TEMA 3: EL COMPTE. CONCEPTES I CLASSES (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura INTRODUCIIÓ A LA COMPTABILITAT
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 44
Subido por

Vista previa del texto

Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull TEMA 3: LA CUENTA. CONCEPTO Y CLASES  El mètode comptable capta, mesura i registra les transaccions de l’activitat productiva  Transacció: Intercanvi de l’empresa amb l’exterior  El mètode Comptable: Etapes, funcions i instruments ETAPA FUNCIÓ INSTRUMENTS Anàlisi de les dades de les Anàlisi comptable i Principi de dualitat transaccions identificació de fluxos Mesura i valoració de Quantificació Principis comptables i fluxos normes de valoració Registre comptable de les Inscripció de transaccions Convenis de registre i transaccions representació Informació de la síntesi Agregació. Determinació de laPrincipis comptables i renta i la riquesa. Comptes normes d’elaboració de anuals comptes anuals  Qualsevol transacció queda plasmada en un document: les ventes i compres a les factures, els pagaments de salaris en les nòmines, els moviments de diners en apunts a les comptes anuals...
A partir dels documents s’extrauen les dades per a identificar els fluxos de la transacció  L’anàlisi comptable d’una transacció es realitza sempre des del punt de vista de la empresa que comptabilitza les transaccions  En una transacció existeixen mínim dos fluxos oposats, un d’entrada i un de sortida, amb valor monetari equivalent: - Recursos: drets cedits en una transacció - Aplicacions o treballs: drets obtinguts en una transacció  Tot treball està finançat per un o mes recursos de valor equivalent (principi de dualitatsempre)  Per a elaborar la informació comptable es precís convertir els fluxos reals amb els seus equivalents monetaris amb un criteri concret i objectiu: normes de valoració.
Exemple: la identificació i valoració de fluxos: l’empresa. A compra una màquina al comptat.
Valoració de la màquina: 10.000€ (el que ha costat adquirir-la)  Transacció: l’intercanvi (la compra)  Fluxos: l’intercanviat Treball (drets que obté l’empresa A): Màquina (10.000€)flux real Recursos (aplicació) (drets que cedeix l’empresa A): Diner (10.000€)flux financer  Les transaccions es registren en dos suports: el llibre diari i el llibre major Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull  Llibre diari: s’inscriuen per ordre cronològic les transaccions externes a mesura que van succeint.
Periòdicament i durant 12 mesos. Comença en un assentament d’obertura, amb finalitat d’ajuntar un període i un altre, i acaba en un assentament de tancament  Apareixen cinc columnes: - Deure. Valor de les aplicacions - Deure. Nombre de les aplicacions - Columna central: identifica els drets intercanviats, units per la lletra “a” - Haver: Nombre dels recursos - Haver: Valor dels recursos  Assentament: cada una de les anotacions al llibre diari  Llibre major: Classifica per naturalesa els fluxos de les diferents transaccions. Ofereix informació sobre l’evolució de cada element i el valor de la magnitud fons en un instant del temps. Es el conjunt de tots els comptes  Compte: unitat més petita de classificació i registre dels fluxos de les transaccions. A cada flux correspon un compte - Deure: recull de les aplicacions - Haver: recull els recursos - Abonar: anotar a l’haver - Carga: anotar al deure  Tècnica de la partida doble: tota transacció implica, com a mínim, dos comptes, una que es carga i una altra que s’abona. El conjunt d’anotacions al que deure és igual a les notacions a l’haver.
 Saldo: comparació entre les aplicacions i els recursos d’un compte. Diferència entre deure i haver.
 Saldo deutor: deure>haver. Aplicacions  Saldo creditor: deure<haver. Recursos  Compte saldat: deure=haver  El balanç de comprovació se sumes i saldos agrega la informació del llibre major per a comprovar que s’ha respectat la tècnica de la partida doble (aplicacions=recursos; carga=abonaments; suma del deure=suma de l’haver) Document entremig. Finalitat de veure si la informació del llibre diari i el llibre major és correcta.
 El PGC (a la seva 4a i 5a part) ofereix un model d’estructura de comptes, definint continguts i relacions comptables entre elles. 9 grups: Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull - Grup 1: Finançament bàsic. Comptes que registren fonts de finançament propis i alienes en venciment > 1 any Recursos (Saldo creditor) - Grup 2: Immobilitzat Comptes que recullen inversions i altres despeses per adquisicions amb permanència > 1 any Actiu no corrent (Saldo deutor -28 i 29) - Grup 3: Existències Comptes que reflecteixen els estocs de materials de l’empresa.
