Examen setembre 2008 (1) (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 7
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 5 de setembre de 2008 Teoria 1.
Els constituents del nucli són: a) Neutrons i electrons.
b) Protons i electrons.
c) Protons i neutrons.
d) Nucleons i electrons.
2.
El nombre màssic es defineix com: a) El número de protons del nucli.
b) El número de neutrons del nucli.
c) La massa del nucli.
d) El número total de nucleons de l’àtom.
3.
El a) b) c) d) són: isòtops.
isòtons.
isòbars.
isòmers.
4.
Quin del següents isòtops del carboni és el més abundant: a) 12C.
b) 13C.
c) 14C.
d) 15C.
5.
Un isòbar del 40K (Z=19) és el: a) 39K (Z=19).
b) 39Ca (Z=20).
c) 39Sc (Z=21).
d) Cap dels anteriors.
6.
L’experiment de Rutherford: a) mostra que les càrregues positives de l’àtom ocupen la regió central i al seu voltant es troben els electrons.
b) mostra que l’espectre de radiació emès per un àtom és discret.
c) demostra la inestabilitat nuclear.
d) mostra la distribució de la massa nuclear.
7.
L’energia d’enllaç nuclear: a) dóna un criteri sobre l’estabilitat nuclear.
b) s’obté a partir de les masses dels constituents del nucli.
c) s’obté a partir de les masses dels constituents de l’àtom.
d) és major per a àtoms lleugers.
8.
El nucli de 13C (Z=6) conté: a) 7 protons.
b) 7 electrons.
c) 6 neutrons.
d) Cap de les anteriors.
9.
Per a nuclis amb A>50 es compleix: a) N=Z.
b) N<Z.
c) N>Z.
d) N/Z ≅ 1.6.
10. Quin dels següents núclids és un producte d’espal·lació radioactiu? a) 14C b) 137Cs c) 40K.
d) 232Th 11. En un procés de captura electrònica un protó es transforma en un neutró. Quin tipus de partícula s’emporta l’energia residual de la reacció: a) Un neutrí.
b) Un antineutrí.
c) L’electró.
d) Cap.
12. Quin dels següents radionúclids no pertany a la cadena de desintegració radioactiva de l’238U? a) 210Pb b) 222Rn c) 234Th d) 212Po 13. Els fotoelectrons emesos en l’efecte fotoelèctric procedeixen principalment de la capa: a) K.
b) L.
c) M.
d) N.
14. La pèrdua d’energia d’una partícula alfa en un medi material: a) és inversament proporcional a la seva velocitat.
b) és inversament proporcional al quadrat de la seva velocitat.
c) és inversament proporcional a la densitat del material.
d) és inversament proporcional al nombre de protons de la partícula alfa.
15. A la pèrdua d’energia d’una partícula carregada per unitat de longitud de recorregut se l’anomena: a) abast.
b) poder de frenada.
c) ionització específica.
d) recorregut lliure mig.
16. Quin dels següent tipus de radiació crea més parells d’ions quan travessen un material: a) Partícules alfa.
b) Partícules beta.
c) Radiació γ.
d) RX.
17. Les partícules alfa perden la seva energia bàsicament per: a) col·lisió.
b) radiació de frenada.
c) efecte Compton.
d) cap de les anteriors.
18. La pèrdua d’energia dels fotons mitjançant la creació de parells: a) Provoca l’aparició instantània de 2 electrons.
b) Permet observar l’aparició d’un fotó i un electró de 0,511 MeV.
c) Té lloc bàsicament per la interacció electromagnètica del nucli lleugers.
d) Converteix un fotó en un electró i dos parells de fotons de 0,511 MeV cadascun.
19. En l’efecte fotoelèctric: a) el número de fotoelectrons augmenta en augmentar la intensitat de la llum incident.
b) el número de fotoelectrons incrementa en augmentar la freqüència de la llum incident.
c) el número de fotoelectrons incrementa en augmentar la longitud d’ona de la llum incident.
d) Cap de les anteriors.
20. L’emissió de llum per un àtom excitat s’anomena: a) fluorescència.
b) fosforescència.
c) excitació.
d) la a) i la b) són certes.
21. Els raigs X produïts per la interacció d’electrons en un medi material de Z elevat estan constituïts fonamentalment per: a) raigs X característics.
b) radiació de frenada.
c) raigs X característics i radiació de frenada al 50%.
d) electrons molt accelerats.
22. La diferència de massa entre el neutró i el protó: a) influeix de manera positiva en la inestabilitat β-..
b) influeix de manera positiva en la inestabilitat β+.
c) el neutró i el protó tenen masses iguals.
d) cap de les anteriors 23. En un procés de conversió interna: a) s’emeten electrons monoenergètics.
b) l’energia nuclear és transmesa directament a un electró orbital de l’àtom.
c) el procés de conversió interna ve acompanyat de l’emissió de raigs X.
d) Totes són correctes.
24. En l’equilibri ideal: a) l’activitat del pare és superior a la del fill.
b) l’activitat del fill és superior a la del pare.
c) el fill té la màxima activitat .
d) cap de les anteriors.
