Examen febrer 2005 1ª part_(amb respostes) (2) (2005)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Febrer (1a. Part). Curs 2004-2005 PERMUTACIÓ 2 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 30 preguntes tipus test.
2) Les úniques respostes possibles són Cert, Fals o resposta en Blanc. Cada pregunta correcta val 1 punt i cada error descompta 1 punt. Les respostes en blanc no sumen ni resten punts.
3) Si us plau, contesteu en el full del Centre de Càlcul marcant amb llapis o bolígraf blau o negre les respostes segons: A = CERT; B = FALS. Si us plau, utilitzeu el sistema de numeració de la dreta, donat que permet anul·lar respostes equivocades.
4) També s’han de respondre les preguntes posant una creu en la casella que correspongui en cada cas (Cert o Fals) que hi ha al costat de cada enunciat.
5) En tot cas, sempre que es presenti un dubte en una pregunta determinada es donarà preferència a les respostes posades en el full del Centre de Càlcul.
6) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
7) Duració màxima de l’examen: 1 hora i 15 minuts (aprox. 2.5 minuts per pregunta) La puntuació màxima d’aquesta primera part és de 30 punts.
CERT 1) En el famós experiment de Rutherford es va provar que l’àtom era essencialment buit FALS X 2) La massa del neutró és lleugerament superior a la de l’electró X 3) L’energia dels orbitals 3p i 3d de l’àtom de Ti (Z=22) és la mateixa perquè ambdós estan igualment apantallats pels electrons més interns X 4) Un orbital atòmic 2s és més difús (densitat electrònica més extesa en l’espai) que un orbital 1s X 5) Per a l’àtom d’hidrogen, l’estat quàntic que correpon a n=4 i l=2 s’anomena genèricament orbital 4f 6) El nombre quàntic principal n condiciona els valors que pot prendre el nombre quàntic l X X 7) Aquest estat per a l’àtom Z=8 és un estat fonamental 1s X 2s 2px 2py 2pz     8) A igualtat de nombre quàntic principal n els metalls alcalins són els elements dels grups principals més electropositius X 9) El PI(Be) > PI(B) i el PI(N) > PI(O) [Nota: Z(Be)=4, Z(B)=5, Z(N)=7, Z(O)=8] X 10) Si un element forma més d’un anió els radis iònics respectius disminueixen en augmentar la càrrega negativa X 11) A igualtat de nombre quàntic principal n els metalls alcalins són els elements dels grups principals que presenten menor radi atòmic X 12) Les següents molècules són isoelectròniques (tenen el mateix nombre d’electrons de valència) i presenten una estructura de tetràedre regular: [BeCl4]2-, SiF4 i [SO4]2- X 13) La hibridació és una aproximació matemàtica per a explicar la forma geomètrica d’algunes molècules que es basa en la mescla d’almenys dos orbitals atòmics de l’àtom central per tal de generar un conjunt de nous orbitals anomenats orbitals híbrids X 14) Un orbital molecular  enllaçant es pot generar a partir de dos O.A.
2px que es recobreixen (interaccionen) de manera lateral X 15) Quan dos orbitals atòmics idèntics d’àtoms idèntics es combinen sempre donen lloc a dos orbitals moleculars (O.M.), un d’enllaçant i un d’antienllaçant X CERT 16) El primer compost orgànic sintetitzat al laboratori va ser l’àcid acètic FALS X 17) La dioxina més tòxica coneguda, la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdioxina o abreujadament 2,3,7,8-TCDD, es pot formar accidentalment quan es manipulen fenols clorats en condicions extremes (altes T, medi bàsic, ...) X 18) La major part de les dioxines que ingerim els humans provenen de la carn, el peix i els productes làctics que consumim X 19) El DDT ha estat un insecticida molt emprat des del seu descobriment fins als anys ’70 del S.XX. Ara el seu ús està prohibit en els països rics perquè entre d’altres motius afecta seriosament la capacitat reproductora de molts ocells i es bioacumula espectecularment en la cadena alimentària X 20) Els compostos clorats derivats dels hidrocarburs (o organoclorats) han estat emprats durant força anys com a pesticides. Aquests compostos són poc contaminants perquè es biodegraden molt ràpidament X 21) Els bifenilspoliclorats (PCBs) van ser emprats fins als anys ’70 com a agents refrigerants en transformadors elèctrics. Aquests transformadors, un cop deixen d’estar en ús, no cal tractar-los de cap manera especial ja que els PCBs es biodegraden ràpidament en el medi ambient X 22) Els hidrocarburs aromàtics polinuclears (PAHs) es poden considerar derivats de la fusió (o unió) d’anells de benzè X 23) Els hidrocarburs aromàtics polinuclears (PAHs) es poden formar durant la combustió incompleta de la fusta i el carbó, però no del petroli ni del quitrà del tabac X 24) Els sòlids iònics són generalment tous, fràgils i mecanitzables X 25) El nombre de coordinació (N.C.) d’un àtom en un sòlid cristallí és el nombre d’àtoms veïns directament més propers que hi ha al seu voltant X 26) Les forces de dispersió de London (dipol induït-dipol induït) són més intenses que les forces d’enllaç (pont) d’hidrogen X 27) Les anomenades forces de van der Waals són energèticament febles i actuen de la mateixa manera en qualsevol direcció de l’espai (són adireccionals) X 28) Els fumadors tenen en el seu cos un contingut en Cd més elevat que els no fumadors. Aquest fet es deu a la contaminació parcial amb Cd dels fosfats inorgànics que s’empren com a adobs en els cultius X 29) Els humans ingerim més metalls pesants a través de l’aigua que bevem que no pas a través del menjar 30) Un dels compostos de Pb que més problemes ambientals han provocat són els derivats orgànics de Pb(IV) emprats com a agents antidetonants de la gasolina –p.ex. (CH3)4Pb i (CH3CH2)4Pb X X ...