T1 Percepció visual (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Disseny Bàsic
Año del apunte 2013
Páginas 46
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. Percepció Visual 1 / 46 D I S S E N Y B À S I C DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE JORDI VOLTAS i AGUILAR D I S S E N Y Percepció Visual 3r Quatrimestre B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 2 / 46 INTRODUCCIÓ D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 3 / 46 INTRODUCCIÓ http://www.panoramio.com/user/729751 D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 4 / 46 INTRODUCCIÓ En un projecte de disseny, la composició és la part més important per resoldre els problemes de comunicació visual.
És on el dissenyador controla el significat de les seves creacions per crear una resposta.
Podem preveure sempre la resposta? La composició consta d'unes regles comprovades que cal tenir en compte en el moment de desenvolupar els diversos treballs.
Aquestes regles estan vinculades a la ubicació dels elements, uns respecte els altres, però no són regles absolutes. El seu funcionament està lligat als processos de percepció.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 5 / 46 PERCEPCIÓ i COMUNICACIÓ VISUAL DISSENYADOR colors tonalitats contorns proporcions textures DISSENYADOR DISSENYADOR DISSENYADOR Condicionants de la percepció visual.
Lleis de la Gestalt USUARI D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 6 / 46 EQUILIBRI VERTICALITAT i EQUILIBRI són les primeres referències en els objectes i en la percepció de la realitat.
Intuïtivament hom pot ‘saber’ si quelcom estar proper o no al desequilibri.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 7 / 46 EQUILIBRI En la representació dels objectes, busquem la referència de la VERTICALITAT.
És un dels primers referents per ENTENDRE el que estem observant D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 8 / 46 TENSIÓ No tots els objectes del nostre entorn presenten una ESTABILITAT aparent.
Però en el moment d’afegir uns eixos referencials, l’objecte passa a entendre’s de manera estable.
Quan podem ORDENAR la realitat la fem més ASSIMILABLE.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 9 / 46 TENSIÓ Les referències les afegim intuitivament i de manera no consicent per entendre l’objecte.
I quan és prou complex com per no ajustar-se a les referències? • • • • Formes orgàniques Variacions inesperades de les formes Canvis d’escala i de continuïtat Canvis de en els eixos referencials… D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 10 / 46 TENSIÓ Les opcions compositives van de la senzillesa, i la previsibilitat A la força, la variació, la confusió… En funció del grau d’una o l’altra parlarem de TENSIÓ en la composició.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 11 / 46 TENSIÓ AQUESTA COMPOSICIÓ ÉS ESTABLE D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 12 / 46 TENSIÓ Tot i lo anterior, està demostrat que: • • • D’entrada es dona més pes a la verticalitat i a la horitzontalitat per davant de la seva absència.
Davant d’un tríptic, es busc primer informació en la part central que en els laterals (referència vertical).
Un cop recorreguda la referència vertical s’explora la horitzontalitat de la meitat inferior.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 13 / 46 TENSIÓ La manca d’equilibri i de regularitat és un element desorientador.
És un mitjà eficaç per crear una resposta al proposit del disseny.
Trencar els referents de verticalitat i equilibri poden afegir un valor innovador als nostres dissenys D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 14 / 46 ANIV ELLAME NT i AGUSAME NT L’aprofitament de les ubicacions lligades a eixos i referències d’equilibri per associar elements crea ANIVELLAMENT D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 15 / 46 ANIV ELLAME NT i AGUSAME NT En el cas d’un rebuig de les zones de referència de manera clara direm que estem en zona d’AGUSAMENT.
En aquest cas, igual que en zona d’ANIVELLAMENT, es deixa clara la intenció de situar els elements en un punt concret, identificable, destacat.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 16 / 46 ANIV ELLAME NT i AGUSAME NT En el cas d’ubicació dels elements amb ambigüitat, l’observador farà l’esforç per trobar un significat a les relacions que s’estableixen.
Aquesta mena de composicions tendiran a confondre.
La ambigüetat i la comfusió s’han d’evitar.
És preferible un disseny que • • • generi estabilitat o tensió Armonitzi o contrasti Relacioni o trenqui Però mai ambigu D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 17 / 46 ANGLE INFERIOR ESQUERRE D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 18 / 46 ANGLE INFERIOR ESQUERRE Influència del sentit de lectura? No ho sabem D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 19 / 46 GESTALT Corrent Psicològic i Filosòfic que contraposa la GLOBALITAT a l’ATOMISME.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 20 / 46 GESTALT Propietats principals: EMERGÈNCIA. En percebre elements independents com a formes simples, el procés de comprensió és capaç de donar un sentit global. A partir d’aquell moment, els formes simples ja no es perceben de manera independent.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 21 / 46 GESTALT Propietats principals: REIFICACIÓ. És el procés CONSTRUCTIU a partir de la percepció en el que s’experimenta més informació espaial de la que realment s’està percebent.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 22 / 46 GESTALT Propietats principals: MULTIESTABILITAT. A partir d’una representació ambígua, el procés de comprensió modularà, de manera inestable, entre les diferents opcions que ofereixi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 23 / 46 GESTALT Propietats principals: INVARIÀNCIA. És la propietat de la percepció que fa que poguem reconeixer un mateix objecte en representacions on l’objecte ha patit transformacions de posició, d’escala, deformacions, rotacions, d’estil representatiu. La imatge mental final fa referència, de manera invariant, al mateix objecte.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 24 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt PROXIMITAT. Amb objectes iguals, el procés de percepció tendeix a identificar els elements que estan propers com a super-unitats respecte els que estan separats.