25. Quin de les següents resolucions en energies és millor per un detector de radiació en termes de protecció radiològica: a) 0.1 %.
b) 1 %.
c) 10 %.
d) La resolució en energies no és tan important com l’eficiència de mesura.
26. Un moderador excel·lent pels neutrons ràpids és: a) aigua.
b) plom.
c) brom.
d) aire.
27. Un feix de neutrons és radiació: a) de frenada.
b) indirectament ionitzant.
c) directament ionitzant.
d) els neutrons no són radiació.
28. Els cristalls inorgànics com el NaI(Tl) són materials ideals per a la detecció de: a) partícules alfa.
b) neutrons.
c) electrons.
d) radiació gamma.
29. Durant una radiografia s’irradia (100 keV) la cama d’una persona. En quin teixit/òrgan seria la dosi absorbida més elevada? a) Pell.
b) Múscul.
c) Os.
d) Neurones.
30. Tenim diverses fonts radioactives de 1 Ci de tres diferents tipus d’emissors (alfa, beta, gamma). Quin proporcionarà una dosi equivalent superior? a) Alfa.
b) Beta.
c) Gamma.
d) Totes la mateixa.
31. El concepte de dosi absorbida fa referència: a) a qualsevol tipus de radiació.
b) únicament a la radiació directament ionitzant.
c) únicament a la radiació indirectament ionitzant.
d) al material irradiat.
32. Les unitats de taxa de dosi equivalent són.
a) R.
b) Gy/h.
c) rad.
d) Sv/h.
33. La radiació emesa pel 60Co i que s’utilitza en radioteràpia és la radiació: a) beta.
b) neutrònica.
c) alfa.
d) beta-gamma.
34. La radiosensibilitat: a) disminueix amb l’activitat reproductiva.
b) augmenta amb la poca diferenciació.
c) disminueix amb el número de divisions totals.
d) és independent de l’estat de maduració de les cèl·lules.
35. Si la distància a una font radioactiva puntual es duplica, la corresponent dosi equivalent: a) es multiplica per dos.
b) roman constant.
c) es divideix per quatre.
d) es divideix per dos.
36. Els treballadors d’una instal·lació radioactiva reben una dosi de 20 mSv/any. Aquesta zona és una zona: a) De permanència limitada.
b) Controlada.
c) Vigilada.
d) D’accés lliure.
37. Un treballador de categoria A té previst treballar durant 5 anys en una zona on la taxa de dosi és de 16 µSv/h. Quantes hores al dia pot treballar en aquesta zona? a) 10 h.
b) 9 h.
c) 5 h.
d) 7 h.
38. Un dosímetre personal mesura: a) Taxa d’exposició.
b) Dosi mitjana.
c) Dosi integral.
d) Dosi acumulada.
39. Els residus radioactius es poden classificar segons: a) La seva radiotoxicitat.
b) La massa del radionúclid.
c) La seva característiques físiques.
d) Totes són correctes.
40. El centre de El Cabril es tracta d’una emmagatzematge de residus radioactius....
a) temporal centrelitzat.
b) profund.
c) superficial amb barreres d’enginyeria.
d) descentralitza Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 5 de setembre de 2008 Problemes Problema 1 El 137Cs (T1/2=30.1 anys) és un radionúclid artificial que segueix l’esquema de desintegració mostrat a la següent figura: Emissió beta: Max.Energia(keV) 1176 892 514 E mitja(keV) 416 300 174 Probabilitat d’emissió (%) 5.6 5.8·10-2 94.4 Emissió gamma: Energia(keV) 283.5 661.7 Probabilitat d’emissió (%) 14.9 85.1 a) Si l’estàndard utilitzat per a la calibració del detector en la línia d’emissió de 661 keV té una activitat coneguda de 3000 dpm i la seva mesura en 30 minuts ha proporcionat un total de 2250 comptes, quina és l’eficiència de detecció per aquesta energia? b) Una mostra d’aquest radionúclid es mesura durant 1 hora en un detector de Ge, obtenint un total de 8.1·109 comptes per a la línia d’emissió de 661 keV. Quina és l’activitat d’aquesta font? c) Si aquest patró es va comprar fa 12 anys, quina era la seva activitat el dia de la compra? d) Quina seria la taxa d’exposició que es rebria a 1 m de la font en aquella data? Dades: K(137Cs)= 0.33 R·m2·h-1·Ci-1.
e) Quin gruix de Pb es va utilitzar en la fabricació del blindatge per no sobrepassar el límit de dosi per membres del públic? Dades: ρ(Pb)=11.35 g·cm-3 σ(Pb, 661keV)=0.0738 cm2·g-1 Problema 2 En un accident nuclear s’emeten diversos productes radioactius. Dos d’ells són els isòtops 131I (T1/2=8 dies) i 137Cs (T1/2=30 anys). Si la raó atòmica I/Cs = 1/5: a) Determina el temps transcorregut per tal que ambdós radionúclids tinguin la mateixa activitat.
b) L’1% dels productes de fissió nuclear del 235U és 131I. Si en una fissió nuclear de l’urani es desprenen 200 MeV i la potència tèrmica del reactor té un valor de 1000 MW, calcula l’activitat de 131I en el moment de l’accident.
...