmètica són liposomes formats amb tensioactius no iònics.
• CL hexagonal: es formen cilindres de tensioactius i aquests s’empaqueten en hexàgons. També existeix hexagonal directe i invers.
Les vesícules formades a partir de CL hexagonals s’anomenen ‘hexosomes’.
• CL cúbic: hi ha 5 estructures diferents de CL cúbic. Tenen una gran capacitat de solubilització.
Les vesícules formades a partir de CL cúbic s’anomenen ‘cubosomes’.
Podem aconseguir alliberació controlada de principis actius usant aquestes estructures.
Al laboratori, com podem veure o saber que hi ha CL? - El CL hexagonal i laminar presenten anisotropia, és a dir, que presenten diferents propietats segons la direcció de l’espai. Per això, fem servir polaritzadors de llum. Són dues capes que es col·loquen creuades i d’aquesta manera filtra totalment la llum. Quan es col·loca la mescla entre les capes i hi ha CL hexagonals o cúbics, sembla que s’hagi encès la llum, a això s’anomena birefringència.
- Per saber si és hexagonal o laminar, filtrem la llum al microscopi. Si fos una substància isotròpica es veuria tot negre. Si és laminar, es poden veure creus de malta. Si és hexagonal, es poden observar estructures irregulars en forma de ventall.
- El CL cúbic és isòtrop. A una concentració determinada, l’aigua amb tensioactiu no flueix, es torna molt viscós. Fem servir ‘saxs’ (Small Angle X Scattering), és un aparell de difusió de raigs X a angle petit. La distància entre els pics (anomenada ‘bragg’) és característica de cada CL.
Galènica 1 Si els cristalls líquids es forma en emulsió, és molt difícil veure la birefringència ja que el color de l’emulsió tapa la brillantor. Hauríem de mirar per microscòpia òptica amb filtrar de llum.
...