FAQ 1r parcial III (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   Examen  3     -­‐ Al  malalt  de  61  anys  que  es  diagnostica  de  nefropatia  membranosa,  quina  de  les  següents   proves  complementàries  no  faries?   a. Radiologia  de  tòrax   b. Sang  oculta  en  femta   c.
Hormones  tiroides   d. Aspirat  medul·lar   e. Determinació  d’ANAs  i  serologia  d’hepatitis  B  i  C     -­‐ Senyala  l’afirmació  correcta:     a. Hi   ha   proteïnúria   selectiva   en   menys   del   10%   dels   casos   de   síndrome   nefròtica   secundària  a  canvis  mínims  medul·lars.     b. S’entén   per   proteïnúria   selectiva   la   situació   en   la   que   es   filtren   proteïnes   de   càrrega  elèctrica  positiva  i  no  les  de  càrrega  negativa.     c.
Hi   ha   proteïnúria   selectiva   en   >90%   dels   casos   de   síndrome   nefròtica   secundària   a  nefropatia  membranosa.     d. S’entén  per  proteïnúria  selectiva  la  situació  en  la  que  es  filtren  proteïnes  de  baix   pes  molecular  i  no  les  d’alt  pes  molecular.     e. S’entén   per   proteïnúria   selectiva   la   situació   en   la   que   la   proteïnúria   és   la   única   dada  anormal  en  l’estudi  elemental  d’orina,  inclòs  el  sediment  urinari.       -­‐ Entre  aquestes  causes  d’IRA,  senyala  la  més  freqüent:     a. Glomerulonefritis   b. Necrosi  tubular  aguda   c.
Nefritis  intersticial  al·lèrgica   d. Vasculitis   e. IRA  per  obstrucció  urinària       -­‐ Quin  d’aquests  paràmetres  analític  no  és  propi  de  la  IRA  pre-­‐renal?   a. EFNa  <1%   b. Creatinina  urinària  /  creatinina  plasmàtica  >40   c.
  BUN  plasmàtica  /  creatinina  plasmàtica  >20   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   d. Na  urinari  >  20mEq/L   e. BUN  orina  /  BUN  plasmàtic  >8     -­‐ Quina  de  les  següents  és  una  complicació  freqüent  en  la  síndrome  nefròtica:     a. Trombopènia     b. Trombo-­‐embolisme   c.
Diàtesi  hemorràgica     d. Fractures  patològiques     e. Trombocitosis       -­‐ Les  troballes  en  immuno-­‐fluorescència  són  idispensables  per  al  diagnòstic  de:     a. GN  aguda  post-­‐estreptocòccica   b. GN  membrana-­‐proliferativa   c.
GN  extracapil·lar  amb  IR   d. Nefropatia  IgA   e. Nefropatia  membranosa     -­‐ En   la   síndrome   nefròtica   pura   s’associa   més   freqüentment   amb   alguns   dels   aspectes   morfològics  glomerulars:     a. Canvis  mínims   b. Dipòsit  lineal  d’Ig  en  l’estudi  d’immuno-­‐fluorescència   c.
GN  proliferativa  endo-­‐capil·lar  difusa   d. GN  proliferativa  extra-­‐capill·lar  difusa   e. Cap  de  les  anteriors     -­‐ Quin  d’aquests  processos  es  caracteritza  per  presentar  anticossos  anti-­‐MBG:     a. LES   b. Nefropatia  membranosa   c.
PSH   d. Síndrome  Goodpasture   e. Granulomatosis  de  Wegener     -­‐ La  troballa  de  proliferació  extracapil·lar  de  cèl·lules  epitelials  de  la  càpsula  de  Bowman   en  el  malalt  amb  síndrome  nefrítica  orienta  al  diagnòstic  de:     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   a. GN  esclerosant  focal   b. GN  ràpidament  progressiva   c.
Nefropatia  membranosa   d. Nefropatia  mesangial  IgA   e. Glomerulonefritis  mesangi-­‐capil·lar     -­‐ En   un   malalt   amb   nefropatia   secundària   a   reflux   vesico-­‐ureteral   que   presenta   proteïnúria   en   rang   nefròtic   amb   nivells   normals   d’albúmina   sèrica,   quin   és   el   patró   histològic  glomerular  habitual?   a. Nefropatia  membranosa   b. Glomerulonefritis  mesangi-­‐capil·lar   c.
Glomeruloesclerosi  focal  i  segmentària     d. Glomerulonefritis  proliferativa  mesangial   e. Canvis  mínims     -­‐ Un   pacient   amb   un   aclariment   de   creatinina   de   95mL/min,   presenta   proteïnúria   de   600-­‐ 800mg/24h  en  analítiques  periòdiques  realitzades  des  d’1  any  abans.  En  quin  estadi  de   MRC  es  troba?   a. Estadi  1   b. Estadi  2   c.
Estadi  3   d. Estadi  4   e. Estadi  5     -­‐ Quines   són   les   dues   causes   principals   de   MRC   entre   els   pacients   que   estan   amb   tractament  mitjançant  diàlisis?   a. Vascular  i  poliquistosis  renal   b. Intersticial  i  glomerular   c.
