TEMA 2. Comportament humà i desenvolupament (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Psicología y Psicopatología
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 13/04/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. EL COMPORTAMENT HUMÀ Y EL SEU DESENVOLUPAMENT El desenvolupament és fruit de la maduració (canvis lligats a l'herència), i l'aprendentatje (canvis lligats a l'experiència). La nostra capacitat de la maduració i l'aprenentatje dóna l'equació del desenvolupament.
DESENVOLUPAMENT = HERÈNCIA x AMBIENT x PAS DEL TEMPS L'anterior equacio es aplicable als animals també.
1. Periodes d'aprenentatge SENSIBLES: períodes específics durant el qual alguns tipus de conductes es presenten de manera rápida i amb facilitat. Per exemple, caminar, el període sensible és desde els 9 mesos aprox fins els 18 mesos aprox.
CRÍTICS: períodes específics en els quals algunes conductes s'han de presentar, i només apareixen en un moment concret i es possible que no passi un altre cop. Per exemple, el imprinting, que es un proces per el que alguns animals estableixen vincles afectius durant les seves primeres hores de vida.
2. Característiques del desenvolupament ‐Multidireccional, es poden aprendre moltes coses diferents ‐Multicontextual, ambient físic, situació familiar, context históric i sociodemogràfic ‐Multicultural, cada cultura té uns elements particulars, diferents conductes, actituts, tradicions, etc.
‐Multidisciplinar, engloba varies disciplines com la biologia, la psicosociabilitat, i també a nivell cognitiu ‐Plasticitat, el desenvolupament es pot moldejar i estabilitzar 3. Etapes CANALITZACIÓ ‐En les primeres etapes hi ha bastanta canalització i menys variabilitat.
‐En etapes posteriors hi ha poca canalització, hi ha més influència de la criança i hi ha més variabilitat, a causa de l'experiència.
4. Taules de desenvolupament Edats mitjanes en que es mostren conductes: psicomotor (la marxa), cognitiu (pensaments), llenguatje (la parla), social (interacció humana). Són períodes sensibles que tenen els nens per aprendre les anteriors conductes.
1 5. Desenvolupament físic PRENATAL: rápid i sensible a factors externs, com per exemple, les drogues i les dietes.
PRIMERA INFÀNCIA (0‐2): rápid, del cap fins els membres, i les característiques són que els nens desde petits busquen rostres i també el desplaçament.
SEGONA INFÀNCIA (2‐10/12): més lent i gran activitat física.
ADOLESCÈNCIA (12‐20): més rápida i molts canvis maduratius.
MADURESA (entre 20 i 30 i més de 30): canvis lents.
6. Desenvolupament del llenguatge DE NAIXEMENT A 12 MESOS: 2 mesos primers sorolls, 6 mesos sorolls guturals organitzats i regulars, 10 mesos balbuceig propi d'una cultura.
DE 12 A 24 MESOS: 12 mesos primeres paraules, 15 mesos parla hologràfica (una paraula), 20 mesos parla telegràfica (frases).
DE 2 A 5 ANYS: es va aprenent ràpidament i als 5 anys, on ja disposen de tot el llenguatge.
7. Desenvolupament cognitiu Piaget 1: Premises a) Meta: operacions, formes de resoldre problemes.
b) Etapes fixes i sequencials c) Asimilació (adaptar el món als nostres esquemes, del món a nosaltres ) i l'acomodació (adaptar els nostres esquemes al món, de nosaltres al món) Piaget 2: Etapes Sensorio ‐ Motriz (0‐2): no hi ha representacions mentals, permanencia dels objectes, ansietat per separació.
Preoperacional (2‐6): presencia de representacions mentals, gran egocentrisme i carència de la inteligència.
D'operacions concretes (7‐11): racionament lógic sobre coses concretes. Poden realitzar operacions matemátiques, però encara no tenen capacidad de racionament científic.
D'operacions normals (+11): pensament lógic adult. Gran interès pel pensament i la reflexió.
2 8. Desenvolupament moral (Kohlberg: nivells i etapes) Preconvencional: judicis a partir d'interessos propis, evitar castigs, obtenir beneficis.
Convencional: judicis a partir d'interessos de la comunitat, acceptació de normes per ser acceptades per la comunitat i també accpetació de normes com a necessàries.
Posconvencional: judicis considerant interessos propis i respectant els de la comunitat, equitat abans que la norma en situacions concretes, i equitat abans que la norma de forma generalitzada.
9. Desenvolupament social SOCIALITZACIÓ: adquisició de normes socials de conducta, segons el país i la cultura.
Cal destacar: VINCLES: vincles afectius molt intensos, com els pares.
‐ Condicionament clàssic ‐ Períodes sensibles, als primers mesos ‐ Atracció per repetició i relació confortable PRIVACIÓ SOCIAL: d'afecte o de vincles ‐ Tendència a comportament desadaptatiu ‐ Supliment amb l'estimulació compensatoria.
TIPUS DE CRIANÇA ‐ Autoritari (pares manen però fills només obeeixen, basada en el càstig) ‐ Permisiva (els pares mai utilitzen el càstig, sempre cedeixen al que diuen els fills) ‐ Autoritzadora (dialoguen pares i fills) ‐ Negligent (vincles entre pares i fills molt dèbils) 3 ...