Tema 04: Atenció Farmacèutica 1_Fàrmacia Clínica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Tema 4. Atenció farmacèutica I Segons Mikael (1975) és la cura que els malalts necessiten i reben per assegurar la seva seguretat i ús racionals dels medicaments.
Més endavant, Brodie (1980) introdueix aspectes per facilitar la continuïtat en el procés.
L’atenció farmacèutica és procés sistemàtic, global i eficient per arribar a uns objectius del tractament (efectiu, segur i còmode per el pacient), identificar, resoldre i prevenir possibles problemes relacionats amb els medicaments que puguin interferir en aquests objectius i garantir una evolució positiva del pacient (Cipolle, 1998) Problemes relacionats amb els medicaments (PRM): són aquelles situacions que causen (PRM reals) o poden causar (PRM potencial) l’aparició de un resultat negatiu associat l’ús de medicaments (RNM).
Llistat de PRM que poden causar o causen un RNM: • • • • • • • • • • • • • • Administració errònia del medicament Característiques personals Conservació inadequada Contraindicació Dosis, pauta i/o duració no adequada Duplicitat Errors en la dispensació Errors en la prescripció Incompliment Interaccions Altres problemes de salut que afecten al tractament Probabilitat d’efectes adversos Problema de salut insuficient tractat Altres Quan el pacient té comorbiditat vol dir que té varis problemes de salut a la vegada.
Resultats negatius associats a la medicació (RNM): són els resultats negatius en la salut del pacient, no adequats a l’objectiu de la farmacoteràpia, associats o que poden estar associats a la utilització de medicaments.
Categories de RMN: • • • Necessitat: o Una necessitat del medicament (problema de salut no tractat) o Una no necessitat de medicament Efectivitat: o Una inefectivitat no quantitativa o Una inefectivitat qualitativa Seguretat: o Una inseguretat no quantitativa o Una inseguretat quantitativa Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Cas clínic 1: A un pacient de 53 anys que recentment se li ha diagnosticar una angina de pit, se li ha prescrit nitroglicerina en forma de sistema d’administració transdèrmic (Diafusor 10 mg/24h), en una pauta de 1 pegat cada dia (traient-se’l per la nit). El pacient ens diu que alguns dies se li oblida posar-se’l.
Tipus de PRM: mala administració, oblit de l’administració, Categoria RNM: inefectividad quantitativa Intervenció: remarcar que el pacient ha de complir be el tractament perquè el rics de angina de pit es molt elevat. Sinó se l’ha de derivar al especialista per tal de veure si te una altre formula farmacèutica.
Cas clínic 2: Una dona executiva de 46 anys, ha sigut tractada amb èxit d’un primer episodi de úlcera duodenal amb ranitidina 150mg comprimit recobert cada 12 hores (Zantac) durant un mes. Ara està amb tractament de manteniment (1 comprimit de 150mg per la nit) A més, pren famotidina (Pepcid 10 mg) que té a casa i que sempre li ha anat bé.
Tipus de PRM: de no necessitat automedicació Categoria RNM: necessitat duplicitat de la farmacologia quan no necessita la segona, una no necessitat del medicament Cas clínic 3: Un home diagnosticat de hipertensió arterial essencial. Després de comprovar que les mesures higienico-dietetiques no eren capaces per si soles de reduir els valors de pressió arterial, el metge li prescriu un medicament antihipertensiu.
El pacient porta prenent la dosi màxima del medicament prescrit 4 mesos, però segueix amb els valors de pressió arterial elevats. El pacient diu que no ha deixat de prendre ningun dia el fàrmac i ho ha fet seguint pa pauta prescrita.
Tipus de PRM: característiques personals (eficàcia vs efectivitat) problemes de salut insuficientment tractats Categoria RNM: ineficàcia no quantitativa Cas clínic 4: A un adolescent els seu metge privat li ha prescrit sulfat ferrós (Ferogradumet 150mg) en una pauta posològica de 1 comprimir al dia durant 6 mesos.
Aproximadament als dos mesos, l’adolescent ve a la oficina de farmàcia amb dos noves receptes del medicament indicat.
Parlant amb ella ens diu que esta prenent 2 comprimits casa dia ja que quan arriba a casa no s’encorda de la dosi però ho va tenir clar al llegir el prospecte: “casos excepcionalment greus poden exigir més de un comprimit” i el seu cas d’anèmia segons ella era serio.
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica_Palmira Homedes Tipus de PRM: problema de seguretat. En un principi si que el necessitava Categoria RNM: Una inefectivitat qualitativa Cas clínic 5: En un estudi realitzat per un grup de farmacèutics comunitaris de Catalunya van avaluar la PRMRNM derivats de l’ús de AINE en mallats de tercera edat, i van observar que la incidència majors corresponia a: • Pauta de gastroprotecció “sense dolor” (pauta fixe): Tipus de PRM: els pacient de la tercera edat són pacient de risc per tant, ha de prendre gastroprotecció si tenen un tractament amb AINES. Hauria de ser una dosi pautada crònica, i la seva dosi seria insuficient.
Els pacients que fan l’estudi tenen una dosis, pauta i duració no adequada.
Categoria RNM: efectivitat: una inefectivitat quantitativa • Reaccions adverses secundaries a la utilització de gastroprotectors Tipus de PRM: probabilitat de Efectes adversos Categoria RNM: problema de seguretat: no qualitativa • Malalts ancians que prenen crònicament AINE i necessitaven de gastroprotecció Tipus de PRM: probabilitat de Efectes adversos Categoria RNM: necessitat: una necessitat al medicament ...