Tema 9 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  9:  ALTRES  TRASTORNS  PSICÒTICS   Hi  ha  dos  grans  patologies:   1. TRASTORNS   ESQUIZOAFECTIUS:   són   aquelles   patologies   en   les   quals   tenim   símptomes   esquizofrènics   i   símptomes   afectius.   Són   complicats   perquè   moltes   vegades   el   pacient   presenta   trastorns   afectius   i   si   no   l’explores   molt   no   te   n’adones   del   símptoma   esquizofrènic.   Difícil   abordatge,  no  els  veus  venir,  els  tractes  només  d’una  cosa  o  de  l’altra  i  no   acaba  de  millorar.  Al  llarg  de  l’evolució  del  trastorn  hem  d’anar  avaluant  al   pacient,   moltes   vegades   l’etiquetem   d’esquizofrènia   o   d’afectivitat   i   ens   guiem   per   l’etiqueta   i   no   ens   deixa   veure   que   està   evolucionant   cap   a   l’altre   trastorn.   2. TRASTORNS  BORDERLINE  O  TRASTORN  LÍMIT  DE  LA  PERSONALITAT:   frontera  entre  psicosis,  neurosis  i  trastorn  del  caràcter.  És  un  trastorn  que   presenta  símptomes  de  tipologia  més  psicòtica  o  més  neuròtica.   CLÍNICA:   1. Agressivitat:   reaccions   hostils.   Cometen   actes   antisocials,   grans   consumidors  de  tòxics.   2. Afectivitat   làbil:   canviant,  desbordant,  hipersensibilitat  davant  d’estímuls   no  massa  importants,  inestabilitat  emocional.   3. Dificultat/pertorbació   a   l’hora   de   relacionar-­‐se   amb   altres:   gran   dificultat  de  relació.  A  vegades,  sembla  que  són  sociables,  coneixen  a  molta   gent   però   no   es   vinculen   amb   ningú.   S’allunyen   de   la   gent,   o   s’enganxen.   S’enganxen   com   paràsits,   necessita   a   l’altra   persona   per   tot,   l’altra   surt   corrents.   Es   senten   molt   sols,   ja   sigui   perquè   no   es   relacionen   o   perquè   fugen  d’ells.   4. Manca   de   solidesa   de   la   pròpia   identitat:   despersonalització.   Es   descompensa.   Alteracions   de   la   identitat   molt   breus,   d’hores   i   torna   a   reorganitzar-­‐se.  Experiències  psicòtiques  molt  breus.     5. Forta   tendència   a   la   depressió:   sentiments   de   pèrdua,   d’abandonament   que   li   generen   sentiments   de   culpa,   el   porten   a   l’automutilació,   es   fa   mal.   Formes  desesperades  de  cridar  l’atenció  i  demanar  ajut.   6. Bon   contacte   amb   la   realitat:   no  està  dissociat,  no  hi  ha  dèficit,  no  hi  ha   deteriorament,   té   consciència   de   sentir-­‐se   malament   encara   que   li   costa   demanar  ajuda.   GRIKNER   ha  fet  una  classificació  dels  pacients  Borderline    des  de  més  a  prop   de  la  psicosis  a  més  a  prop  de  la  neurosis.     +     psicòtic           Tipus  1             Tipus  2             Tipus  3   +   n euròtic             Tipus  4     Tipus   1:   persona   que   evita   les   relacions   socials,   renuncia   a   les   relacions   significatives.   Excessos   d’ira,   s’enfada.   En   moment   es   desestabilitza.   Ex:   el   abuelito  de  Heidi.   Tipus   2:   pacient   que   desitja   la   relació   amb   els   altres,   la   busca   per+o   té   molta   dificultat   per   mantenir-­‐les.   És   agressiu,   dificultats   per   mantenir   el   vincle,   afectivitat   inestable.   Fracassen   en   el   fet   de   mantenir   una   relació   amb   els  altres.   Tipus   3:  persona  que  no  té  massa  necessitat  dels  altres  però  la  simula.  No   són   agressius,   personalitats   “com   si”   sembla   que   estableixen   una   relació   però  no  és  així.  Si  es  troben   en   un   grup   d’esquerres,   ell   és   d’esquerres,   si   és   un  grup  de  dretes,  ell  és  de  dretes.  Volen  sentir-­‐se  integrats,  acceptats  pels   altres,  s’adapten  a  tot.   Tipus   4:   persona   que   busca   la   relació   amb   els   altres   però   s’enganxa,   fa   relacions   de   dependència.   El   rebuig   per   part   dels   altres   els   genera   una   depressió   profunda,   poden   fer   intents   de   suïcidi,   es   poden   agredir,   poden   passar  situacions  de  molta  angoixa.     TRACTAMENT:   No  existeix,  són  molt  personalitzats.  Tractament  psicoterapèutic,  psicològic.  En   certs  moments  es  poden  beneficiar  del  tractament  farmacològic.  És  bo  que   treballin  en  grup,  conjuntament   ...