Ejercicios fisiologia humana (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 10
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 14:10 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 4: Fisiologia Cardiovascular ▶ Autoavaluació: cardiovascular Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Començat el Estat Completat el Temps emprat Punts Qualificació 6 13 14 Acaba la revisió Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta dissabte, 7 desembre 2013, 13:56 Acabat dissabte, 7 desembre 2013, 14:08 12 minuts 24 segons 7,45/14,00 5,32 sobre 10,00 (53%) Quin dels següents efectes NO són provocats per l'estimulació del sistema nerviós simpàtic? ¿Cuál de los siguientes efectosNO són provocados por la estimulación del sistema nervioso simpático? Trieu-ne una: a. Augment del volum diastòlic final.
Aumento del volumen diastólico final.
b. Augment del volum sistòlic.
Aumento del volumen sistólico.
c. Augment de la contractilitat miocàrdica.
Aumento de la contractilidad miocárfica.
d. Vasodilatació venosa.
Vasodilatación venosa.
Sense resposta Pregunta 2 D'acord a la Llei de Frank-Starling, el volum sistòlic augmenta si: Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta De acuerdo con la Lei de Frank-Starling, el volum sistòlico aumenta si: Trieu-ne una: a. si augmenta el volum sistòlic final.
si aumenta el volumen sistólico final.
b. si augmenta el retorn venós.
si aumenta el retorno venoso c. si augmenta la postcàrrega.
si aumenta la postcarga.
d. si augmenta la pressió arterial.
si aumenta la presión arterial.
e. si augmenta l'estimulació del sistema nerviós parasimpàtic al miocardi contràctil.
si aumenta la estimulación del sistema nervioso parasimpático en el miocardio contráctil Sense resposta Pregunta 3 Parcialment correcte Puntuació 0,75 sobre 1,00 Marca la pregunta En relació al cicle cardíac mecànic: 1. D'acord a la llei de Frank-Starling, el volum sistòlic augmenta si augmenta el volum diastòlic final, perquè la força creada per una fibra del múscul cardíac està directament relacionada amb la llargada del sarcòmer.
2. Inmediatament després de la diàstole ventricular s'inicia la fase d'ejecció de la sístole ventricular.
3. Si el volum diastòlic final no varia, però el volum sistòlic final disminueix, vol dir que el volum sistòlic ha augmentat .
4. La pressió del ventricle esquerra és major a la pressió de l'aorta durant el període d'ejecció .
Pregunta 4 El marcapasos del cor es el Parcialment correcte fibres autorrítmiques es propaga a les fibres contràctils del miocardi les quals es Puntuació 0,70 sobre 1,00 nodul sinusal . El potencial d'acció que generen les despolaritzen . Durant la fase de despolarització mantinguda (meseta) es produeix una entrada de https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157783 sodi Página 1 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 14:10 Marca la pregunta de l'espai intersticial al citoplasma juntament amb una LEC. La entrada calci de sodi sortida de del LEC al LIC desencadena la potasi entrada del LIC al de del reticle sarcoplasmàtic cap al citoplasma afavorint la contracció muscular. Un fàrmac que bloquegi els canals de calci a la membrana de la cèl·lula miocàrdica ocasionarà un/a disminució de la contracció muscular.
El marcapasos del corazón es el (nódulo sinusal - nódulo auriculo-ventricular - haz de His). El potencial de acción que generan las fibras autorrítmicas se propaga a las fibras contráctiles del miocardio las cuales se (despolarizan - repolarizan - hiperpolarizan). Durante la fase de despolarización mantenida o fase de meseta se produce una entrada de (sodio - calcio - potasio) del espacio intersticial al citoplasma junto a una (entrada - salida) de (sodio - calcio - potasio) del LIC al LEC. La (entrada - salida) de (sodio - calcio - potasio) del LEC al LIC desencadena la (entrada salida) de (sodio - calcio - potasio) del retículo sarcoplásmico al citoplasma favoreciendo la contracción muscular. Un fármaco que bloquee los canales de calcio de la membrana de la célula miocárdica ocasionará un/a (disminución - aumento) de la contracción muscular.
Pregunta 5 En relació al marcapassos fisiològic sinoauricular, indiqui la resposta FALSA: Correcte Con relación al marcapasos fisiológico sinoauricular, indique la respuesta FALSA: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Està situat a l’aurícula dreta Está situado en la aurícula derecha.
b. Presenta una major pemeabilitat al Na+.
Presenta una mayor permeabilidad al Na+.
c. Determina un retard entre la contracció auricular i ventricular.
Determina un retraso entre la conducción auricular y ventricular d. Rep aferències del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.
Recibe aferencias del sistema nerviosos simpático y parasimpático.
Sense resposta Pregunta 6 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta La sístole ventricular s'inicia ...