Així, en el procés perceptiu podem veure Un gran grup de cercles, o Tres grans grups de cercles, però en cap cas percebem 36 cercles individuals.
http://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_grouping D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 25 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt SEMBLANÇA. En igualtat de condicions, la percepció reb estiumuls igual com a part d’un mateix element, i estímuls diferents com a part d’un objecte diferent http://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_grouping D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 26 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt TANCAMENT. En el procés de percepció tendim a entendre els objectes complets malgrat se’ns presentin incomplets.
http://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_grouping D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 27 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt CONTINUÏTAT. Davant d’objectes que es representen superposats, hom tendeix a entendrels com a elements complets.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 28 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt CONTINUÏTAT. Davant d’objectes que es representen superposats, hom tendeix a entendrels com a elements complets.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 29 / 46 GESTALT Lleis de la Gestals LLEI DE L’EXPERIÈNCIA. Els conceptes globals estant, inevitablement, sotmesos al bagatge cultural de l’observador. S’associa al conjunt de condicionants Subjectius (la suggestió i la influència del grup) Robert Laws (1851-1934) D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 30 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt LLEI DE LA SIMPLICITAT (O llei de Prägnanz). Davant ambigüitats en les representacions, hom tendirà més a veure les opcions simples per davant de les complexes.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 31 / 46 GESTALT Lleis de la Gestalt LLEI DE LA SIMETRIA. Som simètrics i la manera d’entendre la realitat és a través de la simetria.
D’aquesta manera, objectes que es representen simètrics es perceben bidimensionals assimètrics Mentre que objectes que es presenten generen la presumció de tridimensionalitat.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 32 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Figura - Fons Mentre que el fons és el context, la forma és el que es perceb. Tantmateix, es poden crear abigüitats, i on una persona veu un gerro, una altra pot veure dues cares.
Quan dos camps tenen la meteixa línia comú, la figura és La que adquereix la forma, i no el fons.
El fons es perceb continu darrera de la forma.
La figura es perceb més propera a l’espectador.
La figura es recorda, el fons no.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 33 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Figura – Fons. Exemples D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 34 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Figura – Fons. Exemples D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 35 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ L’anàlisi d’atributs Comprensió del tot a partir de les parts que el composen. Quan es tracta d’un llenguatge visual codificat (per exemple, l’escriptura), es creu que el procés de comprensió és atomitzar i comparar cadascun dels codis amb els elements individuals memoritzats. Un cop realitzada la comparació i trobada la correspondència, en cas d’ambigüetats, el context ajudarà a entendre el missatge global.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 36 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ L’anàlisi d’atributs D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 37 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ L’anàlisi d’atributs C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 D05 CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 357484N 7R484J4ND0 MUCH0 C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05, 0CUL705 Y PU3N735.
CU4ND0 357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 70D0 R3DUC13ND0 3L C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4.
P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 LL0R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0.
C0MPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N: 64574M05 MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0 CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 L1364 4 D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4 4M1574D, 3L 4M0R Y 3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NRR31R.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 38 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Percepció de profunditat Percebem el mon en tridimensionalitat.
Quan les representacions són ambígües, els atorguem de manera ràpida una tercera dimensió per fer-les més fàcils d’entendre Exemple per superposició.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 39 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Percepció de profunditat Percebem el mon en tridimensionalitat.
Quan les representacions són ambígües, els atorguem de manera ràpida una tercera dimensió per fer-les més fàcils d’entendre.
Hom espera veure més gran l’objecte situat a primer pla.
La característica visual que explica millor la profunditat és el gradient de textura.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 40 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Percepció de profunditat Exemple per perspectiva i gradient de textura.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 41 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Percepció de profunditat Exemple per variació geomètrica D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 42 / 46 ALTRE S CONDICIO NANTS DE LA PE RCEPCIÓ Constància perceptual Els indicadors de profunditat ens diuen quines dimensions relatives han de tenir objectes iguals col—locats en plans diferents.
En el moment de representar-los iguals, degut a la profunditat aparent, els objectes es percebran de dimensions diferents.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 43 / 46 I L—L U S I O N S d e l a PE R C E P C I Ó Percepció de moviment aparent En un intent per rectificar les posicions lleugerament desplaçades dels eixos d’equilibri, ens pot semblar que aquesta imatge no està fixe.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 44 / 46 I L—L U S I O N S d e l a PE R C E P C I Ó Percepció de perspectiva aparent D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 45 / 46 I L—L U S I O N S d e l a P E R C E P C I Ó Percepció de dimensions diferents D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 1. Percepció Visual 46 / 46 I L—L U S I O N S d e l a PE R C E P C I Ó Percepció de tonalitats diferents D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA ...