Examen parcial 2010 (2n parcial) (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Segon Parcial -- Grup 1 – 27-5-2010 1. En una llacuna circular de 2,5 m de fondària mitjana i de 100 m de diàmetre s'ha mesurat la producció primària amb el mètode de l'O2 (incubació in situ d'ampolles tancades durant 3 hores) i s'han obtingut els següents resultats: [O2] inicial = 10 mg O2/L; [O2] final ampolla il·luminada = 10.2 mg O2/L; [O2] final ampolla fosca = 9.6 mg O2/L. Considerarem que aquests valors són representatius de tota la columna d'aigua.
(a) Quina és la producció primària neta d'aquesta llacuna? (en gC·m-2·dia-1) [3 punts] (b) Associat a aquest flux d'energia i de carboni n'hi ha també dels altres nutrients. Si la relació atòmica entre C i P en el fitoplàncton és de 100:1, quina és l'absorció biològica de P associada a la producció primària neta del fitoplàncton? (en mmol P·m-2·dia-1) [2 punts] (c) Per a simplificar aquest ecosistema el dividim únicament en dos compartiments, la matèria particulada i la matèria dissolta, i considerem només dos fluxos amb cinètiques de primer ordre, l'absorció del PO43- dissolt per part del fitoplàncton i la mineralització de P particulat. També considerem que, a curt termini (dies), el sistema es pot considerar en un estat d'equilibri, i, en conseqüència, que les concentracions i els fluxos de fòsfor es mantenen constants i que no hi ha entrades ni exportacions a fora del sistema. Si la concentració de PO43- dissolt és de 0.1 μM i la taxa de mineralització del P particulat és de 0.05 dia-1, quina és la concentració (expressada en μM) de P total a la llacuna? [3 punts] (d) Suposeu que en un moment determinat s’aboquen 10 kg de (NH4)H2PO4. Aleshores, un cop s’hagi arribat a un nou equilibri, quina serà la concentració de P dissolt i de P particulat? [2 punts] (a) La PPN és la diferència entre la PPB i la R. Calculem primer aquests dos valors, transformem-los les unitats que se’ns demana i fem la diferència: R = [O2]i - [O2]f = 10.0 – 9.6 = 0.4 mg O2·l-1 PPB = [O2]l - [O2]f = 10.2 – 9.6 = 0.6 mg O2·l-1 Aquests valors es refereixen a 3 hores. Per passar-los a dies cal tenir en compte les hores de llum i les de foscor, ja que la PPB té lloc només en les hores de llum, mentre que la R té lloc durant les 24 h. L’enunciat no diu quantes hores de llum hi ha al dia, per la qual cosa ens cal fer una suposició raonable. En els càlculs que segueixen es consideren 12 hores de llum i 12 de foscor, encara que es poden considerar altres proporcions.
PPB = R= 0.6 mg O2 12 h 1mol O2 1mol C 12 g C 1000 l gC ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 2.5 m = 2.25 2 3 l ⋅ 3h 1dia 32000 mg O2 1mol O2 1mol C 1m m ⋅ dia 0.4 mg O2 24 h 1mol O2 1mol C 12 g C 1000 l gC ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 2.5 m = 3.0 2 3 1dia 32000 mg O2 1mol O2 1mol C 1m l ⋅ 3h m ⋅ dia PPN = PPB – R =2.25 – 3.0 = -0.75 g C·m-2·dia-1 (b) − 0.75 g C 1mol C 1mol P 1000 mmol P mmol P ⋅ ⋅ ⋅ = − 0.625 2 m ⋅ dia 12 g C 100 mol C m ⋅ dia 1mol P 2 (c) Aquest apartat no té sentit per un ecosistema amb PPN < 0 i amb un cicle de nutrients tancat.
(d) I si l’apartat anterior no té sentit aquest tampoc.
El que ha passat amb els apartats (c) i (d) és conseqüència d’una errada meva en l’enunciat. Els apartats (a) i (b) són correctes, ja que la PPN pot perfectament ser negativa en un ecosistema.
Us demano disculpes per l’errada.
A l’hora de puntuar l’exercici he tingut en compte només els dos primers apartats (6 punts el primer i 4 punts el segon).
...