La sístole ventricular se inicia ...
Trieu-ne una: a. inmediatament abans del complex QRS.
inmediatamente antes del complejo QRS.
b. inmediatament després de finalitzar la ona P.
inmediatamente después de finalizar la onda P..
c. inmediatament després de l'ona Q.
inmediatamente después de la onda Q.
d. al inici de l'ona T.
al inicio de la onda T.
Sense resposta Pregunta 7 La pressió generada per la presencia de proteïnes plasmàtiques es coneix com.....
Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 La presión generada por la proteínas plasmáticas se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
b. Absorció Absorción.
c. Filtració.
Filtración..
d. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
Sense resposta Pregunta 8 Quina d'aquestes substàncies NO ocasiona vasodilatació: https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157783 Página 2 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 14:10 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Cuál de estas sustancias NO provoca vasodilatación: Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Histamina.
Histamina.
b. Augment de K+.
Aumento de K+.
c. Angiotensina II Angiotensina II.
d. Augment de CO2.
Aumento de CO2.
Sense resposta Pregunta 9 Quina d'aquestes substàncies és vasoconstrictora? Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 ¿Cuál de estas sustancias es vasoconstrictora? Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Histamina.
Histamina.
b. Vasopresina o ADH.
Vasopresina o ADH.
c. Disminució d'O2 a les arterioles sistèmiques Disminución de O2 a las arteriolas sistémicas.
d. PNA PNA.
Sense resposta Pregunta 10 La unió de l'acetilcolina als receptors muscarínics ocasionarà: Correcte La unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos ocasionará: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de la contractilitat miocàrdica.
Aumento de la contractilidad miocárdica.
b. Vasodilatació arteriolar sistèmica.
Vasodilatación arteriolar sistémica.
c. Disminució de la freqüència cardíaca.
Disminución de la frecuencia cardíaca.
d. Broncodilatació (dilatació bronquiols).
Broncodilatació (dilatació bronquiols).
Sense resposta Pregunta 11 Incorrecte La unió de l'adrenalina als receptors beta 2 adrenèrgics ocasionarà tots els següents canvis EXCEPTE: Puntuació -0,20 sobre 1,00 La unión de la adrenalina a los receptores beta 2 adrenérgicos ocasionará los siguientes cambios EXCEPTO: Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Broncodilatació (dilatació bronquiols).
Broncodilatación (dilatación bronquiolos).
b. Vasodilatació d'arteries i arterioles coronàries.
Vasodilatación de arterias y arteriolas coronarias.
c. Augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la frecuencia cardíaca.
d. Vasodilatació de les arterioles del múscul esquelètic.
Vasodilatación de arteriolas del músculo esquelético.
Sense resposta https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157783 Página 3 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 14:10 Pregunta 12 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Indiqui quin dels següents mecanisme s'activaria com a resposta a un augment de la pressió arterial: Indique cuál de los siguientes mecanismos se activaría como respuesta a un aumento de la presión arterial: Trieu-ne una: a. augment de l'activitat colinèrgica sobre el miocardi de conducció o autorrítmic.
aumento de la actividad colinérgica sobre el miocardio de conducción o autorrítmico.
b. augment del cabal cardíac.
aumento del gasto cardíaco.
c. augment de la secreció d'angiotensina II.
aumento de la secreción de angiotensina II.
d. activació del sistema nerviós simpàtic.
activación del sistema nervioso simpático.
Sense resposta Pregunta 13 Indiqui quin dels següents factors ocasionarà un augment de la pressió arterial: Correcte Indique cuál de los siguientes factores ocasionará un aumento de la presión arterial: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Alliberació d'adrenalina a la sang.
Liberación de adrenalina al torrente sanguíneo.
b. Vasodilatació generalitzada de les arterioles cutànies i abdominals.
Vasodilatación deneralizada de las arteriolas cutáneas y abdominales.
c. Estimulació dels receptors muscarínics del nòdul sinusal per acetilcolina.
Estimulación de los receptores muscarínicos del nódulo sinusal por acetilcolina.
d. Secreció del pètid auricular natriurètic.
Secreción del péptido auricular natriurético.
Sense resposta Pregunta 14 A l'inici de l'exercici, l'increment de la freqüència cardíaca és deguda a: Correcte Al inicio del ejercicio, el incremento de la frecuencia cardíaca es debido a ? Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Reducció de l'activitat simpàtica.
Reducción de la actividad simpática.
b. Augment de l'activitat parasimpàtica.
Aumento de la actividad parasimpática.
c. Reducció de l'activitat parasimpàtica.
Reducción de la actividad parasimpática.
d. Augment de l'activitat simpàtica.
Aumento de la actividad simpática.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157783 Página 4 de 4 ...