Diabetis  i  intersticial   d. Vascular  i  diabetis   e. Intersticial  i  poliquistosis  renal     -­‐ Un   pacient   de   76   anys   amb   IRC   en   estadi   4,   presenta   un   episodi   de   gastroenteritis   aguda   per   lo   que   acut   a   urgències.   En   l’analític   s’observa   un   empitjorament   de   la   seva   funció     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   renal   que   es   recupera   després   de   reposició   de   la   volèmia.   Quin   o   quins   dels   següents   mecanismes  creus  que  han  contribuït?   a. Disminució   de   la   pressió   hidrostàtica     intraglomerular   per   disminució   del   flux   plasmàtic  renal     b. Augment   de   la   pressió   hidrostàtica   intraglomerular   que   afavoreix   la   progressió   de  la  IR   c.
Necrosis  tubular  per  hipovolèmia   d. Cilindres  intratubulars  per  deshidratació   e. Hemo-­‐concentració  i  trombus  intraglomerulars     -­‐ Entre   els   següents   factors   de   risc   modificables   de   progressió   de   la   MRC,   eligeix   el   que   contribueixen  en  major  mesura:     a. HTA  i  proteïnúria   b. Dislipèmia  i  HTA   c.
Tabac  i  dislipèmia   d. Anèmia  i  HTA   e. Proteïnúria  i  dislipèmia     -­‐ Un   pacient   en   l’estadi   5   de   MRC   de   llarga   evolució,   presenta   símptomes   urèmics   i   un   vessament  pericardíac  de  quantitat  lleu-­‐moderada.  Quina  mesura  terapèutica  s’establex   d’immediat?   a. Administració  de  desmopressina  per  a  evitar  que  es  transformi  en  hemorràgic   b. Disminuir  la  ingesta  proteica  per  a  que  no  s’acumulin  productes  nitrogenats   c.
Restringir  líquids  per  a  disminuir  el  treball  cardíac   d. Diàlisis  intensiva   e. Pericardiocentesis     -­‐ El   mateix   pacient   anterior   amb   IRC   de   llarga   evolució   presenta   un   Ca   7mg/dL,   P   sèric   6,7mg/dL   i   PTH   700pg/dL   (valor   normal   ≤65pg/dL).   Si   es   corregeix   el   Ca   i   P,   que   passarà  amb  la  PTH?   a. S’elevarà  transitòriament  i  es  normalitzarà     b. Disminuirà  transitòriament  i  es  normalitzarà     c.
S’elevarà  al  nivell  que  correspongui  al  grau  d’hiperplàsia     d. Descendirà  al  nivell  que  correspongui  al  grau  d’hiperplàsia     e. Es  normalitzarà   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     -­‐ El   pacient   anterior   té   una   hemoglobina   de   9g/L   i   un   hematòcrit   del   27%.   Quin   és   el   tractament  específic  per  a  corretgir-­‐lo?   a. Transfusió  sanguínia   b. Fe  intravenós   c.
Eritropoetina  o  anàlegs  estimuladors  de  l’eritropoesi   d. Vitamines  B12  i  àcid  fòlic  (B9)   e. Diàlisis  per  a  depurar  les  toxines  urèmiques  responsables     -­‐ Quina  no  és  una  causa  de  diàlisis  urgent,  immediata  per  risc  vital:     a. Acidosis  metabòlica  severa   b. Hiperparatiroïdisme  sever   c.
Edema  agut  de  pulmó     d. Pericarditis  urèmia     e. Encefalopatia  urèmica     -­‐ Un  pacient  de  38  anys,  acut  a  l’hospital  per  oligúria  després  d’un  episodi  de  diarrees  amb   contingut   hemàtic   i   febre.   La   TA   està   elevada.   En   l’analítica   s’aprecia   una   creatinina   elevada,   trombopènia   i   anèmia   hemolítica.   En   el   frotis   de   sang   perifèrica   hi   ha   esquistòcits.  Quin  és  el  diagnòstic  més  probable?   a. Síndrome  hemolítica  urèmica   b. IRA  per  les  diarrees  i  alteracions  hematològiques  urèmiques   c.
Sèpsis  d’origen  digestiu  i  IRA  secundària   d. IRC  no  detectada  anteriorment  agreujada  per  la  gastroenteritis   e. Es  requereix  una  biòpsia  renal  per  arribar  al  diagnòstic       -­‐ Un  pacient  de  70anys  amb  mieloma  múltiple  presenta  una  proteïnúria  en  rang  nefròtic  i   una   creatinina   de   2mg/dL.   En   la   biòpsia   renal   s’observen   dipòsits   renals   glomerulars   d’un  material  vermell  Congo  +.  Quina  afirmació  és  correcta?   a. És  una  amiloïdosis  per  IR  i  la  proteïna  precursora  és  la  beta  2  microglobulina.     b. És   una   amiloïdosis   primària   i   les   proteïnes   precursores   són   cadenes   lleugeres   d’immunoglobulines.   c.
És  una  IR  per  ronyó  del  mieloma  amb  cilindres  intra-­‐tubulars.     d. És  una  amiloïdosis  secundària  i  la  proteïna  precursora  és  la  proteïna  AA.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   e. És   una   glomerulonefritis   immuno-­‐tactoide   per   dipòsit   de   cadenes   lleugeres   en   la   membrana  basal  glomerular.           ...