Examen juny 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Geologia
Año del apunte 0
Páginas 4
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

EXAMEN GEOLOGIA (Juliol 2006) Nom i cognoms: ……..………………………………… Grup: ……..…..
L’examen teòric consta de 30 preguntes amb 3 opcions per pregunta. Només una de les 3 opcions és la correcta. Es puntuarà sobre 30 de manera que cada resposta correcta és 1 punt, respostes incorrectes resten 0.3 punts i preguntes en blanc ni sumen ni resten res.
Què són les “pillow lavas”? A. estructures de refredament pròpies de laves fluïdes.
B. estructures de refredament de la lava quan les colades segueixen un fort pendent.
C. estructures de refredament de la lava en colades submarines.
Quin dels següents mètodes correspon a una tècnica de datació absoluta? A. Bioestratigrafia B. Anàlisi de les relacions de tall entre intrusions C. Anàlisi de la proporció d’isòtops radiactius El període de retorn és l’interval de temps mitjà transcorregut entre …………………. que igualen o excedeixen una magnitud donada: A. dues inundacions B. dos terratrèmols C. dos esdeveniments Si una seqüència de roques sedimentàries es disposa en estrats verticals, llavors: A. els estrats més antics són els de granulometria més grollera B. l’edat relativa dels estrats no es pot determinar sense altres evidències C. tots els estrats s’han format al mateix temps L’escorça oceànica: A. té una edat variable entre Paleozoic i Mesozoic B. esdevé progressivament més antiga cap a la dorsal oceànica C. esdevé progressivament més jove cap a la dorsal oceànica La fotografia adjunta correspon a un aflorament de la serralada prelitoral catalana. Segons la geometria i disposició dels materials, indiqueu de quina estructura es tracta.
A. és una falla inversa B. és una falla normal C. és una discordança angular Entenem per textura de les roques: A. La mida, forma i organització dels grans d’una roca B. La composició dels grans d’una roca C. La mida, forma, organització i composició dels grans d’una roca Quin o quins són els problemes associats amb la combustió del carbó? A. pluja àcida B. emisió de CO i CO2 C. ambdós (A i B) En quina de les següents grans unitats geològiques de Catalunya no és probable trobar-hi roques metamòrfiques? A. Pirineu B. Conca de l’Ebre C. Serralades costaneres catalanes En què difereix un granit d’una riolita? A. en la textura o microestructura B. en la seva composició mineral C. en la textura i també en la seva composició química El procés mitjançant el qual la matèria en dissolució precipita en els porus del sediment, omplint els espais i unint els grans s’anomena: A. compactació B. cimentació C. recristal.lització Les plaques litosfèriques estan constituïdes per: A. astenosfera i mantell superior B. escorça continental i oceànica C. escorça i mantell superior La litificació de dipòsits d’argila dóna lloc a: A. calcàries B. gresos C. lutites El petroli és el resultat de A. La degradació anaeròbica de materia orgànica acumulada en sediments marins B. La degradació anaeròbica de materia orgànica acumulada en sediments lacustres C. La degradació anaeròbica de materia orgànica acumulada en terrasses fluvials La transformació dels feldspats en minerals de l’argila té lloc mitjançant un procés de: A. hidròlisi B. dissolució C. meteorització mecànica o física La deriva litoral és el resultat de A. El moviment de les plaques tectòniques B. L’acció de l’home sobre el paisatge litoral C. El retreballament exercit per un front d’ones oblic a la costa Un aflorament rocallós presenta estries glaciars de direcció NW-SE. En quina direcció es movia el gel? A. Cap al NW B. Cap al SE C. Es podria haver mogut tant en direcció NW com SE Quin és el principal procés responsable de la formació de les cavitats càrstiques? A. meteorització mecánica B. dissolució dels carbonats C. hidròlisi Què és el cabal d’un corrent fluvial? A. el producte de l’àrea de la secció inundada per la velocitat del corrent B. el volum d’aigua promig transportada pel corrent fluvial C. el balanç entre l’escolament concentrat en el corrent fluvial i la infiltració Un jaciment mineral és: A. Una concentració de minerals explotable que té o pot adquirir un valor econòmic B. Una concentració de minerals explotable que en l’actualitat no té valor econòmic C. Una concentració anòmala de minerals Actualment, quin és el principal recurs energètic del planeta? A. els combustibles fòssils B. l’energia geotèrmica C. l’energia nuclear Cambrià, Ordovicià i Silurià: A. són períodes del Cenozoic B. són períodes del Mesozoic C. són períodes del Paleozoic En quin context geològic és probable trobar un jaciment de petroli? A. a 5 km de fondària, en una seqüència de roques metamòrfiques plegades B. en el subsòl, a 2.5 km en materials calcaris.
C. en cap dels dos contextos anteriors.
La intensitat d’un terratrèmol és A. Depèn de la vulnerabilitat d’una zona B. Està directament relacionada amb l’energia alliberada per un terratrèmol C. Depèn de l’elasticitat de les roques En quina de les següents situacions és favorable la formació d’un aqüífer? A. en un sistema càrstic altament fracturat B. en un substrat sorrenc per sobre de nivells impermeables d’argiles C. en ambdues situacions (A i B) La fotografia mostra una falla que aflora en un tall de carretera. De quin tipus de falla es tracta? A. és una falla normal B. és una falla inversa C. és una falla de direcció El risc geològic consisteix en: A. La probabilitat que es produeixi un fenomen geològic amb capacitat destructiva B. Els danys associats a un fenomen C. La combinació de les opcions anterior La facilitat de pas de l’aigua per l’interior d’una roca és: A. La porositat B. La permeabilitat C. La conductivitat El patrimoni geològic A. es troba en espais naturals B. es troba en espais naturals i associat a valors biòtics C. es troba tant en espais naturals com en espais antropitzats Quin tipus de falles produeixen engruiximent de l’escorça? A. falles normals B. falles inverses C. falles de direcció ...