Permanència < 1 any Tenen rotació. Saldo deutor – compte 39 - Grup 4: Creditors i deutors per operacions de tràfic Comptes que expressen drets de cobrament i obligacions de pagament. Origen de l’activitat productiva habitual. Venciment < 1 any Saldo deutor (drets) Clients; Saldo creditor (obligacions)proveïdors - Grup 5: Comptes financeres Comptes que recullen els medis líquids disponibles i drets i obligacions amb venciments < 1 any. No neixen de l’activitat productiva habitual Diners de tresoreria - Grup 6: Compres i despeses Comptes que reflecteixen les adquisicions destinades, generalment, a consums del període - Grup 7: Ventes i ingressos Comptes que reflecteixen els ingressos del període - Grup 8: Despreses imputades al patrimoni net - Grup 9: Ingressos imputats al patrimoni net Grups 1-5Comptes patrimonials. Balanç de situació Grups 6-7PiG. Comptes de gestió.
Grups 8-9Estat de canvis en el patrimoni net  El PGC utilitza un sistema decimal per a agrupar els comptes: Grup 3. Existències 30. Comercials 300. Mercaderia A 3001. Mercaderia A (tipus 1) 3002. Mercaderia A (tipus 2) 301. Mercaderia B 31. Matèries primeres 310. Matèria Prima A 311. Matèria Prima B  Els codis dels compte a vegades tenen significat especial - Terminació en x9 (excepte subgrup 19): deteriorament - Terminació x8 (subgrups 2 i 6): amortitzacions Són comptes correctius  La 4a i 5a part del PGC no son obligatòries. Cada empres pot definir el seu pla de comptes i relacions El Registre Comptable. Fases  Apertura de la comptabilitat Llibre diari. Assentament d’obertura: s’anoten al deure els comptes amb saldo deutor i a l’haver les de saldo creditor Assentament d’obertura primera etapa del cicle comptable i té la finalitat de traspassar els saldos dels comptes de l’últim balanç tancat en el moment N, al diari i majors de l’any que s’inicia Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull Llibre major: S’obre un compte per a cada element (amb saldo deutor o creditor)  Fase de registre: S’anoten les transaccions al diari i al major seguint la tècnica de la partida doble. Prèviament a la determinació del resultat s’elabora el balanç de sumes i saldos.
 Regularització de comptes: Es verifica i ajusta, si procedeix, el valor del saldo de cada compte. Es determina el resultat comptable comparant els comptes d’ingressos i despeses i incorporant-les al compte de pèrdues i guanys Regularitzar els assentaments  Tancament de la comptabilitat: Assentament de tancament. Se salden tots els comptes de major que en aquell moment tenen saldo. Es traspassa la informació del balanç de situació final: els comptes amb saldo deutor en l’actiu (generalment) i al passiu els comptes amb saldo creditor (generalment) No es pot anotar res més fins que no s’obri el registre comptable Assentament de tancament És la última etapa del cicle comptable, té com a finalitat saldar tots els comptes patrimonials que tenen saldo. Aquests comptes patrimonials recullen les magnituds fons que després es plasmen en el Balanç de Situació Llibres oficials (Regulats pel Codi de Comerç) A depositar al Registre Mercantil (del lloc del domicili social)  Diari de Comptabilitat  Balanç i Comptes - Balanç de Comprovació de Sumes i Saldos - Balanç de Situació - Pèrdues i Guanys - Inventari d’Existències  Llibre d’Actes  Llibre d’Accions Nominatives (SA)  Llibre de Participacions socials (SL) Altres  Llibre major de comptes corrents  Registres d’IVA: (Fras. Emeses i Fras. Rebudes)  Registres de béns d’inversió La societat ha de conservar els llibres, correspondència, documentació i justificants de l’activitat durant 6 anys des de l’últim assentament.
Dates i terminis  Tancament de l’exercici 31-12-07  Formulació de Comptes (3 mesos) fins el 31-03-08  Informe d’Auditoria, si es el cas (mínim un mes) 30-04-08  Legalització Llibres Oficials de l’exercici, fins 30-04-08  Aprovació dels Comptes per Junta, màxim fins 30-06-08  Pagament Impost de Societats, 25 dies després de la Junta (el 25 del 7 es el límit per a pagar l’IS, per això la junta es fa el 30/06): 25-07-08  Presentació Registre Mercantil (1 mes després de la Junta) 30-0708 ...